body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n internetsivujen käyttöehdot

Yleistä Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n internetsivujen käyttämisestä
Tervetuloa Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n internetsivustolle. Käyttäjää kehotetaan lukemaan nämä käyttöehdot huolellisesti ennen tämän internetsivuston (jäljempänä ”Sivusto”) käyttämistä. Sivuston käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, Sivuston käyttäminen on sinulta kielletty. Käyttöehtojen hyväksyminen saa aikaan sopimuksen Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n ja käyttäjän välille näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä voi käyttää tätä Sivustoa vain informatiivisiin tarkoituksiin. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy myöntää käyttäjälle vain rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella Sivustoa ja sen sisältämää aineistoa (jäljempänä ”Aineisto”). Käyttäjä saa tarkastella Sivustoa ja Aineistoa vain henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käyttötarkoituksessa. Tämän käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus mistään aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttäjillä ei ole oikeutta muokata Aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa muutoin kuin näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijän- ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Mikäli käyttäjä haluaa antaa Aineiston muun henkilön käyttöön, kyseisen henkilön on ensin hyväksyttävä nämä käyttöehdot. Jos kyseinen henkilö ei hyväksy näitä käyttöehtoja, Aineistoa ei saa luovuttaa hänelle. Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjä on velvollinen noudattamaan kaikkia Sivustolla mainittuja lisäehtoja ja -rajoituksia.
Käyttäjän antamat sitoumukset
Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Sivuston toimintaa millään tavalla. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sivustoa kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen ja sovellettavien lakien ja muiden säännösten mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Sivustoa (a) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen, (b) Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n edustajana esiintymiseen, (c) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen millään tavalla, jolla pyritään peittämään Sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperä, (d) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Sivustoa, (e) lainvastaisiin toimiin, (f) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluita oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen tai (g) muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen. Mikäli käyttäjä ei sitoudu näihin rajoituksiin, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää tätä Sivustoa. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden sitoumusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. Käyttäjä vapauttaa Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n ja kaikki sen toimihenkilöt, johtajat ja edustajat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän tämän Sivuston käytöstä.
Käyttäjän tuottama aineisto
Käyttäjän voi olla mahdollista tuottaa itse aineistoa Sivustolla. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen tuottama aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus antaa tuottamansa aineisto julkaistavaksi. Käyttäjän tuottama aineisto ei saa olla ketään millään tavalla loukkaavaa tai herjaavaa. Sivustoa ei saa käyttää käyttäjän kaupallista toimintaa varten. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:llä on aina oikeus harkintansa mukaan poistaa kokonaan tai osittain käyttäjän tuottama aineisto. Käyttäjä sitoutuu siihen, että kaikki käyttäjän tuottamaan aineistoon liittyvät tekijänoikeudet, mukaan lukien muokkaus- ja edelleenluovutusoikeudet, siirtyvät Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:lle. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:llä on oikeus käyttää käyttäjän tuottamaa aineistoa vapaasti sopivaksi katsomallaan tavalla (muun muassa markkinointitarkoituksiin) korvauksetta ilman erillistä ilmoitusta ja luovuttamatta käyttäjän nimeä tai muita tietoja. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy pidättää kaikki oikeudet sivuilla olevaan aineistoon, eikä käyttäjälle myönnetä mitään muita oikeuksia kuin näissä käyttäjäehdoissa nimenomaisesti mainittu rajoitettu käyttöoikeus.
Tietoturva
Käyttäjällä ei ole oikeutta (a) käyttää mitään Sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, (b) suorittaa toimia, jotka rasittavat Sivuston rakennetta suhteettoman paljon, tai (c) häiritä tai käsitellä Sivuston ohjelmia ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta Sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Sivustoon.
Immateriaalioikeudet
Tämän Sivuston ja Aineiston tekijänoikeudet on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja -sopimuksilla. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan maailmanlaajuisesti kaikkia tekijänoikeuslakeja tätä Sivustoa käyttäessään ja estämään Aineiston luvattoman kopioinnin. Kaikki Sivustoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:lle tai sen yhteistyötahoille. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.
Linkit ulkopuolisiin internetsivustoihin
Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy saattaa sisällyttää Sivustoon linkkejä muiden tahojen ylläpitämiin internetsivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois tältä Sivustolta. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Sivustojen sisältöä, eikä Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy vastaa ulkopuolisten internetsivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käyttämistä. Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja täysin omalla vastuullaan.
Muutokset
Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy pidättää oikeuden muuttaa ja muokata näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaan milloin tahansa. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sivustolla. Sivuston käyttäminen käyttöehtojen muuttumisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:llä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa tämän Sivuston osia, korjata niiden virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Sivustoon ja Aineistoon sekä poistaa käytöstä Sivuston osia, Sivuston toiminnot mukaan lukien. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:llä on lisäksi oikeus rajoittaa Sivuston osien tai koko Sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:llä on perustellusta syystä oikeus irtisanoa Sivuston käyttöön liittyen myöntämänsä käyttöoikeudet milloin tahansa.
Vastuunrajoitus
Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy tekee parhaansa, että Sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy ei vastaa Sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Sivuston tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy ei takaa Aineiston täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Sivustossa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisten mielipiteiden, neuvojen, lausuntojen tai tietojen käyttö ja niihin luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Sivustoa tai Aineistoa ei ole tarkoitettu sovellettavaksi sellaisenaan juridisena kannanottona. Käyttäjän tulee kääntyä juristin puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy ei anna mitään takuita Sivuston suojauksesta. Käyttäjä hyväksyy sen, että Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy ei voi taata Sivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy ei takaa, ettei tämä Sivusto tai Sivustoa ylläpitävät internetpalvelimet sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat tämän Sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttäjäehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:lle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy ei myöskään ole vastuussa tämän Sivuston sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai muista vioista tai viivästymisestä. Joka tapauksessa Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n vastuu rajoittuu korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.
Sovellettava lainsäädäntö
Näihin käyttäjäehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan tästä käyttöoikeussopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä sovinnollisesti, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä