body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Käytetyn matkailuauton takuu

Jaa tämä artikkeli

Myyjä voi tarjota ostajalle takuuta matkailuauton eli asuntoauton virheiden varalle. Myyjän tarjotessa takuun, sitoutuu hän vastaamaan matkailuauton käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista takuun kattavuuden mukaan. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota takuuta. Varsinkin käytettyjen matkailuautojen kaupassa myyjä ei välttämättä olekaan halukas tarjoamaan takuuta. Ostaja ei jää kuitenkaan tyhjän päälle tilanteissa, joissa virhe sattuu ja takuuta ei ole. Myyjä on vastuussa näissä tilanteissa virheestä kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella.

Matkailuauton takuu

Takuita on sisällöiltään ja kattavuuksiltaan monenlaisia. Tämä johtuu siitä, että myyjä saa itse päättää, millaisen takuun haluaa matkailuautolle tarjota. Takuu on ostajalle maksuton, joten kannattaa muistaa, että myyjän tarjoamissa maksullisissa lisäturvissa ei ole kyse kuluttajansuojalain mukaisesta takuusta.

Kun myyjä tarjoaa ostajalle takuun, on hänen laadittava siitä kirjallinen tai sähköinen takuutodistus. Takuun sisältö määräytyy takuutodistuksen perusteella. Takuutodistuksesta tulee ilmetä takuun antajan tiedot ja takuun kohde sekä takuuehdot. Takuutodistukseen on myös kirjattava, ettei takuu rajoita kuluttajansuojalainmukaista virhevastuuta. Myyjän vaillinaisesti tekemä takuutodistus ei kuitenkaan vaikuta ostajan oikeuteen vedota takuuseen.

Takuutodistuksesta löytyvät takuuehdot on hyvä käydä huolella läpi, jotta on selvillä, mitä takuu kattaa ja mitä ei. Usein tilanne on se, että myyjä rajaa tietyt virheet takuun ulkopuolelle. Myyjä ei siten ole vastuussa tällaisista virheistä takuun nojalla. Myyjät rajoittavat takuuta myös keston puolesta. Käytettyjen matkailuautojen kohdalla takuuta ei halutakaan usein antaa kovin pitkänä.

Myös markkinoinnin rooli tulee huomioida takuun sisältöä tarkasteltaessa, sillä myyjän mainonta saattaa vaikuttaa takuun sisältöön. Jos takuutodistuksen ehdot ovat huonommat kuin mainonnassa esitetyt ehdot, sitoo takuu myyjää mainonnassa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Ainoastaan tilanteissa, joissa mainonta on oikaistu samalla tai siihen verrattavissa olevalla tavalla ennen kaupantekoa, noudatetaan takuutodistuksen ehtoja.

Takuun alaan kuuluva virhe

Myyjä on takuun nojalla vastuussa matkailuauton virheestä, joka kuuluu takuun piiriin ja joka ilmenee takuun voimassaolon aikana. Myyjän on omalla kustannuksellaan selvitettävä ja korjattava virhe. Myyjällä on oikeus valita korjauspaikka.

Myyjän vastuu virheestä voi poistua kokonaan tai osittain ostajan oman toiminnan seurauksena. Jos matkailuauton virhe on seurausta esimerkiksi tapaturmasta tai valmistajan huolto-ohjeiden laiminlyönnistä, ei myyjä vastaa virheestä. Myyjän vastuu voi puolestaan kaventua, jos virhe kuuluu takuun piiriin, mutta ostaja pahentaa virhettä omalla toiminnallaan. Esimerkiksi matkailuauton valmistusvirhe, jota ostaja on edesauttanut huollon laiminlyönnillä, voi olla tällainen tilanne. Myyjällä on kuitenkin todistustaakka osoittaa virheen johtuvan ostajasta.

Takuun osalta on vielä lopuksi mainittava se, että takuun on voinut tarjota myös jokin muu taho kuin myyjä, esimerkiksi maahantuoja tai valmistaja. Myyjä on vastuussa myös näiden tahojen tarjoamasta takuusta, ellei hän ole nimenomaisesti ennen kaupan solmimista tuonut ilmi, ettei hän ole vastuussa näistä.

Matkailuauton virhevastuu

Ostajan suojana virhetilanteissa on myyjän lakisääteinen virhevastuu, jos myyjä ei ole tarjonnut takuuta tai virhe ei kuulu takuun piiriin. Virhevastuun kestoa ei ole rajattu ajallisesti, vaan virhettä arvioidaan rikkoutuneen osan normaalin kestoiän perusteella. Esimerkiksi myyjän vastuu moottorista voi olla monenkin vuoden mittainen.

Myyjän näyttötaakka virheestä on puolestaan vuoden mittainen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos myyjä haluaa välttää vastuunsa virheestä, on hänellä velvollisuus osoittaa matkailuauton olleen kunnossa sen luovutushetkellä, jos virhe ilmenee vuoden sisällä matkailuvaunun luovutushetkestä. Vuoden jälkeen ilmenneiden virheiden osalta näyttötaakka on ostajalla, jos virhevastuun katsotaan vielä olevan voimassa.

Jos myyjä pystyy osoittamaan matkailuauton olleen kunnossa sen luovutushetkellä, ei myyjä vastaa virheestä. Kuten takuunkin kohdalla, myyjä ei ole vastuussa virheistä, jotka ovat seurausta ostajan omasta toiminnasta. Myyjä välttää myös vastuunsa, jos virhe on sellainen, josta on kerrottu ostajalle ennen kaupantekoa. Myyjä ei myöskään vastaa matkailuauton tavanomaisesta kulumisesta.

Jos myyjän kuitenkin katsotaan olevan vastuussa virheestä, on hänen oikaistava virhe. Virhe voidaan oikaista joko korjaamalla virhe taikka toimittamalla ostajalle vastaavanlainen virheetön matkailuauto. Vaihtoehtona on myös hinnanalennus, jos edellä mainitut oikaisukeinot eivät onnistu. Kaupan purkukin voi tulla lopulta kyseeseen, jos virhettä ei saada oikaistuksi muilla keinoilla. Ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen, jos virhe on aiheuttanut välittömiä vahinkoja.

Asuntoautokaupan ja asuntoauton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Miten takuu toimii?

Takuun  antamalla myyjä sitoutuu vastaamaan ilman lisäkorvausta tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan. Jos tavarassa  ilmenee tänä aikana virhe, on myyjä velvollinen oikaisemaan sen. Myyjällä on oikeus määrittää takuun kesto ja kattavuus, joten ostajan kannattaa huolella  tutustua takuun ehtoihin. Takuu ei kavenna myyjän lakisääteistä virhevastuuta.

Kauanko takuuhuolto saa kestää?

Myyjällä on velvollisuus oikaista tavaran virhe kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen  aika määritetään tapauskohtaisesti. Kohtuullisen ajan arviointiin vaikutta  se, oikaistaanko virhe korjaamalla vai vaihtamalla tavara. Lisäksi  arviointiin vaikuttaa virheen laatu ja laajuus sekä varaosien saatavuus.  Keskimäärin kohtuullisena aikana on pidetty noin 2–3 viikkoa.

Koska asuntoauton kaupassa on virhe?

Asuntoauton  on tietysti vastattava sitä mitä asuntoautosta on ennen kauppaa sovittu ja  miten sitä on markkinoitu. Lisäksi auton on oltava tieliikennekelpoinen, jos  tästä ei ole kirjallisesti sovittu ennen kauppoja. Tieliikennekelpoinen  tarkoittaa kansankielellä sitä, että asuntoauton tulee olla siinä kunnossa,  että sen voi katsastaa.

Milloin myyjä ei ole vastuussa tavaran virheestä?

Myyjä  ei vastaa virheestä, jos myyjän virhevastuu tavarasta on kulunut umpeen tai  kuluttaja ei ole kohtuullisessa ajassa ilmoittanut virheestä. Myyjän  virhevastuun kesto voi vaihdella tuotetyypistä riippuen. Myyjällä on kauppapäivän jälkeen 12 kuukauden ajan käänteinen näyttötaakka, joka tarkoittaa sitä että tuona aikana myyjän tulee todistaa myydyn tuotteen olleen virheetön myyntihetkellä. Mikäli tuote todistetusti todetaan olleen virheetön ja virheen alkaneen vasta kauppapäivän jälkeen vapautuu myyjä tämän virheen osalta virhevastuusta. Myyjä ei myöskään vastaa virheistä, jotka aiheutuvat ostajan laiminlyötyä myyjän antamat  tavaran käyttö- tai hoito-ohjeet.

Missä tilanteessa ostaja voi vaatia myyjältä korvausta tai uuden tuotteen?

Ostaja voi vaatia tavaran korjaamista tai uuden tuotteen, mikäli tavarassa ilmenee virhe ja myyjän virhevastuu on voimassa. Jos myyjä ei onnistu oikaisemaan  virhettä, voi kyseeseen tulla hinnanalennus. Tietyissä poikkeustilanteissa ostajalle voi syntyä oikeus korjauttaa virhe muualla kuin myyjällä. Ostajalla on näissä tilanteissa oikeus vaatia myyjää korvaamaan syntyneet korjauskulut.

Miten valitus virheestä tulee tehdä?

Ostajan kannattaa tehdä reklamaatio myyjälle mahdollisimman nopeasti havaittuaan virheen. Reklamaatio on erityisen suositeltavaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Kun reklamaatio tehdään kirjallisesti, on myöhemmin mahdollisissa riitatilanteissa helpompi osoittaa, mitä myyjän kanssa on keskusteltu. Reklamaatioon on suositeltavaa sisällyttää vaatimukset myyjää kohtaan eli esim. virheen korjaaminen kuluitta ja mikäli korjaus ei tule kyseeseen virheen suuruudesta riippuen hinnanalennus tai kaupan purku.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä