body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Välittäjän vastuu matkailuauton kaupassa

Jaa tämä artikkeli

Matkailuautoja, joita myös asuntoautoiksi kutsutaan, myyvät sekä myyjäliikkeet että yksityishenkilöt. Usein myyjäliike tai yksityishenkilö myy matkailuauton suoraan ostajalle ilman välikäsiä. Matkailuautojen myyminen välikäsiä käyttäen ei kuitenkaan ole harvinaisuus, sillä myyjäliikkeet tekevät myös välitystoimintaa. Useimmiten tilanne on se, että myyjäliike välittää yksityishenkilön matkailuautoa. Myyjäliikkeet voivat toimia myös toisen elinkeinonharjoittajan lukuun, mutta tämä on yleisempää palvelualoilla. Tämän vuoksi tarkastelu kohdistuukin ensiksi mainittuihin tilanteisiin.

Myyjäliike matkailuauton välittäjänä

Aluksi on hyvä selventää myyjäliikkeen rooli välittäjänä. Kun myyjäliike välittää yksityishenkilön matkailuautoa, toimii tämä silloin yksityishenkilön lukuun. Myyjäliikkeen toimiessa yksityishenkilön lukuun, hoitaa myyjäliike ainoastaan matkailuauton myynnin. Myyjäliikkeestä ei siten tule matkailuauton kauppasopimuksen osapuolta, vaan lopullinen kauppasopimus solmitaan ainoastaan todellisen myyjän ja ostajan välillä.

Ostaja ei ole välttämättä aina selvillä myyjäliikkeen roolista. Epäselvyys on ymmärrettävää, sillä tilanne on usein se, että myyjäliike hoitaa konkreettisen kaupanteon kokonaan ostajan kanssa. Todellinen myyjä on harvoin osallisena kaupanteossa. Epäselvyyttä voi aiheuttaa myös myyjäliikkeen vaillinainen tiedonanto. Myyjäliike ei välttämättä tuo ostajalle selkeästi ilmi rooliaan välittäjänä. Mahdollista näin ollen on se, että vasta sopimusasiakirjoista- ja ehdoista ilmenee, että kauppa onkin ostajan ja toisen yksityishenkilön välinen.

Myyjän tai myyjäliikkeen ei ole toivottavaa pystyä hyödyntämään tällaista ostajan epätietoisuutta, varsinkin jos se perustuu myyjäliikkeen vaillinaiseen tiedonantoon. Tämän vuoksi kuluttajansuojalailla säännellään välittäjän vastuuta, jotta ostajan oikeusturva pystytään näissä tilanteissa turvaamaan.

Myyjäliikkeen vastuu matkailuauton kaupassa

Kuluttajansuojalaki asettaa myyjäliikkeelle vastuun tämän välittäessä yksityishenkilön matkailuautoa. Siten merkitystä ei ole sillä, onko ostaja todellisuudessa ymmärtänyt myyjäliikkeen roolin vai ei; myyjäliikkeellä on joka tapauksessa vastuu. Myyjäliikkeen vastuulla ovat matkailuauton virheet ja viivästystilanteet, joista myyjäliike vastaa kuin myyjäliike olisi matkailuauton todellinen myyjä.

Myyjäliikkeelle asetettu vastuu on perusteltua, sillä myyjäliike on usein pitkälti vastuussa kaupan solmimisesta. Myyjäliike on pääsääntöisesti vastuussa ensinnäkin siitä, että ostaja saa oikeat tiedot matkailuautosta. Lisäksi myyjäliikkeellä on useimmiten ammattitaito tarkistaa matkailuauton todellinen kunto. Näin myyjäliike pystyy antamaan ostajalle ajantasaiset tiedot matkailuauton kunnosta. Myyjäliike on pääsääntöisesti vastuussa myös matkailuauton oikea-aikaisesta luovutuksesta, johon todellisella myyjällä on harvoin vaikutusvaltaa. Sen vuoksi on perusteltua, että myyjäliikkeen vastuulla on myös viivästystilanteet.

Vaikka kuluttajansuojalaki asettaakin myyjäliikkeelle vastuun matkailuautosta, ei se kavenna todellisen myyjän vastuuta. Myyjäliike ja myyjä ovat yhteisvastuussa matkailuautosta ostajaan nähden. Ostaja saa kohdistaa vaatimuksensa matkailuauton virheen tai viivästyksen perusteella kummalle taholle tahansa. Se, miten vastuu puolestaan jakautuu myyjäliikkeen ja myyjän osalta, ratkeaa yhteisvelkasuhteita koskevien yleisten periaatteiden mukaan.

Ostajan kannattaa kuitenkin tiedostaa se, että kohdistaessaan vaatimuksensa suoraan yksityishenkilölle, sovellettavana lakina heidän välisessään suhteessa toimii kauppalaki. Ainoastaan myyjäliikkeelle kohdistettaviin vaatimuksiin soveltuu kuluttajansuojalaki. Ostajan kannalta saattaakin tästä johtuen olla varmempaa osoittaa vaatimuksensa myyjäliikkeelle kuin myyjälle.

Poikkeus myyjäliikkeen vastuuseen

Vaikka myyjäliikkeelle on asetettu vastuu matkailuautosta, voi tietyssä tilanteessa myyjäliike välttää vastuun. Kyseessä ovat tilanteet, joissa myyjäliikkeen rooli kaupan välittäjänä on todella pieni. Esimerkiksi, jos myyjäliike on ainoastaan tehnyt myynti-ilmoituksen matkailuautosta, ei useinkaan näissä tilanteissa myyjäliike joudu vastuuseen. Edellytyksenä kuitenkin on, että ostaja on tietoinen myyjäliikkeen roolista.

Kuitenkin, kun tarkastellaan myyjäliikkeiden toimintaa matkailuautojen välittäjinä, myyjäliikkeillä on pääsääntöisesti suurempi vastuu kaupanteossa kuin pelkkä myynti-ilmoituksen tekeminen. Siten matkailuautojen suhteen voidaan lähteä siitä, että myyjäliike on vastuussa matkailuautosta kuin myyjäliike olisi matkailuauton todellinen myyjä.

Asuntoautokaupan ja asuntoauton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on automyyjän vastuu?

Myyjän  velvollisuutena on luovuttaa kuluttajalle sovitunlainen tavara sovittuna  ajankohtana. Jos tavarassa ilmenee virhe tavaran luovuttamisen jälkeen, on  myyjä vastuussa virheestä lakisääteisen virhevastuun mukaisesti. Myyjän on  oikaistava tavaran virhe virhevastuun voimassaollessa ja virheen oikaisu on  suoritettava kohtuullisessa ajassa. Myyjälle voi myös syntyä velvollisuus  maksaa kuluttajalle vahingonkorvauksia tavaran virheen johdosta.

Voiko käytetyn matkailuauton kaupan perua?

Ostajalla  on oikeus matkailuautokaupan peruuttamiseen, jos kyse on  elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisestä etä- tai kotimyyntikaupasta.  Etämyyntiä on esimerkiksi verkossa tapahtuva autokauppa, kotimyyntiä taas  kaupan tekeminen jossain muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa.  Peruuttamisaika on lähtökohtaisesti 14 päivää. Jos ostaja haluaa peruuttaa  elinkeinonaharjoittajan toimitiloissa tehdyn autokaupan ilman erityisen  painavaa syytä, on ostaja tällöin vahingonkorvausvelvollinen.

Missä tilanteessa matkailuautokauppa voidaan purkaa?

Matkailuautokauppa  voidaan purkaa, jos autossa ilmenee virhe. Pääsääntöisesti virheen katsotaan  olleen matkailuautossa ja siten myyjän vastuulla, jos virhe ilmenee vuoden  kuluessa luovutushetkestä. Kauppa voidaan purkaa, jos ostaja on reklamoinut  myyjää virheestä kohtuullisessa ajassa ja myyjä ei ole onnistunut tämän  jälkeen virhettä korjaamaan.

Mikä on virhevastuu?

Lähtökohtaisesti  myyjä on vastuussa tavaran virheestä. Myyjä ei kuitenkaan vastaa virheestä,  jos kuluttaja ei ole kohtuullisessa ajassa ilmoittanut havaitsemastaan  virheestä tai jos myyjän virhevastuu tavarasta on jo kulunut umpeen. Myyjän  tiukin virhevastuuaika on 12 kuukautta kauppojen teosta, jolloin myyjällä on  todistustaakka siitä, että myyty tavara on ollut myyntihetkellä virheetön.  Myyjä ei myöskään vastaa virheistä, jotka aiheutuvat ostajan laiminlyötyä  myyjän antamat tavaran käyttö- tai hoito-ohjeet.

Mikä on välittäjä matailuautokaupassa?

Välittäjä  on usein avustamassa myyjän ja ostajan välistä kaupantekoa. Mitä enemmän  kaupoissa avustava taho huolehtii muun muassa myytävän tavaran  markkinoinnista ja sopimusneuvotteluista kauppojen solmimiseksi, sitä  vahvemmin se puoltaa tällaisen tahon toimivan välittäjänä. Mikäli taas  tällaisen tahon rooli on autokaupassa vähäinen, esimerkiksi vain  myynti-ilmoituksen tekeminen, ei avustavan tahon useinkaan katsota toimivan  välittäjänä.

Missä tilanteissa ostaja voi vaatia hinnanalennusta?

Ostaja  voi vaatia hinnanalennusta virhetilanteissa. Ensisijaisesti virhe on  kuitenkin oikaistava joko korjaamalla se tai toimittamalla virheetön tavara.  Jos myyjä ei saa virhettä oikaistuksi kohtuullisen ajan kuluessa tai  epäonnistuu siinä, saa ostaja vaatia hinnanalennusta.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä