body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Määräaikaisen liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen

Jaa tämä artikkeli

Määräaikaisen liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen

Määräaikaisiin vuokrasuhteisiin liittyy usein omia erityispiirteitään verrattuna toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasuhteisiin. Varsinkin vuokrasuhteen päättymistilanteessa määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia koskevat omat säännökset. Kuitenkin purkutilanteita säännellään samanlailla. Sekä vuokranantajan purkuperusteita että vuokralaisen purkuperusteita on käsitelty perusteellisemmin kahdessa edellisessä artikkelissa. Tässä artikkelissa tarkastellaankin asiaa konkreettisemmalla tasolla ja perehdytään muutamaan määräaikaisen vuokrasopimuksen purkamista koskevaan oikeustapaukseen.

Turun hovioikeuden ratkaisu 31.1.2008 154, S 06/2348

Ensimmäiseksi tarkastellaan Turun hovioikeuden vuonna 2008 antamaa ratkaisua. Tapauksessa vuokranantaja ja vuokralainen olivat solmineet määräaikaisen liikehuoneiston vuokrasopimuksen. Liikehuoneisto sijaitsi kauppakeskuksessa ja vuokraajana toimi huonekalualan yritys. Tehtyyn vuokrasopimukseen otettiin lisäksi yksilöity ehto, jollaisia on mahdollista melko vapaasti sisällyttää liikehuoneiston vuokrasopimuksiin. Tämän vuokrasopimukseen otetun yksilöidyn ehdon mukaan vuokrasopimuksen sitovuuden edellytyksenä oli, että kauppakeskukseen tulee vuokralaisen sekä toisen kauppakeskuksessa sijainneen huonekaluliikkeen lisäksi kolmas huonekalualan yritys. Kauppakeskukseen tulikin kolmas huonekalualan yritys, joka kuitenkin lähti yllättäen pois.

Vuokralainen halusi tämän seurauksena purkaa vuokrasopimuksen taikka vaihtoehtoisesti sovitella vuokraa. Vuokranantaja ei kuitenkaan tähän suostunut. Lopulta tilanne kääntyi niin päin, että vuokranantaja itse purki vuokrasopimuksen. Vuokranantajalla oli tähän perusteena vuokralaisen maksamattomat vuokrat. Tämä onkin yksi vuokranantajalle purkuoikeuden luovista purkuperusteista.

Oikeudessa tarkasteltiin sitä, oliko vuokranantaja rikkonut vuokrasopimusta ja oliko näin ollen vuokralaisella ollut oikeus purkaa vuokrasopimus. Oikeus katsoi, että vuokrasopimukseen otetussa ehdossa oli nimenomaan kyse vuokrasopimuksen voimaantulosta ja kolmannen huonekalualan yrityksen tulemisesta kauppakeskukseen. Ehdolla ei siten katsottu tarkoitetun, että kauppakeskuksessa tulisi koko ajan olla kolme huonekalualan yritystä. Vuokrasopimuksen tulkittiinkin pysyvän voimassa, vaikka yksi huonekalualan yritys lähtisi pois kauppakeskuksesta. Oikeus katsoikin tämän perusteella, että vuokranantaja ei ollut rikkonut vuokrasopimusta eikä vuokralaiselle ollut syntynyt oikeutta purkaa vuokrasopimusta, vaikka yksi huonekalualan yritys lähtikin pois kauppakeskuksesta. Vastaavasti taas vuokralaisen maksamattomat vuokrat oikeuttivat vuokranantajan purkaa vuokrasopimuksen.

Tapaus havainnollistaakin sen, että ehtoja laatiessa on syytä kiinnittää tarkasti huomiota siihen, mitä ehdoilla tosiasiallisesti tarkoitetaan. Syytä on myös muistaa, että purkuoikeus ei synny kovin helposti. Usein vuokrasuhteen aikana syntyneiltä ongelmilta edellytetään merkittävää haittaa sopimusosapuolelle, jotta purkuoikeus syntyisi. Lisäksi edellistä tapausta peilaten ja vuokralaisen näkökulmasta asiaa tarkastellen, on syytä muistaa se, että vaikka vuokralaisena pohtisi mahdollisuuksiaan vuokrasopimuksen purkamiseen, tulee omat suoritusvelvoitteet aina täyttää oikein. Toivottavaa ei nimittäin ole, että tilanne kääntyy päälaelleen, mahdollistaen vuokranantajalle oikeuden vuokrasopimuksen purkamiseen.

Vaasan hovioikeuden ratkaisu 16.3.1994, 502 A 93/45

Toinen ratkaisu on hiukan vanhempi vuoden 1994 Vaasan hovioikeuden ratkaisu. Tapauksessa oltiin tehty määräaikainen vuokrasopimus vuokranantajan ja vuokralaisen välillä kultasepän työliikkeen vuokraamisesta. Huoneistossa tehtiin vuokrasuhteen aikana remontti, jonka aikana vuokralainen ei ollut käyttänyt huoneistoa. Vuokralaiselle maksettiin tästä haitasta korvauksia.

Vuokralainen kuitenkin halusi purkaa vuokrasopimuksen sillä perusteella, että vuokranantaja oli laiminlyönyt hänelle kuuluneet korjaukset, mittaukset ja tarkistukset. Tämän seurauksesta huoneistosta oli tullut terveydelle haitallinen. Lisäksi tuotiin ilmi, että työtilat eivät olleet vastanneet työturvallisuuslain vaatimuksia Keksi-Suomen työsuojelupiirin tarkistuksen perusteella.

Vuokralaisella onkin oikeus purkaa sopimus, mikäli vuokralaisen terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sovittuun tarkoitukseen. Vuokralainen saa myös purkaa vuokrasopimuksen sillä perusteella, että huoneisto ei ole vaadittavassa tai sovitussa kunnossa, eikä vuokranantaja huolehdi puutteellisuuden korjaamisesta. Tällaisella puutteellisuudella on kuitenkin oltava vuokralaiselle olennainen merkitys, jotta purkuoikeus syntyy. Oikeudessa tarkastelun kohteena olikin se, oliko vuokralaiselle syntynyt oikeus purkaa vuokrasopimus huoneiston puutteellisuuksien taikka terveydelle haitallisten olosuhteiden johdosta.

Vuokranantaja katsoi korvanneensa aiheutuneet haitat maksamallaan vuokrahyvityksellä, ja siten kiisti purkamismahdollisuuden. Oikeus kuitenkin katsoi, että huoneisto oli tullut puutteelliseen kuntoon, eikä vuokranantaja ollut tätä puutteellisuutta korjannut. Oikeus myös katsoi tämän puutteellisuuden olleen olennainen ja siten mahdollistaneen vuokrasopimuksen purkamisen. Lopputuloksena oli siis se, että vuokralaisella oli ollut oikeus purkaa vuokrasopimus huoneiston puutteellisuuden perusteella.

Onkin hyvä muistaa, että huoneiston kunnon ja varsinkin sen puutteiden osalta kannattaa olla tarkkana niin vuokranantajan kuin vuokralaisen. Huoneistoon liittyvien seikkojen nojalla syntyy helposti purkuoikeus sille osapuolelle, joka ei ole ongelmaa aiheuttanut. Kummankin osapuolen on syytä reagoida nopeasti, jos ongelmia ilmenee huoneistossa. Tämä helpottaa määrittämään sen, kenen vastuulle ongelman syntyminen ja siten myös korjaaminen lankeaa, ja samalla sen, kenelle syntyy purkuoikeus, jos ongelmaa ei korjata.

Liikehuoneistojen vuokraamiseen liittyvissä erimielisyyksissä ja kysymyksissä asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Voiko määräaikaisen vuokrasopimuksen purkaa?

Määräaikaisen vuokrasopimuksen purkaminen on poikkeuksellinen ja  varsin ankara toimenpide. Purkamisen perusteena täytyy olla sellaisia  seikkoja, joiden perusteella vuokrasuhteen voimassapysymistä ei voida enää  pitää kohtuullisena.

Milloin vuokralainen voi purkaa liikehuoneiston vuokrasopimuksen?

Liikehuoneistojen osalta laki liikehuoneiston vuokrauksesta  määrittelee edellytykset, joiden vallitessa vuokralaisella on oikeus  vuokraamansa liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamiseen. Lain nimenomainen  purkamista koskeva säännös mahdollistaa vuokralaisen purkaa kolmessa  tilanteessa liikehuoneiston vuokrasopimus.    

1. Jos vuokralaisen tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle  aiheutuu ilmeistä vaaraa, kun vuokrattua liikehuoneistoa käytetään  sopimuksessa sovittuun tarkoitukseen.    

2. Tilanteessa, jossa huoneisto tai osa siitä on joutunut pois vuokralaisen  hallinnasta.    

3.  Jos vuokranantaja rikkoo  olennaisesti sitä, mitä huoneiston osalta on sovittu.    

Edellä mainittujen perusteiden lisäksi purkamiseen oikeuttava osa-alue  liittyy liikehuoneiston käyttöön, kuntoon ja kunnossapitoon. Vuokralaiselle  voi syntyä oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen, mikäli huoneisto ei ole  valmis tai vapaa silloin, kun vuokralaisen oli tarkoitus saada huoneisto  hallintaansa. Purkuoikeus voi myös syntyä, mikäli huoneisto ei vastaa  kuntonsa puolesta sitä, mitä oli sovittu. Tätä purkuoikeutta kaventaa  kuitenkin vuokranantajan mahdollisuus korjata huoneistoa tarpeen vaatimalla  tavalla taikka vuokralaiselle sallittu mahdollisuus korjata huoneistoa  vuokranantajan kustannuksella. Purkuoikeus voi myös syntyä siinä tilanteessa, että vuokranantaja haluaa suorittaa huoneistossa jonkin muutos- taikka  korjaustyön. Näiden lisäksi on vielä mahdollista, että vuokralaiselle syntyy  purkuoikeus vuokranantajan vaihtumisen myötä.

Voiko vuokralainen vuokrata liikehuoneiston eteenpäin ilman vuokranantajan lupaa?

Vuokralainen saa ilman vuokranantajan lupaa luovuttaa enintään  puolet huoneistosta alivuokrauksena tai muutoin toisen käytettäväksi.  Edelleen vuokraus ei saa aiheuttaa vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai  häiriötä. Koko liikehuoneiston edelleen vuokraaminen on mahdollista joko  vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti tai vuokranantajalta saadulla  erillisille luvalla.

Mitä eroa on vuokrasopimuksen purkamisella ja irtisanomisella?

Vuokrasopimuksen purkaminen eroaa irtisanomisesta ehtojensa  lisäksi siten, että vuokrasuhde päättyy purkamisen johdosta välittömästi, kun  irtisanottaessa vuokrasuhde päättyy irtisanomisajan päätyttyä. Sopimus  voidaan purkaa samoilla ehdoilla sekä toistaiseksi voimassa olevan että  määräaikaisen vuokrasopimuksen osalta. Määräaikainen vuokrasopimus on  molempia osapuolia sitova eikä sitä pääperiaatteen mukaisesti voi irtisanoa  kesken sopimuskauden. Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi  irtisanoa sopimuksessa sovitun mukaisesti ja sopimus päättyy  irtisanomiskauden loputtua.

Onko liiketilan vuokrassa alv?

Liikehuoneistoja on mahdollista vuokrata myös  arvonlisäverollisena, ja mikäli kyseessä on arvonlisäverollinen vuokra, olisi  se selkeyden vuoksi syytä mainita vuokrasopimuksessa.

Mitä vuokralaisen irtisanomissuoja tarkoittaa?

Vuokralaisen suojaksi on säädetty kaksi tilannetta, joiden  vallitessa vuokranantajan irtisanomisilmoitus voidaan tuomioistuimessa  julistaa tehottomaksi. Ensimmäinen näistä koskee vuokranantajan halua  korottaa vuokraa. Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus, jos  vuokranantaja haluaa korottaa vuokraa, mutta vuokralainen ei sitä hyväksy.  Edellytyksenä kuitenkin on, että vaadittu vuokrankorotus vastaa normaalia  vuokratasoa ja ei siten ole kohtuuton. Toiseksi irtisanominen voidaan  julistaa tehottomaksi, jos irtisanomista on pidettävä muutoin kohtuuttomana  vuokralaisen olosuhteet huomioon ottaen ja irtisanomiselle ei ole  hyväksyttävää syytä. Tämän yleissäännöksen avulla on mahdollista tarkastella  jokaiseen vuokrasuhteeseen liittyviä yksilöllisiä piirteitä. Huomioon on  otettava esimerkiksi vuokralaisen mahdollisuus saada toinen huoneisto  käyttöönsä irtisanomisen jälkeen.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä