body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Käräjäoikeus purki "sellaisena kuin se on" -ehdolla myydyn autokaupan

Jaa tämä artikkeli

Lyhennelmässä käydään läpi Turun hovioikeuden 14.5.2021 antamaa tuomiota S 21/630.

Auton vaihdelaatikko oli rikkoutunut kahden kuukauden ja 4000 kilometrin ajon jälkeen. Korjaamisen oli korjaamolla arvioitu maksavan 5500 - 5700 euroa. Asiassa oli ratkaistava, oliko kantajan ostamassa autossa ollut kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe siitä huolimatta, että se oli myyty "siinä kunnossa kuin se on". Mikäli autossa katsottiin olleen virhe, oli ratkaistava myös se, mitkä sen seuraamukset olivat.

Vastaaja oli väittänyt, että autossa ei ole ollut vikaa luovutuksen tapahtuessa, koska Kantaja oli kyennyt ajamaan sillä kaupanteon jälkeen usean kuukauden aikana 4000 kilometriä. Sovintoehdotuksena oli tarjottu, että autoon vaihdetaan vähän käytetty vaihdelaatikko, mikäli Kantaja maksaa siitä 1000 euron omavastuuosuuden. Vastaajan näkemyksen mukaan auto olisi tuolloin tullut parempaan kuntoon kuin mitä se kaupantekohetkellä on ollut.

Asiassa oli kyse kuluttajansuojalain (KSL) 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta kuluttajankaupasta. Näin ollen virheen määrittelyyn ja sen oikaisuun sovelletaan KSL:n 5 luvun määräyksiä. KSL 5 luku on pakottavaa oikeutta, eivätkä kaupan osapuolet voi sopia virheen määrittelystä tai virhevastuusta toisin.

KSL 5 luvun 12 §:n yleisen virhesäännöksen perusteella tavaran on vastattava paitsi sitä, mitä kuluttajalla yleensä on kyseisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa myös sitä, mitä voidaan muuten katsoa sovitun. Jos tavara poikkeaa tästä, siinä on virhe.

KSL 5 luvun 14 §:n 3 -kohdan mukaan, vaikka tavara olisi myyty käyttämällä "sellaisena kuin se on” -ehtoa, tai muuta vastaavaa yleistä varaumaa, tavarassa on siitä huolimatta virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

KSL 5 luvun 18 §:n 1 momentin mukaan ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa Muuten ostajalla on KSL 5 luvun 19 §:n mukaan oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen tai kaupan purkuun, paitsi jos virhe on vähäinen.

Lähtökohta käytetyn auton kaupassa on, että KSL 5 luvun 15 §:n 2 momentin mukaisesti autossa kuuden kuukauden aikana ostohetkestä ilmennyt vika on ollut autossa jo kaupantekohetkellä, mikäli myyjä ei muuta pysty näyttämään. Käytetynkin auton kestoiän voidaan perustellusti olettaa olevan enemmän kuin kuusi kuukautta. Tässä tapauksessa auton vika ilmeni noin kaksi kuukautta kaupanteon jälkeen. Asiassa ei esitetty näyttöä siitä, että vika olisi seurausta tavanomaisesta kulumisesta tai että auto olisi vahingoittunut väärän käsittelyn takia.

Käräjäoikeus arvioi asiassa tulleen näytetyksi, että auton vaihdelaatikossa on ollut jotakin vikaa jo edellisen omistajan aikana, koska kirjalliseksi todisteeksi nimetystä sähköpostista ilmeni, että viasta kertova merkkivalo on syttynyt autossa hänen omistusaikanaan kaksi kertaa. Autoa tuolloin huollettaessa sen vaihdelaatikkoon on vaihdettu öljyt. Tällä toimenpiteellä merkkivalon syttyminen on saatu estettyä siihen asti, kunnes vika ilmeni uudelleen Kantajan omistusaikana. Ulkoilman lämpötilalla on saattanut olla asiaan vaikutusta, koska vika ilmeni aina talviseen aikaan.

Käytetyn auton kaupassa virhettä arvioidaan paitsi auton hinnan, myös sen perusteella, mitä ostaja voi odottaa auton kunnolta odottaa auton ikä, mittarilukema ja huoltohistoria huomioiden. Tässä tapauksessa kyseessä on ollut vuonna 2012 käyttöönotettu auto, jolla on kauppakirjan mukaan kaupantekohetkellä ajettu 182.000 kilometriä. Auton käteishinta on ollut 7099 euroa. Käräjäoikeus totesi, että Kantajalla on ollut aihetta varautua auton tavanomaisesta käytöstä ja ikääntymisestä johtuvaan kulumiseen ja tästä aiheutuviin välttämättömiin korjauskustannuksiin. Kuitenkin auton kokonaiskauppahinta huomioon ottaen Kantajalla on ollut perusteltua aihetta olettaa, että autoa voidaan käyttää ilman kohtuuttomia korjauskustannuksia pidempään kuin tässä tapauksessa on tapahtunut (2kk). Näillä perusteilla käräjäoikeus on katsonut, että auto on ollut huonommassa kunnossa kuin Kantajalla on ollut aihetta edellyttää, joten siinä on ollut KSL 5 luvun 14 §:n 3 -kohdassa tarkoitettu virhe.

Kantaja oli haastehakemuksessaan vaatinut ensisijaisesti kaupan purkamista, koska myyjä ei ollut suostunut korjaamaan virhettä ilman Kantajalle korjauksesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Myyjä oli vaatinut, että Kantaja osallistuu auton korjauskustannuksiin 1000 eurolla, mikäli autoon vaihdetaan vähän käytetty vaihdelaatikko, koska auto olisi tuolloin tullut parempaan kuntoon kuin mitä se kaupantekohetkellä on ollut. Käräjäoikeuden mukaan myyjällä ei ole ollut oikeutta vaatia Kantajalta korjauksesta 1000 euron omavastuuta, sillä 7 vuotta vanhan auton kuntoa käytetty vaihdelaatikko ei olisi olennaisesti parantunut.

Noin 7000 euron arvoisen auton korjaaminen noin 5500 eurolla ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Autossa oleva vika estää auton käyttämisen tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa. Näin ollen käräjäoikeus arvioi virheen olevan vähäistä suurempi ja lisäksi koska myyjä ei ollut suostunut korjaamaan virhettä aiheuttamatta Kantajalle lisäkustannuksia, Kantajalla oli oikeus purkaa kauppa.

Vastaaja Oy:n ja Kantajan välillä 25.11.2019 solmittu Ford C-Max henkilöautosta tehty kauppa purettiin. Vastaaja Oy velvoitettiin palauttamaan Kantajalle kauppahinnan ja luottosuhteen perustamiskustannusten yhteismäärä (7348 euroa) vähennettynä Kantajan saaman 100 euron käyttöhyödyn määrällä eli 7248 euroa korkolain mukaisine korkoineen. Vastaaja Oy velvoitettiin lisäksi korvaamaan Kantajalle vianetsinnästä aiheutuneet kustannukset 202,50 euroa sekä Kantajan oikeudenkäyntikulut korkolain mukaisine viivästyskorkoineen.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoittaa ”sellaisena kuin se on” -ehto?

Varsinkin käytetyn tavaran  kaupassa myyjät käyttävät usein ”sellaisena kuin se on” -ehtoa. Tavara  myydään siten siinä kunnossa kuin se kaupantekohetkellä on. Käytetyissä  tavaroissa voi usein olla havaittavissa pieniä vikoja ja käyttämisen merkkejä  ja ehdon avulla myyjä rajaa nämä viat vastuunsa ulkopuolelle. ”Sellaisena  kuin se on” -ehtoa voidaan käyttää ainoastaan yksityishenkilöiden välisessä  kaupankäynnissä.

Mistä saa apua esimerkiksi riitatilanteessa?

Kuluttajan kannattaa ensiksi  kysyä neuvoa kuluttajaneuvonnasta. Kuluttajaneuvonta antaa maksutta apua  kuluttajan kohtaamiin ongelmiin myyjän kanssa. Jos kuluttajaneuvonnan  avustuksella ei saada ongelmaa ratkaistuksi, voi kuluttaja kääntyä lakimiehen  puoleen tai viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Mikä on kuluttajansuojalain tarkoitus?

Kuluttajansuojalain  tarkoituksena on turvata kuluttajan oikeuksien toteutuminen kuluttajan ja  elinkeinonharjoittajan välisessä suhteessa. Kuluttaja on lähtökohtaisesti  heikommassa asemassa elinkeinonharjoittajaan nähden, minkä vuoksi  kuluttajansuojalailla on tärkeä kuluttajaa suojaava rooli.  Kuluttajansuojalailla pyritään estämään elinkeinonharjoittajien  väärinkäytökset.

Miten sinun tulee toimia, jos ostamasi tuote on viallinen?

Jos havaitset ostamassasi  tuotteessa virheen, kannattaa siitä ensimmäiseksi reklamoida myyjää.  Reklamoinnin tekeminen oikea-aikaisesti on tärkeää, jotta ei menetä  oikeuttaan saada virhe oikaistuksi. Suositeltavaa on tämän jälkeen pyrkiä  sopimaan myyjän kanssa, miten virhe oikaistaan. Jos yhteisymmärrykseen ei  päästä, voi kuluttajaneuvonnasta pyytää maksutta apua tilanteen  ratkaisemiseksi.

Missä tilanteessa kuluttaja voi vaatia kaupan purkua?

Kuluttaja voi vaatia kaupan  purkua myyjän viivästystilanteissa tai tavaran virhetilanteissa.  Lähtökohtaisesti ostajan on kuitenkin ensiksi annettava myyjälle mahdollisuus  toimittaa viivästynyt tavara tai oikaista tavaran virhe ennen kuin saa purkaa  kaupan. Jos kyse on olennaisesta sopimusrikkomuksesta, saa ostaja vaatia  kaupan purkua välittömästi.

Mitä tarkoittaa hinnanalennus?

Myyjä voi antaa hinnanalennuksen  silloin, kun tavaraan jää jokin virhe, esimerkiksi jonkinlainen vika tai  poikkeama. Hinnanalennus ei kuitenkaan ole ensisijainen virheen oikaisukeino,  vaan lähtökohtaisesti tavara pyritään ennen hinnanalennuksen antamista  korjaamaan tai vaihtamaan virheettömään vastaavanlaiseen. Hinnanalennuksen  suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä