body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Auton osto yksityiseltä henkilöltä

Autokauppaan liittyvät virhetilanteet

Miten auton osto yksityishenkilöltä eroaa auton ostosta liikeestä? Mikä on yksityisen myyjän vastuu käytetyn auton kaupassa?
Maksuton neuvonta

Yksityisen myyjän vastuu käytetyn auton kaupassa

Monella meistä on vieläkin se virheellinen käsitys, että auton osto yksityiseltä henkilöltä tarkoittaa oikeusturvan puuttumista kokonaan. Niin kutsuttu ”perävalotakuu” on varsin yleinen olettama yksityishenkilöiden välisessä käytetyn auton kaupassa. Tosin sanoen vastuu autosta katoaa samalla kuin auton perävalot katoavat näköpiiristä.

Asia ei ole ihan näin yksiselitteinen, koska myös auton ostoa yksityiseltä säännellään lailla. Kauppalain 4 ja 6 luvuissa säädetään varsin tarkasti tavaran virheestä sekä virheen seurauksista. Näin ollen ostajalla on mahdollisuus jopa purkaa autokauppa, jos virheellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjän on tämä tullut käsittää.

Tulisiko sitten yksityisten välisiä autokauppoja vältellä? Tähän on varmasti monen monta mielipidettä. Monesti yksityisten välisissä kaupoissa auton voi saada huomattavasti edullisemmin kuin autoliikkeestä ostaessa eikä kauppatilanne tai auton kunto eroa autoliikkeestä ostetusta autosta mitenkään. Se auton ostajan on kuitenkin pidettävä mielessä, että autoliikkeestä ostetun auton mukana tulee kuluttajansuojalain mukainen varsin kattava turva. En siis viittaa tässä erinäisiin takuisiin, joita autoliikkeet tarjoavat, vaan ihan jokaiseen autokauppaan kuuluvaan virhevastuuseen.

Mikäli sinulla on ongelmia autokaupan kanssa, ota yhteyttä. Ensimmäinen keskustelu on aina maksuton ja sen aikana yleensä pystymme kertomaan kannattaako juuri sinun asiaasi viedä eteenpäin.

Auton ostaminen yksityishenkilöltä vai liikkeestä

Vaikka kauppalain ja kuluttajansuojalain mukaiset säädökset ovat lähes identtiset niin yksi erittäin tärkeä ero säädöksissä on. Se ero on elinkeinonharjoittajalle asetettu todistustaakka virheen synnystä. Eroa voi avata esimerkin avulla.

”Henkilö A ostaa auton yksityiseltä henkilöltä ja henkilö B autoliikkeestä. Autot ovat identtiset ja molemmista autoista rikkoutuu moottori viiden kuukauden kuluttua kaupoista. Henkilön A tulee näyttää, että auton moottorin rikkoutumiseen johtanut vika on ollut moottorissa jo ennen kuin auto hänelle myytiin. Toisaalta henkilö B voi olettaa, että moottorin rikkoutumiseen johtanut vika oli autossa ennen myyntihetkeä. Ainostaan silloin, kun autoliike pystyy näyttämään, että moottorin rikkoutuminen on aiheutunut henkilö B:n omistusaikana tekemistä toimista, vapautuu autoliike virhevastuusta. Käytännössä moottorin rikkoutumiseen johtanutta syytä on usein lähes mahdotonta näyttää toteen, joten virhevastuu määräytyy lähes aina todistustaakan mukaan.

”Mistä auto siis kannattaisi hankkia? Oma vastaukseni on, että sieltä mistä sen oikean auton vaan löytää. Yksityistä myyjää ei mielestäni kannata normaalissa autokaupassa hyljeksiä. Pitää vaan pitää mielessä, että liikkeestä autoa ostettaessa lisähinta maksetaan osittain laajemmasta suojasta. Tämä tieto on tietysti myös hyvä tuoda yksityisten välisessä kaupassa esiin siinä vaiheessa, kun kauppahinnasta neuvotellaan.

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.

Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.
Ota yhteyttä

Usein kysytyt kysymykset

Voiko yksityisen autokaupan purkaa?

Kahden yksityishenkilön välinen autokauppa on mahdollista purkaa, jos autossa ilmenee virhe. Ostajan on reklamoitava myyjää kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta, minkä jälkeen myyjällä on oikeus yrittää korjata virhe. Jos myyjä ei onnistu korjaamaan virhettä ja virhe on olennainen, saa ostaja vaatia kaupan purkua.

Mitä kuluttajansuojalaki ei koske?

Kuluttajansuojalaki koskee kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisiä suhteita. Kuluttajansuojalakia ei siten sovelleta kahden yksityishenkilön väliseen kauppaan. Kauppalaki soveltuu näissä tilanteissa. Kuluttajansuojalaki itsessään sisältää myös muutaman rajoituksen lain soveltamisalaan. Kuluttajansuojalaissa on listattu, ettei laki koske lakisääteisiä vakuutuksia eikä työntekijän ryhmähenkivakuutusta tai sitä vastaavaa kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää etuutta.

Miten autokaupan voi purkaa?

Ostaja voi purkaa kaupan, jos autossa ilmenee virhe. Ostajan on ensiksi reklamoitava myyjää havaitsemastaan virheestä ja reklamoinnin on tapahduttava viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Kaupan purkuun ei ryhdytä heti reklamoinnin jälkeen, vaan virhe pyritään ensiksi oikaisemaan lievemmillä keinoilla. Vasta jos virhettä ei näin saada oikaistuksi, voi ostaja vaatia kaupan purkua.

Milloin tavarassa on virhe?

Tavarassa on virhe, jos tavaran ominaisuuksille kuluttajansuojalaissa asetetut vaatimukset eivät täyty tai jos tavara ei ole myyjän kanssa tehdyn sopimuksen mukainen. Virhe ilmenee yleensä jonkinlaisena vikana, poikkeamana tai puutteena. Myyjä on vastuussa virheen oikaisemisesta kuluttajansuojalain virhevastuusäännösten nojalla.

Voiko käytetyn auton kaupan perua?

Käytetyn auton kauppa voidaan perua, jos auto on ostettu etä- tai kotimyynnillä. Kaupan perumisen ja purkamisen välinen ero on siis se, että kauppa voidaan perua ilman mitään syytä, mutta se voidaan vain perua etä- ja kotimyyntitilanteissa. Autokauppa voidaan purkaa, jos autossa ilmenee vikoja eikä purkaminen vaadi etä- tai kotimyyntiä.

Missä tilanteissa ostaja voi vaatia hinnanalennusta autosta?issä tilanteissa kuluttaja voi vaatia hinnanalennusta?

Missä tilanteissa ostaja voi vaatia hinnanalennusta autosta?Ostaja voi vaatia hinnanalennusta virhetilanteissa. Ensisijaisesti virhe on kuitenkin oikaistava joko korjaamalla se tai toimittamalla virheetön tavara. Jos myyjä ei saa virhettä oikaistuksi kohtuullisen ajan kuluessa tai epäonnistuu siinä, saa ostaja vaatia hinnanalennusta.

Milloin asiakas voi vaatia autokaupan purkamista?

Mikäli myyjä kieltäytyy vaihtamasta autoa virheettömään, korjaamasta autoa kuluitta tai ei edes vastaa reklamaatioon, voi ostaja halutessaan saman tien vaatia kaupan purkamista tai vähäisissä virheissä hinnanalennusta.

Milloin myyjän ei tarvitse korvata virheellistä tavaraa?

Myyjä vastaa tavaran virheistä takuun tai kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella. Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen korvaamaan ostajalle sellaisia tavaran virheitä, jotka ovat seurausta ostajan omasta toiminnasta, esimerkiksi tavaran käyttö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönnistä. Lisäksi kannattaa muistaa, että takuu ja virhevastuu ovat ajallisesti rajattuja. Myyjä ei siten ole vastuussa tavaran virheistä loputtomiin.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä