lakilehtonen-logo-uusi

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen – vuokranantajan näkökulmasta

Laissa liikehuoneistojen vuokrauksesta on nimenomainen säännös koskien vuokranantajan oikeutta purkaa vuokrasopimus. Säännös antaa mahdollisuuden vuokranantajalle seitsemässä eri tilanteessa purkaa vuokrasopimuksen. Kaikkien purkuperusteiden osalta edellytetään kuitenkin sitä, että purkamisperusteen aiheuttamalla menettelyllä on vähäistä suurempi merkitys vuokranantajalle.
Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen – vuokranantajan näkökulmasta

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen – vuokranantajan näkökulmasta

Edellisessä artikkelissa tarkastelun kohteena oli liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen vuokralaisen näkökulmasta. Vuokralaisen purkuoikeutta tarkasteltaessa ilmi tuotiin yleinen sopimusoikeudellinen periaate sopimusten pysyvyydestä ja siitä, että sopimusten purkaminen on viimesijainen keino suoritushäiriöiden tullessa vastaan. Tämä pätee myös tarkasteltaessa vuokranantajan mahdollisuutta purkaa liikehuoneiston vuokrasopimus. Tässä artikkelissa perehdytäänkin hiukan tarkemmin siihen, missä tilanteissa vuokranantajalle syntyy oikeus purkaa vuokrasopimus.

Seitsemän purkuperustetta

Laissa liikehuoneistojen vuokrauksesta on nimenomainen säännös koskien vuokranantajan oikeutta purkaa vuokrasopimus. Säännös antaa mahdollisuuden vuokranantajalle seitsemässä eri tilanteessa purkaa vuokrasopimuksen. Kaikkien purkuperusteiden osalta edellytetään kuitenkin sitä, että purkamisperusteen aiheuttamalla menettelyllä on vähäistä suurempi merkitys vuokranantajalle. Tämä korostaa mainittua sopimusten pysyvyyden periaatetta. Pyrkimyksenä on myös turvata vuokralaisen asema, jotta vuokranantajalle ei synny purkumahdollisuutta liian kevein perustein lievähköjen suoritushäiriöiden ilmaantuessa.

Vuokranmaksu

Ensimmäinen purkuperuste oikeuttaa vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen tilanteessa, jossa vuokralainen ei maksa vuokraansa ajallaan ja sovittujen maksukäytänteiden mukaan. Purkuoikeutta ei synny vielä yhden kuukauden vuokranmaksun laiminlyömisen seurauksena, vaan tämä edellyttää käytännössä ainakin kahta tai kolmea maksamatonta kuukautta. Tilanteita on kuitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti, ja esimerkiksi useat yksittäiset myöhässä maksetut vuokrat saattavat antaa vuokranantajalle mahdollisuuden vuokrasopimuksen purkamiseen.

Huoneiston hallinta

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen siirtää vuokraoikeutensa toiselle taikka tämä luovuttaa huoneiston tai sen osan toisen käytettäväksi. Vuokraoikeuden siirrosta on kuitenkin mahdollista sopia. Siten vuokralaisen kannattaa pyrkiä keskustelemaan ja sopimaan asiasta vuokranantajan kanssa, jos hänellä on perusteltu ja hyvä syy vuokraoikeuden siirrolle taikka huoneiston tai sen osan luovuttamiselle toisen käytettäväksi. Huomioitava on myös se, että laki sallii muutamissa tilanteissa tämänkaltaisen luovutuksen tai siirron. Esimerkiksi toiselle annettava käyttöoikeus huoneistoon on useimmiten sallittua, jos annettava käyttöoikeus on enintään puolet huoneiston koosta.

Huoneiston käyttö ja hoito

Seuraavaan neljään purkuperusteeseen sisältyy ajatus siitä, että vuokranantajalla tulee olla mahdollisuus purkaa vuokrasopimus, mikäli vuokralainen käyttää huoneistoa väärin taikka haitallisesti. Vuokranantajan on kuitenkin pääsääntöisesti aina ensiksi varoitettava vuokralaista tämänkaltaisen toiminnan jatkamisesta ja annettava mahdollisuus toimintansa korjaamiseen. Mikäli vuokralainen ei korjaa toimintaansa, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus.

Ensimmäinen vuokranantajalle purkuoikeuden antava tilanne koskee sitä, että vuokralainen käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimuksessa on edellytetty. Esimerkiksi vuokralaisen ei ole mahdollista alkaa harjoittaa toisenlaista liiketoimintaa liikehuoneistossa kuin mitä vuokrasopimuksessa on sovittu. Toki asiasta on mahdollista sopia vuokranantajan kanssa ja siten saada vuokrasuhde jatkumaan.

Toinen huoneiston käyttämiseen liittyvä purkuperuste on se, että vuokralainen ei saa viettää huoneistossa häiritsevää elämää. Tämä on kuitenkin hyvin tulkinnanvarainen säännös ja vaatii aina tapauskohtaista arviointia. Esimerkiksi ravintolatoiminta aiheuttaa usein jonkinasteista häiritsevää ääntä, mutta se missä kohtaan äänistä tulee liian häiritseviä, on hyvin tapauskohtaista. Tämän purkuperusteen kanssa tarkastellaan usein samanaikaisesti myös toista purkuperustetta. Jos vuokralainen viettää huoneistossa häiritsevää elämää, on hyvin mahdollista myös se, että samalla rikotaan sitä, mitä terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty. Vuokranantajalla on siten myös tällä perusteella mahdollisuus purkaa vuokrasopimus.

Sen lisäksi, että vuokralaisen tulee käyttää liikehuoneistoa asiallisella tavalla, tulee tämän huolehtia yleisesti huoneiston kunnosta ja sen ylläpidosta. Mikäli vuokralainen laiminlyö tämän velvollisuuden ja hoitaa huoneistoa huonosti, syntyy vuokranantajalle oikeus purkaa vuokrasopimus. Esimerkiksi huoneiston suora vahingoittuminen taikka haju- tai kosteushaitat voivat antaa vuokranantajalle oikeuden purkaa vuokrasopimuksen.

Yleislauseke

Viimeisenä purkuperusteena on yleislausekkeenomainen säännös, joka oikeuttaa vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen, mikäli vuokralainen olennaisella tavalla rikkoo sitä, mitä huoneiston osalta on sovittu. Tällainen yleissäännös on tärkeä, koska liikehuoneistoja vuokrataan niin moneen eri tarkoitukseen. Tämä samalla tarkoittaa sitä, että sopimussisällöt vaihtelevat suurestikin liikehuoneistojen vuokrasuhteiden välillä. Yleissäännöksen turvin pystytään näin ottamaan huomioon jokaisen vuokrasopimuksen yksilöllinen sisältö ja antamaan vaikutusta jokaiselle sovitulle ehdolle. Kuitenkin myös tämän purkuperusteen aktualisoituminen edellyttää sitä, että vuokranantaja on ensiksi varoittanut vuokralaista tällaisesta olennaisesta sopimusehdon rikkomisesta.

Muita purkuperusteita

Nimenomaisen purkusäännöksen purkuperusteiden lisäksi vuokranantajalle voi syntyä purkuoikeus kolmessa muussa tilanteessa. Ensimmäinen näistä koskee vakuuden antamista. Usein vuokrasuhteita solmittaessa vuokralaisen tulee asettaa vakuus sen varalle, ettei tämä täytä jotakin sopimusvelvoitettaan oikein. Jos vuokralainen ei tätä vakuutta sovitussa ajassa aseta, syntyy vuokranantajalle oikeus purkaa vuokrasopimus. Lisäksi purkuoikeus syntyy pakkohuutokaupassa liikehuoneiston ostajalle, eli uudelle vuokranantajalle, ellei ole sovittu vuokrasuhteen pysyvyydestä pakkohuutokaupasta huolimatta. Vuokranantajalle syntyy purkuoikeus myös silloin, kun vuokralainen asetetaan konkurssiin eikä konkurssipesä ota vastatakseen vuokrasopimuksen velvollisuuksien täyttämistä.

 

Lisätietoja:

 

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit