body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Välittäjänä toimivan autoliikkeen vastuu autokaupassa

Jaa tämä artikkeli

Autokauppoja solmitaan usein välittäjää käyttäen. Varsinkin käytettyjen autojen kaupassa myyjänä on usein yksityishenkilö, joka välittäjän avulla myy auton ostajalle eli kuluttajalle. Välittäjän tarkoituksena on helpottaa kaupankäyntiä ostajan ja myyjän välillä. Ihannetapauksessa välittäjä löytää ostajan ja näin solmitaan onnistunut autokauppa ostajan ja myyjän välillä. Välittäjästä ei siis tule onnistuneen autokaupan osapuolta. Välillä eteen tulee kuitenkin tilanteita, joissa autokauppa ei olekaan toteutunut toivotulla tavalla. Tällöin epäselvyyttä voi ilmetä sen suhteen, millainen on välittäjän vastuu toteutuneessa autokaupassa vai onko sellaista ollenkaan.

Kuka on välittäjä?

Autokauppoja tehtäessä ei aina ole selvää, onko kaupan teossa mukana oleva toimija välittäjä vai ei. Välittäjän käsite itsessään on jätetty lainsäädännössä avoimeksi, joten ratkaiseva rooli arvioinnissa on sillä, millainen rooli autokaupassa mukana olevalla toimijalla on. Mitä enemmän tällainen henkilö huolehtii muun muassa myytävän tavaran markkinoinnista ja sopimusneuvotteluista autokauppojen solmimiseksi, sitä vahvemmin se puoltaa tällaisen henkilön olevan välittäjä. Mikäli taas tällaisen henkilön rooli on autokaupassa vähäinen, esimerkiksi vain myynti-ilmoituksen tekeminen, ei henkilön useinkaan katsota toimivan välittäjänä.

Välittäjän vastuu ja kuluttajan tietoisuus

Välittäjän avulla solmitussa autokaupassa voi epäselvyyttä syntyä siitä, millainen vastuu välittäjällä on kaupan suhteen. Välittäjän vastuun laajuuteen vaikuttaa merkittävästi ostajan tietoisuus välittäjän roolista autokauppaa tehtäessä. Mikäli ostaja on tietoinen välittäjän roolista, ei välittäjälle synny vastuuta autokauppasopimuksen täyttämisestä. Muistettava on kuitenkin se, että välittäjä vastaa omista virheistään, esimerkiksi antamistaan vääristä tiedoista, mikäli välittäjän toiminta on johtunut hänestä itsestään eikä myyjästä.

Tilanne voi olla myös se, että välittäjän rooli ei ole tullut selkeästi ilmi ostajalle. Ostajalle on siten voinut jäädä epäselvyys välittäjän roolista ja asemasta autokaupassa. Ostajalle onkin tärkeää tuoda konkreettisesti ilmi, mitä välittäjän käyttäminen autokaupan solmimisessa merkitsee tämän oikeuksien kannalta. Vaikka ostaja olisikin tietoinen, että välittäjä toimii kaupanteossa vain välittäjänä, ei hän välttämättä tiedä, että välittäjälle ei näin synny vastuuta autokauppasopimuksen täyttämisestä.

Jos tilanne on se, että ostaja ei ole tietoinen välittäjän roolista kaupanteossa, laajenee välittäjän vastuu. Välittäjä on siten tällaisissa tilanteessa vastuussa ostajaa kohtaan myyjän sopimusrikkomuksista. Esimerkiksi mahdollisissa virhetilanteissa ostajalla on siten oikeus vaatia virheen korjaamista välittäjältä. Tällainen välittäjälle syntyvä vastuu ei kuitenkaan rajoita ostajan oikeuksia suhteessa todelliseen myyjään. Ostajalla on siten oikeus vaatia suoraan myyjältä esimerkiksi sopimusrikkomuksen korjaamista.

Autokauppariita välittäjän vastuusta

Välittäjän käsitettä ja välittäjän vastuuta on lopuksi hyvä havainnollistaa konkreettisesti hovioikeuden ratkaisun avulla. Tapauksessa oli kyse autokaupasta, jossa yksityishenkilö oli pyytänyt elinkeinonharjoittajaa julkaisemaan autosta myynti-ilmoituksen nettisivulle. Elinkeinonharjoittaja oli myynti-ilmoituksen ilmoittaja, mutta auton todellisen myyjän puhelinnumero oli myynti-ilmoituksessa yhteydenottoja ja näyttöjä varten. Autolle löytyi ostaja, mutta ongelmaksi muodostui autossa ilmenneet viat. Ostaja oli kohdistanut vaatimuksensa vikojen korjaamiseksi myynti-ilmoituksen tehneeseen elinkeinonharjoittajaan eikä myyjään. Hovioikeudessa tarkasteltiin, oliko elinkeinonharjoittajalle syntynyt vastuu autokaupan täyttämisestä suhteessa ostajaan.

Ensimmäinen mielenkiintoinen seikka tapauksessa on se, että hovioikeus ei katsonut myynti-ilmoituksen tehneen elinkeinonharjoittajan olleen välittäjä. Tämä johtui elinkeinonharjoittajan hyvin pienestä roolista kaupankäynnin osana, sillä hän oli tehnyt ainoastaan myynti-ilmoituksen autosta. Kaikki muu autokaupan solmimiseen liittyvä oli käyty myyjän ja ostajan välillä. Näin ollen hovioikeus totesi, että elinkeinonharjoittaja ei ollut vastuussa autokaupassa ilmenneistä ongelmista.

Lisäksi oli kuitenkin arvioitava, oliko ostaja todellisuudessa ymmärtänyt käyvänsä kauppaa yksityishenkilön kanssa. Tämän osalta hovioikeus totesi, että itse ilmoitus on voinut aiheuttaa sekaannusvaaran siitä, kuka todellisuudessa autoa myy. Ostaja oli kuitenkin ottanut itse yhteyttä myyjään ja käynyt tämän kanssa keskustelua auton kaupasta. Näiden käytyjen keskustelujen johdosta hovioikeus katsoikin, että ostajalle oli täytynyt tulla käsitys siitä, kuka on auton todellinen myyjä. Näin ollen elinkeinonharjoittaja ei joutunut minkäänlaiseen vastuuseen käydystä autokaupasta.

Tapaus osoittaa sen, että ostajan eli kuluttajan ymmärryksellä sekä sillä, mitä hänen voidaan katsoa ymmärtäneen, on suurta merkitystä. Tämän takia niin myyjän, välittäjän kuin ostajankin kannalta on tärkeää tehdä selväksi, kuka on todellinen myyjä, jotta vastuu toteutuneista autokaupoista osataan kohdistaa oikein.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on välittäjä autokaupassa?

Välittäjä on usein avustamassa myyjän ja ostajan välistä kaupantekoa. Mitä enemmän kaupoissa avustava taho huolehtii muun muassa myytävän tavaran markkinoinnista ja  sopimusneuvotteluista kauppojen solmimiseksi, sitä vahvemmin se puoltaa  tällaisen tahon toimivan välittäjänä. Mikäli taas tällaisen tahon rooli on autokaupassa vähäinen, esimerkiksi vain myynti-ilmoituksen tekeminen, ei  avustavan tahon useinkaan katsota toimivan välittäjänä.

Milloin autokauppa on sitova?

Autokaupan voi tehdä sitovasti  sekä suullisesti että kirjallisesti. Autokaupan sitovuus ei edellytä  erityisten muotovaatimusten täyttämistä eli autokaupan voi tehdä vapaamuotoisesti haluamallaan tavalla. Erityisen suositeltavaa on kuitenkin tehdä autokauppa kirjallisessa muodossa, jotta mahdollisissa riitatilanteissa voidaan osoittaa, mitä on sovittu.

Onko ostajalla oikeus perua autokauppa?

Ostajalla on oikeus autokaupan  peruuttamiseen, jos kyse on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisestä  etä- tai kotimyyntikaupasta. Etämyyntiä on esimerkiksi verkossa tapahtuva  autokauppa, kotimyyntiä taas kaupan tekeminen jossain muualla kuin elinkeinonharjoittajan  toimitiloissa. Peruuttamisaika on lähtökohtaisesti 14 päivää. Jos ostaja  haluaa peruuttaa elinkeinonaharjoittajan toimitiloissa tehdyn autokaupan  ilman erityisen painavaa syytä, on ostaja tällöin vahingonkorvausvelvollinen.

Milloin autokaupassa on tapahtunut virhe?

Auton on tietysti vastattava  sitä mitä autosta on sovittu ennen kaupan tekemistä ja miten autoa on  markkinoitu. Lisäksi auton on oltava tieliikennekelpoinen, jos tästä ei ole kirjallisesti sovittu ennen kauppoja. Tieliikennekelpoinen tarkoittaa kansankielellä sitä, että auton tulee olla siinä kunnossa, että sen voi  katsastaa

Mistä tietää, onko auto kolaroitu?

Traficomilta voi tilata auton  historiatiedot. Jos tiedoista ilmenee auton olevan kaksikilpinen ja molempien  rekisteritunnusten olevan suomalaisia, kyseessä on suurella  todennäköisyydellä lunastuskuntoon kolaroitu auto. Ostajalle haasteellisempia  ovat selvittää kolaroinnit, jotka eivät ole johtaneet auton lunastamiseen,  koska myyjällä ei ole velvollisuutta kertoa tällaisista kolaroinneista.  Ostajan kannattaakin perehtyä huolella auton rekisteröintitodistuksen  tekniseen osaan sekä tarkistaa auto huolella, jotta voi päästä selville  mahdollisista pienemmistä kolaroinneista.

Onko merkkihuolto pakollinen?

Auton määräaikaishuollon  tekeminen merkkiliikkeessä ei ole pakollista, vaan auto voidaan huollattaa  myös riippumattomassa huoltoliikkeessä. Muun kuin merkkiliikkeen valitseminen  ei vaikuta autolle annettuun takuuseen, kunhan auton huollot teetetään ajallaan  ja huolto tehdään auton valmistajan edellyttämällä tavalla. Suositeltavaa on  tehdä taustatutkimusta eri huoltoliikkeistä, jotta saa ammattitaitoista  palvelua.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä