body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Välittäjänä toimivan autoliikkeen vastuu autokaupassa

Autokauppaan liittyvät virhetilanteet
Mitä tarkoittaa välittäjän vastuu autokaupassa?
Maksuton neuvonta

Autokaupan välittäjä

Autokauppoja solmitaan usein välittäjää käyttäen. Varsinkin käytettyjen autojen kaupassa myyjänä on usein yksityishenkilö, joka välittäjän avulla myy auton ostajalle eli kuluttajalle. Välittäjän tarkoituksena on helpottaa kaupankäyntiä ostajan ja myyjän välillä. Ihannetapauksessa välittäjä löytää ostajan ja näin solmitaan onnistunut autokauppa ostajan ja myyjän välillä. Välittäjästä ei siis tule onnistuneen autokaupan osapuolta. Välillä eteen tulee kuitenkin tilanteita, joissa autokauppa ei olekaan toteutunut toivotulla tavalla. Tällöin epäselvyyttä voi ilmetä sen suhteen, millainen on välittäjän vastuu toteutuneessa autokaupassa vai onko sellaista ollenkaan.

Autokauppoja tehtäessä ei aina ole selvää, onko kaupan teossa mukana oleva toimija välittäjä vai ei. Välittäjän käsite itsessään on jätetty lainsäädännössä avoimeksi, joten ratkaiseva rooli arvioinnissa on sillä, millainen rooli autokaupassa mukana olevalla toimijalla on. Mitä enemmän tällainen henkilö huolehtii muun muassa myytävän tavaran markkinoinnista ja sopimusneuvotteluista autokauppojen solmimiseksi, sitä vahvemmin se puoltaa tällaisen henkilön olevan välittäjä. Mikäli taas tällaisen henkilön rooli on autokaupassa vähäinen, esimerkiksi vain myynti-ilmoituksen tekeminen, ei henkilön useinkaan katsota toimivan välittäjänä.

Mikäli sinulla on ongelmia autokaupan kanssa, ota yhteyttä. Ensimmäinen keskustelu on aina maksuton ja sen aikana yleensä pystymme kertomaan kannattaako juuri sinun asiaasi viedä eteenpäin.

Välittäjän vastuu ja kuluttajan tietoisuus

Tilanne voi olla myös se, että välittäjän rooli ei ole tullut selkeästi ilmi ostajalle. Ostajalle on siten voinut jäädä epäselvyys välittäjän roolista ja asemasta autokaupassa. Ostajalle onkin tärkeää tuoda konkreettisesti ilmi, mitä välittäjän käyttäminen autokaupan solmimisessa merkitsee tämän oikeuksien kannalta. Vaikka ostaja olisikin tietoinen, että välittäjä toimii kaupanteossa vain välittäjänä, ei hän välttämättä tiedä, että välittäjälle ei näin synny vastuuta autokauppasopimuksen täyttämisestä.

Jos tilanne on se, että ostaja ei ole tietoinen välittäjän roolista kaupanteossa, laajenee välittäjän vastuu. Välittäjä on siten tällaisissa tilanteessa vastuussa ostajaa kohtaan myyjän sopimusrikkomuksista. Esimerkiksi mahdollisissa virhetilanteissa ostajalla on siten oikeus vaatia virheen korjaamista välittäjältä. Tällainen välittäjälle syntyvä vastuu ei kuitenkaan rajoita ostajan oikeuksia suhteessa todelliseen myyjään. Ostajalla on siten oikeus vaatia suoraan myyjältä esimerkiksi sopimusrikkomuksen korjaamista.

Autokauppariita välittäjän vastuusta

Välittäjän käsitettä ja välittäjän vastuuta on lopuksi hyvä havainnollistaa konkreettisesti hovioikeuden ratkaisun avulla. Tapauksessa oli kyse autokaupasta, jossa yksityishenkilö oli pyytänyt elinkeinonharjoittajaa julkaisemaan autosta myynti-ilmoituksen nettisivulle. Elinkeinonharjoittaja oli myynti-ilmoituksen ilmoittaja, mutta auton todellisen myyjän puhelinnumero oli myynti-ilmoituksessa yhteydenottoja ja näyttöjä varten. Autolle löytyi ostaja, mutta ongelmaksi muodostui autossa ilmenneet viat. Ostaja oli kohdistanut vaatimuksensa vikojen korjaamiseksi myynti-ilmoituksen tehneeseen elinkeinonharjoittajaan eikä myyjään. Hovioikeudessa tarkasteltiin, oliko elinkeinonharjoittajalle syntynyt vastuu autokaupan täyttämisestä suhteessa ostajaan.

Ensimmäinen mielenkiintoinen seikka tapauksessa on se, että hovioikeus ei katsonut myynti-ilmoituksen tehneen elinkeinonharjoittajan olleen välittäjä. Tämä johtui elinkeinonharjoittajan hyvin pienestä roolista kaupankäynnin osana, sillä hän oli tehnyt ainoastaan myynti-ilmoituksen autosta. Kaikki muu autokaupan solmimiseen liittyvä oli käyty myyjän ja ostajan välillä. Näin ollen hovioikeus totesi, että elinkeinonharjoittaja ei ollut vastuussa autokaupassa ilmenneistä ongelmista.

Lisäksi oli kuitenkin arvioitava, oliko ostaja todellisuudessa ymmärtänyt käyvänsä kauppaa yksityishenkilön kanssa. Tämän osalta hovioikeus totesi, että itse ilmoitus on voinut aiheuttaa sekaannusvaaran siitä, kuka todellisuudessa autoa myy. Ostaja oli kuitenkin ottanut itse yhteyttä myyjään ja käynyt tämän kanssa keskustelua auton kaupasta. Näiden käytyjen keskustelujen johdosta hovioikeus katsoikin, että ostajalle oli täytynyt tulla käsitys siitä, kuka on auton todellinen myyjä. Näin ollen elinkeinonharjoittaja ei joutunut minkäänlaiseen vastuuseen käydystä autokaupasta.

Tapaus osoittaa sen, että ostajan eli kuluttajan ymmärryksellä sekä sillä, mitä hänen voidaan katsoa ymmärtäneen, on suurta merkitystä. Tämän takia niin myyjän, välittäjän kuin ostajankin kannalta on tärkeää tehdä selväksi, kuka on todellinen myyjä, jotta vastuu toteutuneista autokaupoista osataan kohdistaa oikein.

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.

Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.
Ota yhteyttä

Usein kysytyt kysymykset

Millä ehdoilla autokaupan voi purkaa?

Autokauppa voidaan purkaa, jos autossa ilmenee virhe. Pääsääntöisesti virheen katsotaan olleen autossa ja siten myyjän vastuulla, jos virhe ilmenee vuoden kuluessa auton luovutushetkestä. Kauppa voidaan purkaa, jos ostaja on reklamoinut myyjää virheestä kohtuullisessa ajassa ja myyjä ei ole onnistunut tämän jälkeen virhettä korjaamaan.

Miten autokauppa puretaan?

Ostaja voi purkaa kaupan, jos autossa ilmenee virhe. Ostajan on ensiksi reklamoitava myyjää havaitsemastaan virheestä ja reklamoinnin on tapahduttava viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Kaupan purkuun ei ryhdytä heti reklamoinnin jälkeen, vaan virhe pyritään ensiksi oikaisemaan lievemmillä keinoilla. Vasta jos virhettä ei näin saada oikaistuksi, voi ostaja vaatia kaupan purkua.

Pitääkö varausmaksu palauttaa?

Varausmaksua ei tarvitse palauttaa, jos ostaja perääntyy kaupanteosta ilman perusteltua syytä. Jos ostajalla on perusteltu syy perääntyä kaupanteosta, on ostaja usein oikeutettu saamaan varausmaksunsa takaisin. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi autoon ilmaantunut virhe, joka ei ollut tiedossa ennen varausmaksun maksamista. Ostajan on kuitenkin tärkeää tutustua huolella sopimusehtoihin.

Voiko liikkeestä ostetun auton palauttaa?

Auton voi palauttaa, jos myyjäliike on tarjonnut peruuttamisoikeuden ja auton palauttaminen tapahtuu peruuttamisoikeuden voimassaollessa. Etä- ja kotimyyntitilanteissa kuluttajalla on oikeus palauttaa auto 14 vuorokauden kuluessa. Jos peruuttamisajat ovat kuluneet umpeen, mutta autossa ilmenee myöhemmin vika, voi kyseeseen tällöin tulla kaupan purkaminen.

Milloin palvelussa on virhe?

Palvelussa on virhe, jos se ei vastaa sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelun tulee täten olla ammattitaitoisesti ja huolellisesti suoritettu sekä olla kestävyydeltään odotusten mukainen. Virhearviointi perustuu yleiseen näkemykseen palvelun sisällöstä, ei yksittäisen henkilön omiin mielipiteisiin.

Missä tilanteissa kuluttaja voi vaatia hinnanalennusta autosta?

Kuluttaja voi vaatia hinnanalennusta virhetilanteissa. Ensisijaisesti virhe on kuitenkin oikaistava joko korjaamalla se tai toimittamalla virheetön auto. Jos myyjä ei saa virhettä oikaistuksi kohtuullisen ajan kuluessa tai epäonnistuu siinä, saa ostaja vaatia autosta hinnanalennusta.

Milloin tavarassa on virhe?

Tavarassa on virhe, jos tavaran ominaisuuksille kuluttajansuojalaissa asetetut vaatimukset eivät täyty tai jos tavara ei ole myyjän kanssa tehdyn sopimuksen mukainen. Virhe ilmenee yleensä jonkinlaisena vikana, poikkeamana tai puutteena. Myyjä on vastuussa virheen oikaisemisesta kuluttajansuojalain virhevastuusäännösten nojalla.

Voiko yksityishenkilöiden välisen autokaupan purkaa?

Kahden yksityishenkilön välinen autokauppa on mahdollista purkaa, jos autossa ilmenee virhe. Ostajan on reklamoitava myyjää kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta, minkä jälkeen myyjällä on oikeus yrittää korjata virhe. Jos myyjä ei onnistu korjaamaan virhettä ja virhe on olennainen, saa ostaja vaatia kaupan purkua.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä