body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Matkailuautokaupan purku

Jaa tämä artikkeli

Matkailuauton kaupan purku

Matkailuauton, eli asuntoauton, kauppa ei aina ole odotusten mukainen. Tämä voi loppupeleissä johtaa siihen, että kauppa puretaan. Kuluttajansuojalaki sääntelee kaupan purkua elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä kaupassa. Ostaja voi purkaa kaupan joko myyjän viivästyksen tai matkailuauton virheen perusteella. Kaupan purku ei kuitenkaan ole kummankaan osapuolen kannalta toivottu lopputulos, joten kaupan purku on pääsääntöisesti viimesijainen keino kauppaan liittyvien ongelmien ratkaisuksi.

Kaupan purku viivästystilanteissa

Ostaja voi purkaa matkailuauton kaupan tietyissä myyjän viivästystilanteissa. Ostajan on pääsääntöisesti annettava ensiksi myyjälle kohtuullinen lisäaika matkailuauton luovuttamiselle ennen ryhtymistään kaupan purkuun. Jos myyjä ei luovuta matkailuautoa ostajalle lisäajan kuluessa, syntyy ostajalle oikeus purkaa kauppa.

Vaikka myyjä on pääsääntöisesti oikeutettu saamaan lisäaikaa ennen kuin kauppa on mahdollista purkaa, ei ostajan tarvitse antaa lisäaikaa tilanteissa, joissa myyjä suoraan kieltäytyy matkailuauton luovuttamisesta. Ostajalle syntyy suoraan purkuoikeus myös, jos luovutuksen toteuttaminen sovittuna ajankohtana on ostajalle olosuhteisiin nähden olennainen tai ostaja on kertonut matkailuauton luovuttamisen olevan tiettynä ajankohtana olennainen ja myyjä viivästyy tällaisesta ajankohdasta.

Virhetilanteet

Milloin matkailuauton kauppa voidaan purkaa?

Matkailuautokaupan purku perustuu pääsääntöisesti matkailuauton virheeseen. Virhetilanteissa ostajan on tärkeää tietää, mitkä virheet oikeuttavat kaupan purkuun ja missä tilanteissa. Ensinnäkin on hyvä tiedostaa, etteivät vähäiset virheet oikeuta kaupan purkamista. Vähäisiä virheitä ovat virheet, jotka ovat helposti ja nopeasti korjattavissa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset pintaviat. Myyjän vastuulla on virheen vähäisyyden osoittaminen.

Toisekseen jos kyse on vähäistä suuremmista virheistä, on myyjällä pääsääntöisesti oikeus yrittää virheen oikaisua ennen kuin ostaja saa vaatia kaupan purkua. Virhe voidaan oikaista joko korjaamalla virhe tai vaihtoehtoisesti toimittamalla vastaavanlainen virheetön tavara ostajalle. Ostajalla on oikeus valita, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Vasta kun myyjä ei ole virhettä syystä tai toisesta oikaissut, syntyy ostajalle purkuoikeus. Tästä poikkeuksena ovat tilanteet, joissa virhe on luonteeltaan niin vakava, ettei sen oikaiseminen tule kyseeseen. Ostaja saa näissä tilanteissa vaatia kaupan purkua välittömästi.

Kaupan purkamisen perusteet

Ostaja saa purkaa kaupan, jos myyjä ei oikaise virhettä kohtuullisessa ajassa tai aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa. Oikeus purkaa kauppa syntyy myös silloin, kun virheen oikaiseminen on mahdotonta tai siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. Ostajan kannattaa tiedostaa, että hän voi myös itse aiheuttaa tämän purkuperusteen aktualisoitumisen. Ostajan valinta voi olla sellainen, että se aiheuttaa oikaisemisen mahdottomuuden myyjälle. Esimerkiksi, jos ostaja on vaatinut vastaavanlaista virheetöntä matkailuautoa virheellisen tilalle, voi tilanne yksinkertaisesti olla se, ettei myyjällä ole tällaista tarjota. Näissä tilanteissa myyjä saa tarjoutua korjaamaan virheen. Jos ostaja ei tähän suostu, saa hän purkaa kaupan.

Ostaja saa lisäksi purkaa kaupan niissä tilanteissa, joissa myyjä on yrittänyt korjata virhettä, mutta virhe ilmenee uudelleen kerta toisensa jälkeen. Vaikka ostajan tulee antaa myyjälle ensiksi mahdollisuus virheen korjaamiselle, ei hänen tarvitse antaa korjausmahdollisuuksia loputtomiin. Tällä estetään myyjän pikaiset ja halvat korjauskeinot, joilla virhe saadaan korjatuksi vain hetkellisesti aiheuttaen ei-toivotun korjauskierteen. Jos siis myyjä ei onnistu korjausyrityksissään, syntyy ostajalle oikeus purkaa kauppa.

Kaupan purkamisen seuraukset

Kaupan päätyessä purkuun, tavoitteena on palata ennen kaupan tekoa vallinneeseen tilanteeseen. Kaupan osapuolten on palautettava kaupan toteuttamiseksi jo tehdyt suoritukset. Ostajan on palautettava matkailuauto takaisin myyjälle ja myyjän on puolestaan palautettava ostajalle hänen maksusuorituksensa. Myyjä saa pidättyä maksusuoritusten palauttamisesta siihen asti, kunnes hän on saanut matkailuauton takaisin haltuunsa.

Ostajan on korvattava myyjälle matkailuautostaan saama käyttöhyöty. Ostajan on siten luovutettava myyjälle matkailuautosta saatu tuotto sekä maksettava kohtuullinen korvaus, jos matkailuautosta on ollut ostajalle muuta hyötyä. Myyjän on puolestaan maksettava korkoa saamalleen maksulle tai osamaksuille siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti maksun.

Asuntoautokaupan ja asuntoauton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Voiko ostaja purkaa matkailuauton kaupan?

Ostaja  voi purkaa matkailuauton kaupan, jos autossa ilmenee virhe. Virheen tulee  olla vähäistä suurempi ja myyjän on tullut epäonnistua virheen oikaisussa,  jotta ostaja saa purkaa kaupan. Lisäksi tietyissä myyjän viivästystilanteissa  ostajalla on oikeus purkaa autokauppa.

Mitä tarkoittaa virheolettama matkailuauton kaupassa?

Todistustaakka  siitä, että matkailuauto on ollut myyntihetkellä virheetön  (katsastuskunnossa), on myyjällä uuden lain mukaan 12 kuukautta kauppojen  teosta. Toisin sanoen laissa asetetaan autoliikkeelle velvollisuus näyttää  toteen, että matkailuauto on rikkoutunut ostopäivän jälkeen, jos se rikkoutuu  ennen kuin vuosi tulee täyteen ostopäivästä.

Milloin asiakas voi vaatia matkailuauton kaupan purkamista?

Asiakas  voi vaatia matkailuauton kaupan purkamista, jos myyjä viivästyy auton  luovuttamisessa tai jos autossa on ilmennyt virhe. Kaupan purkamista ei  kuitenkaan voi pääsääntöisesti vaatia heti, vaan ongelma on pyrittävä ensiksi  ratkaisemaan lievemmillä keinoilla. Vasta kun tulee ilmi, ettei ongelmaa  saada ratkaistuksi lievemmin keinoin, saa ostaja purkaa kaupan.

Voiko käytetyn matkailuauton kaupan perua?

Käytetyn  matkailuauton kauppa voidaan perua 14 vuorokauden kuluessa, jos matkailuauto  on ostettu etä- tai kotimyynnillä. Kaupan perumisen ja purkamisen välinen ero  on siis se, että kauppa voidaan perua ilman mitään syytä, mutta se voidaan  vain perua etä- ja kotimyyntitilanteissa. Kauppa voidaan purkaa, jos  matkailuautossa ilmenee vikoja eikä purkaminen vaadi etä- tai kotimyyntiä.

Voiko matkailuautokaupan peruuttaa ilman syytä?

Matkailuautokaupan  voi peruuttaa ilman syytä 14 vuorokauden aikana, jos kyse on etä- tai  kotimyyntikaupasta. Ostaja voi peruuttaa kaupan myös, jos myyjä on tarjonnut  peruuttamisoikeuden. Muissa tilanteissa kauppa on mahdollista peruuttaa ennen  matkailuauton luovuttamista, mutta tällöin ostaja voi joutua korvaamaan  myyjälle peruuttamisesta aiheutuneet vahingot.

Koska matkailuautokaupassa on virhe?

Matkailuauton  on tietysti vastattava sitä mitä autosta on ennen kauppaa sovittu ja miten  sitä on markkinoitu. Lisäksi matkailuauton on oltava tieliikennekelpoinen,  jos tästä ei ole kirjallisesti sovittu muuta ennen kauppoja.  Tieliikennekelpoinen tarkoittaa kansankielellä sitä, että auton tulee olla  siinä kunnossa, että sen voi katsastaa.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä