body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Hovioikeus purki autokaupan teknisten vikojen vuoksi

Jaa tämä artikkeli

Lyhennelmässä käydään läpi Turun hovioikeuden 31.3.2021 antamaa tuomiota S20/781.

Käräjäoikeus oli velvoittanut Autotalo Laakkonen Oy:n suorittamaan A:lle ajoneuvon kauppaa koskevana hinnanalennuksena 5 000 euroa korkoineen autossa todettujen virheiden johdosta.

Hovioikeudessa A vaati, että hinnanalennuksen sijaan kauppa puretaan ja Autotalo Laakkonen Oy velvoitetaan palauttamaan hänelle kauppahinta 219 042,13 euroa korkolain mukaisine tuotto- ja viivästyskorkoineen. Lisäksi A vaati, että Autotalo Laakkonen Oy velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjä- ja hovioikeudessa viivästyskorkoineen.

Perusteinaan A lausui, että kaupan kohteena olleessa autossa oli ollut käräjäoikeuden katsomien virheiden lisäksi muitakin virheitä, joilla oli kokonaisuutena ollut suuri merkitys ostajalle. Ne ovat vähentäneet auton turvallisuutta liikenteessä. Auto ei ollut laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastannut sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Autoa oli virheiden johdosta tarkastettu ja pyritty tuloksetta korjaamaan useaan kertaan. Käräjäoikeuden määräämä hinnanalennus oli A:n mukaan riittämätön suhteutettuna virheistä johtuvaan auton arvon alenemiseen.

Autotalo Laakkonen Oy (jatkossa Autotalo) vaati että A:n valitus hylätään. Mikäli kauppa puretaan, A:n saama käyttöhyöty tulee vähentää palautettavasta kauppahinnasta. Autotalo vaati myös, että A velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut käräjä- ja hovioikeudessa viivästyskorkoineen.

Perusteinaan Autotalo lausui, että kaupan kohteena olleessa autossa ei ollut ollut muita kuin tavarantarkastuksessa 14.3.2019 todetut Autotalon myöntämät virheet. Väitetyt virheet eivät olleet koskeneet auton keskeisiä toimintoja. Autossa ei ole ollut vähäistä suurempaa vikaa. A ei ollut antanut Autotalolle mahdollisuutta korjata virheitä, vaikka Autotalo oli tätä pyytänyt. Kaupan purkaminen olisi kohtuuton seuraamus suhteutettuna auton arvon alenemiseen.

A vaati, että vastavalitus hylätään.

Virhe 1, avustavien järjestelemien häiriöt

Kaupan kohteessa olevia avustavia järjestelmiä on useita, mm. kaukovaloassistentti, pysäköintitutka ja mukautuva ajoavustin. Ajoneuvossa on skannereita, tutkia ja kamera sekä puskureihin asennettuja etäisyysantureita. Riidatonta on, että niiden toiminta saattaa estyä väliaikaisesti esimerkiksi huonoissa keliolosuhteissa.

Loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana A on reklamoinut avustavien järjestelmien toimimattomuudesta normaaliolosuhteissa useaan kertaan. Olosuhteet on voitu todistaa ilmoitusten liitetiedostoilla.

Auto on ollut maahantuojan tutkittavana 5. - 12.7.2018. Tuona ajanjaksona maahantuoja ei ollut kyennyt havaitsemaan avustaviin järjestelmiin liittyviä A:n ilmoittamia vikoja, mutta oli kuitenkin havainnut, että auton muistiin oli tallentunut avustaviin järjestelmiin liittyviä vikakoodeja. Autotalo oli tarkastanut auton virransyötöt ja vaihtanut auton ohjainlaitteen sekä todennut vian tulleen näin korjatuksi. A on kuitenkin yhä reklamoinut loppuvuodesta 2018 avustavien järjestelmien toimintahäiriöistä pakkasella.

Kaupan kohteesta oli teetetty tavarantarkastus 14.3.2019, jossa oli todettu, että "mukautuva ajoavustin ei toimi siten, kuin sen on aihetta olettaa toimivan." Edelleen tammikuussa 2020 avustavissa järjestelmissä oli ilmennyt ongelmia tavanomaisissa sääolosuhteissa.

A on kertonut edellä kuvattujen heti auton ostamisen jälkeen ilmenneiden virheiden toistuneen lukuisia kertoja ilman ulkoisia syitä, jotka olisivat voineet vaikuttaa skannereiden, tutkien tai kameran toimintaan. Virheet olivat ilmenneet erityisesti ulkolämpötilan lähestyessä nollaa tai ollessa pakkasella. Todistelun perusteella hovioikeus katsoi asiassa tulleen näytetyksi, että autossa on ollut A:n väittämä vika.

Virhe 2, seisontajarrun häiriö

A on kertonut, että seisontajarrun häiriöilmoitus oli ollut lähes jatkuvasti aktiivinen autoa käytettäessä. A oli 24.11.2018 lähettänyt Autotalolle samana päivänä kuvaamansa videon, josta ilmenee auton näyttöön tullut ilmoitus seisontajarrun häiriöstä. Autotalon työtilaukseen tekemän merkinnän mukaan A oli ilmoittanut pakkaskelillä ilmenevästä häiriöilmoituksesta 19.12.2018 Autotalolle. Täten on selvää, että autossa on ollut seisontajarrun häiriöilmoitus.

Autotalo oli 29.11.2018 pyytänyt A:ta toimittamaan auton tutkittavaksi mainittujen virhe-epäilyjen johdosta. A oli kieltäytynyt tuomasta autoa vianmääritykseen/korjaukseen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:n 2 momentin mukaan, vaikka ostaja ei vaatisi virheen korjaamista tai virheetöntä tavaraa, myyjä saa omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Ostaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.

Autotalo oli viipymättä virheilmoituksen saatuaan tarjoutunut selvittämään ja korjaamaan A:n väittämän virheen, mistä tämä oli kieltäytynyt. A:lla ei ollut ollut kieltäytymiseen erityistä syytä. Näin ollen A:lla ei ole oikeutta vedota tähän virheeseen vaatimustensa perusteena.

Virheet 3 ja 4, ovien ja takaluukun avaamisen ongelmat

A on väittänyt, että autossa on virhe, koska pakkasella hän ei ollut aina päässyt autoon sisälle ja myös ulospääsyssä oli ollut vaikeuksia. Kahvat eivät olleet aina toimineet oikein. Lisäksi A on väittänyt, että autossa on virhe, koska sen takaluukku ei ollut aina auennut niin sanotulla potkutoiminnolla. Autotalo on tunnustanut väitetyt virheet ovien ja takaluukun avaamisen osalta, ja näin ollen autossa todetaan olevan A:n väittämä virhe.

Virhe 5, vaihteiston kolahdus

Autotalon työtilaukseen tekemästä merkinnästä ilmenee, että A oli ilmoittanut vaihteiston kolahduksesta keväällä 2018 Autotalolle. Kolahdusta ei kuitenkaan ollut havaittu maahantuojan testeissä 5. - 12.7.2018 eikä tavarantarkastuksessa 14.3.2019. Hovioikeus katsoi näytön olevan riittämätöntä osoittamaan, että autossa olisi ollut tältä osin virhe.

Virhe 6, istuinasetukset

A on kertonut, että istuimen ja peilien asetukset on synkronisoitu keskenään, jotta peilit säätyisivät automaattisesti käyttäjän istuinasetusten mukaisesti. Autotalon työtilaukseen tekemästä merkinnästä ilmenee, että A oli keväällä 2018 ilmoittanut Autotalolle, että käyttäjäprofiiliin tallennetut istuinasetukset eivät olleet aina toimineet. Istuin ei ollut liikkunut oikeaan asentoon tai käyttäjäprofiiliin tallennettu mukavuustoiminto ei ollut kytkeytynyt päälle.

Mainittua ongelmaa ei ole todettu maahantuojan testeissä 5. - 12.7.2018.

A:n 17.11.2018 kuvaamasta videosta ilmenee, ettei kuljettajan istuin liiku automaattisesti ajoasentoon, vaikka auto oli tunnistanut auton käyttäjäksi A:n. Tavarantarkastuksessa havaittiin, että eri käyttäjien profiilit eivät toimineet peilien osalta oikein. Istuinasetuksissa ongelmaa ei kuitenkaan havaittu. Hovioikeus katsoi silti tulleen näytetyksi, että autossa on tältä osin A:n väittämä vika.

Virhe 7, auton uudelleenkäynnistymisongelma risteyksissä

A on kertonut, että käynnistysongelma oli ilmennyt risteysajossa siten, ettei auton moottori ollut sammumisen jälkeen käynnistynyt uudelleen riittävän nopeasti. Maahantuojan testeissä 5. - 12.7.2018 poikkeavaa viivettä ei havaittu. Hovioikeus katsoi näytön olevan riittämätöntä osoittamaan, että autossa olisi ollut tältä osin virhe.

Virhe 8, auton käynnistymisongelma

A on kertonut, että auto ei ollut aina käynnistynyt heti, vaan käynnistyspainiketta oli joskus pitänyt painaa useita kertoja ennen käynnistymistä. Mainittua ongelmaa ei ollut todettu maahantuojan testeissä 5 . - 12.7.2018, joissa auto oli käynnistetty noin 100 kertaa. Tavarantarkastuksessa ei myöskään ollut havaittu auton käynnistämiseen liittyvää ongelmaa. Hovioikeus katsoi näytön olevan riittämätöntä osoittamaan, että autossa olisi ollut tältä osin virhe.

Virhe 9, sähköjärjestelmä-datapalvelun ajoittaiset virhetilat

A on kertonut, että auton datapalvelut eivät olleet aina toimineet, vaikka SIM-kortti oli ollut paikoillaan. Ongelman seurauksena esimerkiksi navigaation liikennetiedot ja auton muut tietoliikennettä käyttävät sovellukset kuten sääpalvelut eivät olleet toimineet. A oli 16.3.2018 lähettänyt Autotalolle viestin, jonka liitteenä on ollut kuva auton näyttöön tulleesta ilmoituksesta. Sen mukaan datapalvelut eivät olleet olleet mahdollisia. Asiassa ei ole aihetta epäillä sitä, ettei SIM-kortti olisi ollut asennettuna autoon asianmukaisella tavalla. A:n kertomuksella, jota tukee asiassa esitetyt valokuvat datapalvelujen häiriöstä, on näytetty, että autossa on ollut A:n väittämä vika.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaan jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Edellä todetuin tavoin autossa on ollut kohdissa 1, 3, 4, 6 ja 9 A:n väittämät viat. Ottaen huomioon auton erittäin korkea kauppahinta auto ei ole laadultaan vastannut sitä, mitä A:lla on ollut perusteltua aihetta olettaa. Autossa on siten ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu virhe.

Autotalo oli 10.10.2018 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut A:lle, että autossa reklamoidut viat tai puutteet on joko korjattu, ne ovat ominaisuuksia tai merkitykseltään niin vähäisiä, etteivät ne oikeuta kaupan purkuun tai hinnanalennukseen. Ottaen vielä huomioon, että auto oli ollut tuloksetta tutkittavana Audin maahantuojalla, jolla on ollut erityisasiantuntemus vikojen löytämiseksi, A:lla on ollut erityinen syy kieltäytyä auton virheiden korjausyrityksistä 10.10.2018 ilmoituksen jälkeen.

Kuluttajansuojalain 5 luvun 19 §:n mukaan ostaja saa purkaa kaupan, jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen tai jollei tällaista oikaisua suoriteta saman luvun 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, jos virhe on vähäinen.

Virheen 3 osalta hovioikeus totesi, että auton ovien aukeaminen on auton käyttämisen ja turvallisuuden kannalta tärkeä ominaisuus. Auton ovien toimintavirheen ei voida katsoa olevan vähäinen. Virheen 1 osalta hovioikeus totesi, että ajoa avustavat järjestelmät vaikuttavat ajomukavuuteen ja ajoturvallisuuteen. Ostajalla on oikeus edellyttää, että auton avustavat järjestelmät toimivat tavanomaisissa keliolosuhteissa. Virheiden muodostaman kokonaisuuden ei voida katsoa olevan vähäinen.

Autossa on ollut lisäksi kohdissa 4, 6 ja 9 todetut virheet.

Koska Autotalo ei ollut korjannut virheitä kuluttajansuojalain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla ja koska virheitä ei voitu pitää saman luvun 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla kokonaisuutena arvostellen vähäisinä, A:lla oli oikeus purkaa kauppa. Auton arvon alentumisella ei ollut merkitystä kaupan purkamisen edellytyksiä arvioitaessa.

Käräjäoikeuden tuomio kumottiin.

A:n ja Autotalo Laakkonen Oy:n välinen Audi A8 L -merkkistä henkilöautoa koskeva 19.12.2017 tehty kauppa purettiin.

Autotalo Laakkonen Oy velvoitettiin palauttamaan A:lle 14 000 euron käyttöhyödyn vähentämisen jälkeen jäävä kauppahinta 205 042,13 euroa korkolain mukaisine tuotto- ja viivästyskorkoineen.

A velvoitettiin palauttamaan Audi A8 L -merkkinen henkilöauto Autotalo Laakkonen Oy:lle.

Autotalo Laakkonen Oy velvoitettiin suorittamaan A:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa 24 000 euroa ja hovioikeudessa 16 000 euroa laillisine viivästyskorkoineen.

Autotalo Laakkonen Oy:n vastavalitus hylättiin.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Voiko autokaupan purkaa?

Autokaupan voi purkaa, jos autossa on virhe. Purkamisen edellytyksenä on se, että virhe on vähäistä suurempi eikä myyjä ole onnistunut oikaisemaan virhettä. Autokauppa on mahdollista purkaa myös myyjän viivästystilanteissa. Ostajalla on kuitenkin lähtökohtaisesti velvollisuus ensiksi antaa myyjälle kohtuullinen lisäaika auton luovuttamiselle, ennen kuin hän on oikeutettu purkamaan kaupan.

Mistä näkee, onko auto tuontiauto?

Traficomilta voi tilata auton tiedot. Jos tiedoista ilmenee, että autolla on aiempi rekisteritunnus ja tämä rekisteritunnus ei ole suomalainen, on kyseessä todennäköisesti tuontiauto. Myyjällä on myös velvollisuus kertoa ostajalle, jos kyseessä on tuontiauto.

Miten perun autokaupan?

Autokaupan voi peruuttaa ilman seuraamuksia, jos kyse on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisestä etä- tai kotimyyntikaupasta. Ostaja voi peruuttaa kaupan ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla myyjälle. Peruuttaminen on tehtävä lähtökohtaisesti viimeistään 14 päivän kuluttua auton vastaanottamisesta. Jos ostaja haluaa peruuttaa elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn autokaupan ilman erityisen painavaa syytä, on hän silloin vahingonkorvausvelvollinen.

Voiko uuden auton kaupan perua?

Uuden auton kaupan voi peruuttaa, jos kyse on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisestä etä- tai kotimyyntikaupasta. Kaupan peruuttaminen tulee tehdä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla myyjälle lähtökohtaisesti 14 päivän kuluessa auton vastaanottamisesta. Ostajalla on oikeus peruuttaa myös elinkeinonharjoittajan liiketiloissa tehty autokauppa, jos auton toimituksesta ei ole sovittu ja toimitusta ei ole tapahtunut kolmen kuukauden kuluessa. Jos ostaja haluaa peruuttaa kaupan ilman erityisen painavaa syytä, on ostaja vahingonkorvausvelvollinen.

Mikä on Suomi-auto?

Suomi-auto tarkoittaa uutena Suomeen myytyä autoa. Suomi-auton ensirekisteröinti on myös tehty Suomeen. Tällaisia käytännössä koko rekisteröintihistoriansa ajan Suomessa olleita autoja voidaan myydä ”Suomi-auto” -nimikkeellä.

Miten selvittää tuontiauton historia?

Ostaessaan käytettyä autoa ulkomailta on tärkeää perehtyä auton ominaisuuksiin ja historiatietoihin. Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti auton huoltohistoriaan ja mittarilukemaan. Mittarilukemaväärennökset ovat huomattavasti yleisempiä tuontiautojen kohdalla kuin Suomessa käytössä olevien autojen kohdalla. Auton historiatiedot voi pyytää myyjältä, mutta suositeltavaa on myös tilata tiedot lähtömaan rekisteriviranomaiselta.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä