body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Korjaamon vastuu matkailuvaunun virheestä

Jaa tämä artikkeli

Vika saattaa yllättää matkailuvaunun eli asuntovaunun omistajan. Pienemmät viat voi korjaustaitoinen itsekin korjata, mutta haasteellisemman vian yllättäessä on monelle ainoana vaihtoehtona matkailuvaunun vieminen korjaamolle. Korjaamon oletetaan korjaavan matkailuvaunun vian ja siten saavan matkailuvaunun taas käyttökuntoon. Näin ei kuitenkaan aina käy, sillä välillä korjaamot epäonnistuvat korjauksissaan. Korjaamon asiakkaan on näissä tilanteissa hyvä olla tietoinen, miten hänen kannattaa toimia virheen havaittuaan ja mikä on korjaamon vastuu epäonnistuneesta korjauksesta.

Matkailuvaunun korjauspalvelu

Matkailuvaunujen korjauspalveluita sääntelee kuluttajansuojalaki. Kuluttajansuojalaki asettaa korjaamolle velvoitteet, miten korjaamon tulee toteuttaa korjauspalvelu. Korjaamon on ensinnäkin suoritettava korjaus ammattitaitoisesti, huolellisesti ja asiakkaan edut huomioon ottaen. Korjauksen on lisäksi vastattava sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan sitä, mitä asiakkaan kanssa on sovittu. Korjaamon tuleekin selventää asiakkaalle korjauspalvelun sisältö sekä siihen liittyvät mahdolliset riskit ennen korjaukseen ryhtymistä. Korjauksen on myös oltava kestävyydeltään sellainen, mitä asiakas voi korjauspalvelun yhteydessä olettaa.Vaikka korjaamo on pitkälti vastuussa korjauksen onnistumisesta, on myös asiakkaan hyvä muistaa omalla toiminnallaan edesauttaa korjauksen onnistumista. Asiakkaan on tärkeää tuoda selvästi ilmi, mitä hän korjaukselta haluaa, sillä korjauksen on vastattava asiakkaan kanssa sovittua. Näin voidaan minimoida erimielisyyksien syntyminen jälkikäteen, kun korjauksen sisältö ja sen hinta-arvio on sovittu selkeästi ennen korjauspalvelun toteuttamista.

Virhevastuu

Korjauspalvelussa on virhe, jos jokin korjaamon edellä mainituista velvoitteista ei ole toteutunut. Asiakkaan havaitessa virheen, on hänen ilmoitettava siitä kohtuullisessa ajassa korjaamolle. Virheilmoitus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Korjaamon informointi virheestä on suositeltavaa tehdä mahdollisimman nopeasti, jottei asiakas menetä oikeuttaan virheen korjaamiseksi viivyttelynsä johdosta.Selvää on, että havaitun virheen ja korjauspalvelun on oltava yhteydessä toisiinsa. Asiakkaalla on velvollisuus osoittaa tämä yhteys. Lisäksi asiakkaan tulee estää lisähaitan aiheutuminen matkailuvaunulle virheestä johtuen; asiakkaan ei tästä johtuen kannata esimerkiksi käyttää matkailuvaunua, jos se mahdollisesti aiheuttaisi lisähaittaa. Asiakkaan aiheuttama lisähaitta menee hänen omalle vastuulleen.Korjaamo saattaa kuitenkin katsoa, ettei se ole vastuussa virheestä. Vaikka asiakas perustelisi virheen johtuvan korjauksesta, voi korjaamo tästä huolimatta olla sitä mieltä, että korjaus on täysin onnistunut. Korjaamo voikin välttää vastuunsa, jos se pystyy tämän osoittamaan. Korjaamo voi käyttää todistelunsa apuna Autoalan kuluttajaneuvontalautakunnan laatimia ehtoja sekä valmistajan määrittämiä korjaustapoja. Tavarantarkastajaakin on mahdollista käyttää onnistuneen korjauksen todistamiseksi. Jos korjaamo pystyy näin osoittamaan korjauksen olleen moitteeton, ei sille lankea vastuuta matkailuvaunun virheestä.

Korjaamon vastuu

Korjaamo ei välttämättä pysty osoittamaan onnistuneensa korjauksessa tai se myöntää suoraan korjauksen olleen epäonnistunut aiheuttaen sattuneen virheen. Tällöin korjaamo on vastuussa virheestä ja sen oikaisemisesta. Korjaamolle asetettu vastuu onkin melko ankaraa, sillä korjauspalveluiden kohdalla ei virheen viimesijaisena oikaisukeinona ole enää palvelun purkua. Korjauspalvelua kun ei voi purkaa sen toteuttamisen jälkeen.Korjaamolla on pääsääntöisesti ensiksi oikeus virheen korjaamiseen. Korjaamo saa korjata virheen, vaikkei asiakas edes sitä vaatisi. Matkailuvaunun virhe on korjattava siinä korjaamossa, joka virheen aiheutti. Tämä voi kuitenkin olla joissain tilanteissa mahdotonta, esimerkiksi jos matkailuvaunulla on jo lähdetty reissuun ja virhe vaatii välitöntä korjausta. Korjauksen saa näissä tilanteissa toteuttaa toisessa korjaamossa.Jos korjaamo epäonnistuu virheen korjausyrityksessään, syntyy asiakkaalle oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorjaukseen. Hinnanalennusta asiakas on oikeutettu saamaan virhettä vastaavan määrän. Vahingonkorvauksia hän saa vaatia virheen aiheuttamista vahingoista, kuten matka- ja puhelinkuluista. Korvausten saamiseksi kannattaa kuitenkin muistaa säilyttää näistä tositteet.

Asuntovaunukaupan ja asuntovaunun korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Kenen on vastuu, kun matkailuvaunu varastetaan korjaamosta?

Korjaamon  on huolehdittava matkailuvaunun huolellisesta säilyttämisestä sen  vastaanottamisesta luovutukseen saakka. Korjaamon vastuuaika säilyttämisestä  alkaa matkailuvaunun avainten luovuttamisesta korjaamolle ja päättyy, kun  vaunun omistaja vastaanottaa valmiin vaunun avaimet. Jos vaunu varastetaan  korjaamosta tai sitä vahingoitetaan korjauksen aikana, vapautuakseen  säilytysvastuusta korjaamon tulee voida todistaa huolellisuutensa vaunun  säilyttämisessä.

Onko matkailuvaunun korjauksella takuu?

Autokorjaamo  voi antaa halutessaan korjaukselle takuun. Takuu on maksuton lisäetu  korjauksen asiakkaalle. Takuuehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti, koska  korjaamot voivat tehdä takuisiin rajoituksia. Korjaamo on kuitenkin vastuussa  korjauksen virheistä myös kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun  perusteella.

Mikä on kohtuullinen aika matkailuvaunun korjaukselle?

Korjauksen  kestosta voidaan sopia asiakkaan kanssa. Korjaamon on tällöin  korjattava matkailuavaunu sovitussa ajassa tai muutoin korjauspalvelu  on viivästynyt. Jos korjauksen kestosta ei ole sovittu, on korjaamon  korjattava matkailuvaunu kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana on  pidetty kahta viikkoa tavanomaisten korjausten kohdalla. Arviointi on  kuitenkin tehtävä aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon esimerkiksi virheen  laatu ja varaosien saatavuus.

Onko merkkihuolto pakollinen?

Matkailuvaunun  määräaikaishuollon tekeminen merkkiliikkeessä ei ole pakollista, vaan se  voidaan huollattaa myös riippumattomassa huoltoliikkeessä. Muun  kuinmerkkiliikkeen valitseminen ei vaikuta matkailuvaunulle annettuun  takuuseen, kunhan huollot teetetään ajallaan ja huolto tehdään  valmistajan edellyttämällä tavalla. Suositeltavaa on tehdä  taustatutkimusta eri huoltoliikkeistä, jotta saa ammattitaitoista  palvelua.

Mikä on autokorjaamon vastuu korjattaessa matkailuvaunua?

Autokorjaamo  on vastuussa tekemästään korjauksesta joko antamansa takuun tai  kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella. Jos korjauksessa on  virhe, on korjaamon korjattava virhe ilman lisäkustannuksia. Jos korjaamo ei  onnistu korjaamaan virhettä, on asiakas oikeutettu virhettä vastaavaan  hinnanalennukseen. Myös sopimuksen purku on mahdollinen, jos muuta  seuraamusta ei voida pitää kohtuullisena.

Milloin kuluttaja voi vaatia matkailuvaunun korjaamista tai vaihtoa?

Ostaja  voi vaatia matkailuvaunun korjaamista tai vaihtoa, jos tavarassa on virhe.  Ostaja saa valita, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Myyjä  saa kieltäytyä oikaisemasta virhettä ostajan vaatimalla tavalla, jos siihen  on ylitsepääsemätön este tai siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia  kustannuksia. Jos myyjä ei korjaa tai vaihda virheellistä tavaraa, saa ostaja  vaihtoehtoisesti vaatia hinnanalennusta, kaupan purkua tai pidättyä  kauppahinnan maksamisesta.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä