lakilehtonen-logo-uusi

Perinnönjakokirja

Perintökaari edellyttää perinnönjakokirjan laatimista perinnönjaosta. Jakokirjalla onkin tärkeä rooli perinnönjaon lopputuloksen todistamisen sekä konkreettisen täytäntöönpanon kannalta.
Perinnönjakokirja

Perinnönjakokirja

Perintökaari edellyttää perinnönjakokirjan laatimista perinnönjaosta. Jakokirjalla onkin tärkeä rooli perinnönjaon lopputuloksen todistamisen sekä konkreettisen täytäntöönpanon kannalta. Jakokirjan pohjana toimii perukirja, eli on hyvä muistaa näiden kahden asiakirjan ero. Perukirjaan kirjataan vainajan varat ja velat ja jakokirjaan puolestaan se, miten perinnönjako on toteutettu. Tässä artikkelissa tuodaan ilmi keskeiset perinnönjakokirjaan liittyvät elementit.

Perinnönjakokirjan sisältö

Tärkeä kysymys jakokirjan osalta on se, mitä sen tulee konkreettisesti sisältää. Jakokirja on mahdollista tehdä melko vapaamuotoisesti, mutta tietyt oleelliset tiedot on jakokirjasta löydyttävä. Ensinnäkin jakokirjaan tulee kirjata perinnönjaon asianosaisten nimet sekä tieto siitä, mihin heidän oikeutensa saada perintöä perustuu. Jakokirjasta tulee löytyä myös perinnönjaon keskeisin tieto, eli pesän osakkaiden perintöosat ja niiden suuruudet. Lisäksi on kirjattava, mitä kukin pesän osakkaista saa konkreettisesti pesän omaisuudesta perinnönjaossa.

Lisäksi jos vainaja on testamentannut omaisuuttaan jollekin henkilölle, tulee jakokirjaan ottaa maininta siitä, onko testamentinsaajan aviopuolisolla oikeutta testamentattuun omaisuuteen ja sen tuottoon. Mahdollista siis on, että vainaja on testamentannut omaisuutensa siten, että hän haluaa tämän testamentatun omaisuuden jäävän testamentin saajan avio-oikeuden ulkopuolelle. Tämä siis käytännössä tarkoittaa sitä, että testamentin saajan aviopuolisolla ei ole oikeutta testamentattuun omaisuuteen ja sen tuottoon avioliiton purkautumistilanteessa.

On hyvin tärkeää, että jakokirjaan kirjataan selkeästi edellä mainitut tiedot. Tämä helpottaa myöhemmin mahdollisissa riita- tai ongelmatilanteissa ratkaisemaan, mitä todellisuudessa perinnönjaosta on sovittu. Lisäksi jakokirjalla on tärkeä rooli perinnönjaosta saadun omaisuuden rekisteröinnin suhteen. Esimerkiksi perinnönjaosta saadun kiinteistön rekisteröintiin tarvitaan jakokirjaa, jolla voidaan osoittaa, kenelle kiinteistö perinnönjaossa on osoitettu.

Jakokirjan muotovaatimus

Vaikka edellä tuli ilmi, että jakokirjan sisältöä koskien ei ole tiukkoja säännöksiä, edellyttää jakokirjan laatiminen tiettyjen muotomääräysten noudattamista. Muotomääräysten tarkoituksena on varmistaa, että perinnönjako on toteutettu vaadittujen säännösten mukaan ja jakokirjasta löytyy kaikki tarvitut tiedot perinnönjaosta.

Perintökaaressa säännellyt muotomääräykset eroavat sen mukaan, onko perinnönjako toteutettu sopimusjakona vaiko pesänjakajan suorittamana toimitusjakona. Kun kyse on sopimusjaosta, jossa perinnönjako tehdään yhteisymmärryksessä pesän osakkaiden kesken, tulee näissä tilanteissa kaikkien pesän osakkaiden allekirjoittaa jakokirja. Tämän lisäksi kahden esteettömän henkilön on allekirjoitettava perinnönjakokirja ja näin allekirjoituksillaan todistaa se oikeaksi.

Jos sopimusjakoa ei ole pystytty tekemään, on toisena vaihtoehtoa perinnönjaon suorittaminen toimitusjakona. Tällöin pesänjakaja toteuttaa perinnönjaon. Näissä tilanteissa riittävää on, että ainoastaan pesänjakaja allekirjoittaa perinnönjakokirjan. Allekirjoituksia ei siten tarvita pesän osakkailta eikä perinnönjakokirjalle tarvita esteettömiä todistajia.

Perinnönjaon moittiminen ja lainvoimaiseksi tuleminen

Itsestään selvää on, että perinnönjako pyritään toteuttamaan kaikille hyväksyttävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Välillä eteen voi kuitenkin tulla tilanteita, joissa joku pesän osakkaista havaitsee perinnönjaossa virheen. Perinnönjaossa ilmennyt virhe voi olla joko materiaalinen tai muodollinen. Muotovirheeseen perustuvan moitekanteen voi nostaa sekä sopimusjakoa että toimitusjakoa koskien. Sitä vastoin materiaalista eli perinnönjaon sisällöistä virhettä koskien pääsääntönä on, että moitekanne on mahdollista nostaa ainoastaan, mikäli perinnönjako on toimitettu toimitusjakona. Jokaisella pesän osakkaalla on oikeus nostaa kanne muita pesän osakkaita vastaan, mikäli he havaitsevat, että heillä on aihetta moittia perinnönjakoa. Moitekanne on nostettava kuuden kuukauden kuluttua jaon toimittamisesta.

Perinnönjako tulee lainvoimaiseksi, kun moiteaika on kulunut umpeen ja perinnönjaon moittimismahdollisuus lakkaa. Toimitusjakojen osalta perinnönajako voi kuitenkin saada lainvoiman jo aiemmin kuin kuuden kuukauden moiteajan jälkeen. Toimitusjaoissa pesän osakkaat voivat nimittäin ottaa perinnönajakokirjaan hyväksymisklausuulin. Kun pesän osakkaat allekirjoittavat hyväksymisklausuulin, katkaisee se toimitusjaon moiteoikeuden ja tekee näin perinnönjaosta lainvoimaisen.

Lisätietoja

Perinnönjakokirjasta usein kysyttyjä kysymyksiä:

Perinnönjakokirja on asiakirja, josta ilmenee, miten kuolinpesän omaisuus jaetaan osakkaiden kesken. Perinnönjaosta on aina tehtävä perinnönjakokirja.

Perinnönjakokirja ei ole sama asia kuin perukirja. Perukirjan tarkoituksena on helpottaa kuolinpesän selvitystä. Perukirjasta ilmenee tiedot perittävästä, kuolinpesän omaisuudesta ja veloista sekä pesän osakkaat. Perukirjan tulee lisäksi sisältää asiakirjat, joilla on vaikutusta toimitettavaan ositukseen ja jakoon. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi testamentti ja avioehtosopimus.

Perukirjan pohjalta tehdään perinnönjako. Perinnönjakokirjaan kirjataan, miten perinnönjako on konkreettisesti toteutettu.

Kyllä, perinnönjakokirjasta täytyy toimittaa kopio Verohallintoon.

Perinnönjakokirjan voi laatia pesänjakaja tai kuolinpesän osakkaat. Osakkaiden tekemä perinnönjakokirja on todistettava oikeaksi kahden esteettömän henkilön allekirjoituksin.

Perinnönjakokirja tulee tehdä aina, kun perintö jaetaan. Jokaisella pesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa pesän selvittämisen jälkeen.

Mikäli pesänjakaja laatii perinnönjakokirjan, hänellä on oikeus saada kohtuullinen korvaus kuluistaan. Pesänjakajan kulut voidaan kustantaa kuolinpesän varoista. Mikäli pesän varat eivät ole riittävät, kulut maksaa pesänselvittäjää hakenut osakas. Jos useampi osakas on hakenut pesänselvittäjän määräämistä, vastaavat he kuluista yhdessä.

Perinnönjakokirjan sisällölle ei ole laissa asetettu tarkkoja vaatimuksia. Perinnönjakokirjassa tulee kuitenkin aina olla perinnönjaon asianosaisten nimet ja tieto siitä, mihin heidän oikeutensa saada perintöä perustuu. Perinnönjakokirjasta tulee ilmetä, mitä on jaettu sekä jokaisen pesän osakkaan perintöosat ja niiden suuruudet. Lisäksi perinnönjakokirjaan tulee kirjata, mitä kukin pesän osakas saa konkreettisesti pesän omaisuudesta.

Mikäli vainaja on testamentannut omaisuuttaan, perinnönjakokirjasta tulee käydä ilmi, onko testamentinsaajan aviopuolisolla avio-oikeutta testamentattuun omaisuuteen ja sen tuottoon.

Perinnönjakokirjaa koskeva muotovaatimus edellyttää jakokirjan allekirjoittamista. Vaadittavat allekirjoitukset riippuvat siitä, onko kyseessä pesänjakajan suorittama toimitusjako vai osakkaiden tekemä sopimusjako.

Mikäli pesänjakaja on toimittanut perinnönjaon, hänen tulee allekirjoittaa perinnönjakokirja. Osakkaiden toimittamassa perinnönjaossa jokainen osakas allekirjoittaa perinnönjakokirjan. Osakkaiden lisäksi kahden esteettömän todistajan tulee allekirjoituksillaan todistaa jakokirja oikeaksi.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit