body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen – vuokranantajan näkökulmasta

Jaa tämä artikkeli

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen – vuokranantajan näkökulmasta

Edellisessä artikkelissa tarkastelun kohteena oli liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen vuokralaisen näkökulmasta. Vuokralaisen purkuoikeutta tarkasteltaessa ilmi tuotiin yleinen sopimusoikeudellinen periaate sopimusten pysyvyydestä ja siitä, että sopimusten purkaminen on viimesijainen keino suoritushäiriöiden tullessa vastaan. Tämä pätee myös tarkasteltaessa vuokranantajan mahdollisuutta purkaa liikehuoneiston vuokrasopimus. Tässä artikkelissa perehdytäänkin hiukan tarkemmin siihen, missä tilanteissa vuokranantajalle syntyy oikeus purkaa vuokrasopimus.

Seitsemän purkuperustetta

Laissa liikehuoneistojen vuokrauksesta on nimenomainen säännös koskien vuokranantajan oikeutta purkaa vuokrasopimus. Säännös antaa mahdollisuuden vuokranantajalle seitsemässä eri tilanteessa purkaa vuokrasopimuksen. Kaikkien purkuperusteiden osalta edellytetään kuitenkin sitä, että purkamisperusteen aiheuttamalla menettelyllä on vähäistä suurempi merkitys vuokranantajalle. Tämä korostaa mainittua sopimusten pysyvyyden periaatetta. Pyrkimyksenä on myös turvata vuokralaisen asema, jotta vuokranantajalle ei synny purkumahdollisuutta liian kevein perustein lievähköjen suoritushäiriöiden ilmaantuessa.

Vuokranmaksu

Ensimmäinen purkuperuste oikeuttaa vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen tilanteessa, jossa vuokralainen ei maksa vuokraansa ajallaan ja sovittujen maksukäytänteiden mukaan. Purkuoikeutta ei synny vielä yhden kuukauden vuokranmaksun laiminlyömisen seurauksena, vaan tämä edellyttää käytännössä ainakin kahta tai kolmea maksamatonta kuukautta. Tilanteita on kuitenkin aina arvioitava tapauskohtaisesti, ja esimerkiksi useat yksittäiset myöhässä maksetut vuokrat saattavat antaa vuokranantajalle mahdollisuuden vuokrasopimuksen purkamiseen.

Huoneiston hallinta

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen siirtää vuokraoikeutensa toiselle taikka tämä luovuttaa huoneiston tai sen osan toisen käytettäväksi. Vuokraoikeuden siirrosta on kuitenkin mahdollista sopia. Siten vuokralaisen kannattaa pyrkiä keskustelemaan ja sopimaan asiasta vuokranantajan kanssa, jos hänellä on perusteltu ja hyvä syy vuokraoikeuden siirrolle taikka huoneiston tai sen osan luovuttamiselle toisen käytettäväksi. Huomioitava on myös se, että laki sallii muutamissa tilanteissa tämänkaltaisen luovutuksen tai siirron. Esimerkiksi toiselle annettava käyttöoikeus huoneistoon on useimmiten sallittua, jos annettava käyttöoikeus on enintään puolet huoneiston koosta.

Huoneiston käyttö ja hoito

Seuraavaan neljään purkuperusteeseen sisältyy ajatus siitä, että vuokranantajalla tulee olla mahdollisuus purkaa vuokrasopimus, mikäli vuokralainen käyttää huoneistoa väärin taikka haitallisesti. Vuokranantajan on kuitenkin pääsääntöisesti aina ensiksi varoitettava vuokralaista tämänkaltaisen toiminnan jatkamisesta ja annettava mahdollisuus toimintansa korjaamiseen. Mikäli vuokralainen ei korjaa toimintaansa, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus.

Ensimmäinen vuokranantajalle purkuoikeuden antava tilanne koskee sitä, että vuokralainen käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimuksessa on edellytetty. Esimerkiksi vuokralaisen ei ole mahdollista alkaa harjoittaa toisenlaista liiketoimintaa liikehuoneistossa kuin mitä vuokrasopimuksessa on sovittu. Toki asiasta on mahdollista sopia vuokranantajan kanssa ja siten saada vuokrasuhde jatkumaan.

Toinen huoneiston käyttämiseen liittyvä purkuperuste on se, että vuokralainen ei saa viettää huoneistossa häiritsevää elämää. Tämä on kuitenkin hyvin tulkinnanvarainen säännös ja vaatii aina tapauskohtaista arviointia. Esimerkiksi ravintolatoiminta aiheuttaa usein jonkinasteista häiritsevää ääntä, mutta se missä kohtaan äänistä tulee liian häiritseviä, on hyvin tapauskohtaista. Tämän purkuperusteen kanssa tarkastellaan usein samanaikaisesti myös toista purkuperustetta. Jos vuokralainen viettää huoneistossa häiritsevää elämää, on hyvin mahdollista myös se, että samalla rikotaan sitä, mitä terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty. Vuokranantajalla on siten myös tällä perusteella mahdollisuus purkaa vuokrasopimus.

Sen lisäksi, että vuokralaisen tulee käyttää liikehuoneistoa asiallisella tavalla, tulee tämän huolehtia yleisesti huoneiston kunnosta ja sen ylläpidosta. Mikäli vuokralainen laiminlyö tämän velvollisuuden ja hoitaa huoneistoa huonosti, syntyy vuokranantajalle oikeus purkaa vuokrasopimus. Esimerkiksi huoneiston suora vahingoittuminen taikka haju- tai kosteushaitat voivat antaa vuokranantajalle oikeuden purkaa vuokrasopimuksen.

Yleislauseke

Viimeisenä purkuperusteena on yleislausekkeenomainen säännös, joka oikeuttaa vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen, mikäli vuokralainen olennaisella tavalla rikkoo sitä, mitä huoneiston osalta on sovittu. Tällainen yleissäännös on tärkeä, koska liikehuoneistoja vuokrataan niin moneen eri tarkoitukseen. Tämä samalla tarkoittaa sitä, että sopimussisällöt vaihtelevat suurestikin liikehuoneistojen vuokrasuhteiden välillä. Yleissäännöksen turvin pystytään näin ottamaan huomioon jokaisen vuokrasopimuksen yksilöllinen sisältö ja antamaan vaikutusta jokaiselle sovitulle ehdolle. Kuitenkin myös tämän purkuperusteen aktualisoituminen edellyttää sitä, että vuokranantaja on ensiksi varoittanut vuokralaista tällaisesta olennaisesta sopimusehdon rikkomisesta.

Muita purkuperusteita

Nimenomaisen purkusäännöksen purkuperusteiden lisäksi vuokranantajalle voi syntyä purkuoikeus kolmessa muussa tilanteessa. Ensimmäinen näistä koskee vakuuden antamista. Usein vuokrasuhteita solmittaessa vuokralaisen tulee asettaa vakuus sen varalle, ettei tämä täytä jotakin sopimusvelvoitettaan oikein. Jos vuokralainen ei tätä vakuutta sovitussa ajassa aseta, syntyy vuokranantajalle oikeus purkaa vuokrasopimus. Lisäksi purkuoikeus syntyy pakkohuutokaupassa liikehuoneiston ostajalle, eli uudelle vuokranantajalle, ellei ole sovittu vuokrasuhteen pysyvyydestä pakkohuutokaupasta huolimatta. Vuokranantajalle syntyy purkuoikeus myös silloin, kun vuokralainen asetetaan konkurssiin eikä konkurssipesä ota vastatakseen vuokrasopimuksen velvollisuuksien täyttämistä.

Liikehuoneistojen vuokraamiseen liittyvissä erimielisyyksissä ja kysymyksissä asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Millä perusteella määräaikaisen vuokrasopimuksen voi purkaa?

Määräaikaisen vuokrasopimuksen purkaminen on poikkeuksellinen ja  varsin ankara toimenpide. Purkamisen perusteena täytyy olla sellaisia  seikkoja, joiden perusteella vuokrasuhteen voimassapysymistä ei voida enää  pitää kohtuullisena.

Mitä eroa on vuokrasopimuksen purkamisella ja irtisanomisella?

Vuokrasopimuksen purkaminen eroaa irtisanomisesta ehtojensa  lisäksi siten, että vuokrasuhde päättyy purkamisen johdosta välittömästi, kun  irtisanottaessa vuokrasuhde päättyy irtisanomisajan päätyttyä. Sopimus  voidaan purkaa samoilla ehdoilla sekä toistaiseksi voimassa olevan että  määräaikaisen vuokrasopimuksen osalta. Määräaikainen vuokrasopimus on  molempia osapuolia sitova eikä sitä pääperiaatteen mukaisesti voi irtisanoa  kesken sopimuskauden. Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi  irtisanoa sopimuksessa sovitun mukaisesti ja sopimus päättyy  irtisanomiskauden loputtua.

Miten määräaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy?

Liikehuoneiston vuokrasopimukset voidaan tehdä sekä  määräaikaisiksi että toistaiseksi voimassa oleviksi. Kun vuokrasopimus  tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, päättyy vuokrasuhde pääsääntöisesti  vasta silloin kun jompikumpi sopimusosapuolista haluaa irtisanoa  vuokrasopimuksen.

Mikä on liikehuoneisto?

Liikehuoneistoja säätelevän lain mukaan liikehuoneistona  pidetään kaikkia sellaisia huoneistoja, joita käytetään pääasiallisesti  muuhun tarkoitukseen kuin asumiseen. Määritelmä on väljä ja kattaa siten  hyvin suuren kirjon erilaisia liiketiloja, joita voivat olla esimerkiksi  toimisto-, työ- ja varastotilat. Liikehuoneistojen pääasiallisena  käyttötarkoituksena onkin liiketoiminnan harjoittaminen kyseisissä tiloissa,  eikä tällaisia liikehuoneistoja ole usein edes mahdollista vuokrata  asumiskäyttöön.

Voiko liikehuoneiston vuokrasopimuksen tehdä suullisesti?

Liikekehuoneiston vuokrasopimus on mahdollista tehdä sekä  kirjallisesti että suullisesti. Kirjallisen vuokrasopimuksen tekeminen on  kuitenkin erittäin suositeltavaa, sillä kirjallisen vuokrasopimuksen avulla  on helpompi myöhemmässä mahdollisessa riitatilanteessa esittää, mistä on  tosiasiallisesti sovittu.

Voiko määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanoa määräaikaisen jakson aikana?

Määräaikainen vuokrasopimus sitoo molempia osapuolia ja päättyy  silloin kuin se on vuokrasopimuksessa määritetty päättyväksi eikä sitä  pääsääntöisesti voi irtisanoa kesken sopimuskauden.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä