body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. RekisterinpitäjäLakiasiaintoimisto Lehtonen Oy (y-tunnus: 2735060-9)

Puh.: + 358 44 9816059
Web: www.lakilehtonen.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Petteri Lehtonen
Puh.: + 358 44 9816059
Sähköposti: petteri@lakilehtonen.fi

3. Rekisterin nimi
Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
- perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), sukupuoli, titteli tai asema organisaatiossa ja kieli sekä yksityisasiakkaiden osalta henkilötunnus;
- asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot sekä rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet sekä muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi;
- suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot sekä
- edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröity itse sekä erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten väestötietojärjestelmä ja luottotietorekisterit. Rekisterin perustietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen luovutus
Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivullisille.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojaus
Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin ATK:n avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän sekä sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy ATK:n avulla ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus.
Osa rekisterin sisältämistä tiedoista on sellaisia, joihin kohdistuu Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukainen erityinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, ja kyseisiä tietoja käsitellään ohjeiden velvoittamalla tavalla.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä