body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Käytetyn autokaupan purku 14 vrk

Autokauppaan liittyvät virhetilanteet.

Mitä tarkoittaa etä- ja kotimyynti autokaupassa?
Maksuton neuvonta

Käytetyn autokaupan purku 14 vrk

Peruutusoikeus, eli ns. käytetyn autokaupan purku 14 vuorokauden kuluessa, on oleellinen kuluttajan oikeus koti- ja etämyynnissä, joten on hyvä olla selvillä, millainen kuluttajan peruutusoikeus on. Kuluttajansuojalaki määrittää, että peruutusoikeus koti- ja etämyynnin osalta tulee olla vähintään 14 päivää. Monet yritykset voivat tarjota pitempiäkin peruutusaikoja.

Merkittävä asia peruutusoikeuden osalta on kuitenkin se, että mikäli elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevia ehtoja, määräaikoja ja menettelyitä, pitenee kuluttajan peruutusoikeus 12 kuukauden mittaiseksi.

Kuluttajan on hyvä myös tiedostaa se, että mikäli riitaa syntyy peruutusoikeuden käyttämisen osalta, on kuluttajalla velvollisuus näyttää, että hän on tehnyt sopimuksen peruuttamiselta edellytetyllä tavalla.

Etämyynti vai kotimyynti?

Mikä on etämyyntiä ja mikä taas kotimyyntiä?

Etämyynnillä tarkoitetaan tilanteita, joissa kuluttaja ostaa kulutushyödykkeen elinkeinonharjoittajalta jotakin viestintävälinettä käyttäen ilman, että he ovat samanaikaisesti läsnä. Verkkokauppaostaminen on yhä useammalle kuluttajalle tuttua, ja verkkokauppa onkin yksi etämyynnin muoto. Verkkokaupan lisäksi etämyynti voi tapahtua esimerkiksi puhelimitse taikka sähköpostin välityksellä. Kuitenkin pohtiessa sitä, onko tehty sopimus koti- vai etämyyntiä, on hyvä muistaa, että käytännön tasolla erottelulla ei ole suurta merkitystä. Molempiin myyntimuotoihin sovelletaan nimittäin pitkälti samoja kuluttajansuojalain säännöksiä.

Kotimyyntiä puolestaan ovat tilanteet, joissa elinkeinonharjoittaja myy kuluttajalle tuotteen taikka palvelun muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, esimerkiksi kuluttajan kotona. Sillä ei ole merkitystä kumpi sopimusosapuolista on tehnyt aloitteen sopimuksen tekemisestä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. Esimerkiksi vaikka kuluttaja pyytäisi elinkeinonharjoittajaa tulemaan hänen luokseen tekemään sopimuksen, on sopimus tällaisessa tilanteessa kotimyyntisopimus. Sopimusosapuolten tulee lisäksi olla kotimyyntisopimusta tehtäessä yhtä aikaa läsnä.

Mitä tarkoittaa elinkeinonharjoittajan toimitila?

Epäselvyyttä on aiheuttanut kotimyynnin osalta se, mikä luokitellaan elinkeinonharjoittajan toimitilaksi. Toimitilan käsite on tärkeä ymmärtää, koska toimitilalla on usein ratkaiseva merkitys sen suhteen, onko sopimus kotimyyntisopimus vai ei. Rajanveto on tärkeää myös sen vuoksi, että kotimyyntisopimuksiin soveltuu eri säännöksiä kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyihin sopimuksiin; esimerkiksi palautusoikeuden suhteen on eroja, jotka ovat kuluttajan kannalta usein hyvinkin oleellisia.

Mikä sitten katsotaan elinkeinonharjoittajan toimitilaksi ja mikä ei? Moni varmasti mieltää itsestään selvänä, että elinkeinonharjoittajan toimitila on tämän kiinteän myyntipaikka, esimerkiksi myymälä, jossa tämä tarjoaa kulutushyödykkeitä vakituisesti. Lisäksi elinkeinonharjoittajan toimitilana pidetään myyntipaikkaa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa kausiluonteisesti kulutushyödykkeitään, esimerkkinä myyntikojut. Myös elinkeinonharjoittajan siirrettävä myyntipaikka, jossa tämä tarjoaa kulutushyödykkeitään tavanomaisesti taikka kausiluonteisesti, nähdään elinkeinonharjoittajan toimitiloiksi. Esimerkkinä tällaisista toimitiloista ovat marjojen myyntipisteet, messut ja erilaisilla markkinoilla olevat myyntipisteet. Siten muualla kuin näissä toimitiloissa tehty sopimus on kotimyyntiä.

Merkittävää on kuitenkin huomata eräs tilanne, jossa on kyse kotimyyntisopimuksesta, vaikka kuluttaja ei ehkä näin asiaa mieltäisikään. Kotimyyntisopimuksesta on nimittäin kyse sellaisissa tilanteissa, joissa elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyttä kuluttajaan toimitilansa ulkopuolella, esimerkiksi kadulla, mutta välittömästi yhteydenoton oton jälkeen saa kuluttajan siirtymään toimitiloihinsa tekemään sopimuksen. Kyse on siis tällaisessa tilanteessa kotimyyntisopimuksesta, vaikka näennäisesti sopimus onkin tehty elinkeinonharjoittajan toimitiloissa.

Käsirahan asema sopimuksia solmittaessa?

Viimeisenä epäselvyyksiä herättäneenä aiheena nostetaan esille käsirahan asema. Kuluttajakaupoissa käsirahaa käytetään varsinkin autokauppoja tehtäessä, ja epäselvyyttä aiheuttaa se, miten käsirahan maksaminen vaikuttaa sopimuksen syntymiseen. Onko sopimus siis jo syntynyt käsirahan maksamisen myötä?

Vastaus tähän on ei. Käsirahan maksaminen ilmaisee vasta kuluttajan aikomusta tehdä ja sitoutua sopimukseen eli esimerkiksi auton kauppaan. Käsirahan merkitsee vakuutta siitä, että kuluttaja haluaa sitoutua sopimukseen. Siten sopimuksesta tulee sitova vasta, kun osapuolet allekirjoittavat kauppakirjan. Tämä allekirjoitushetken paikka määrittää samalla sen, onko solmittu sopimus elinkeinonharjoittajan toimitilassa solmittu kuluttajakauppa vai mahdollisesti koti- tai etämyyntisopimus.

Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.

Siinä selvitämme miten sinun asiasi hoidetaan parhaiten.
Ota yhteyttä

Usein kysytyt kysymykset

Voiko ostaja purkaa autokaupan?

Ostaja voi purkaa autokaupan, jos autossa ilmenee virhe. Virheen tulee olla vähäistä suurempi ja myyjän on tullut epäonnistua virheen oikaisussa, jotta ostaja saa purkaa kaupan. Lisäksi tietyissä myyjän viivästystilanteissa ostajalla on oikeus purkaa autokauppa.

Voiko käytetyn auton kaupan perua?

Käytetyn auton kaupan voi peruuttaa 14 vuorokauden kuluessa, jos kyse on etä- tai kotimyyntikaupasta. Muissa kuin etä- tai kotimyyntitilanteissa ostaja voi peruuttaa autokaupan ainoastaan, jos myyjä on tarjonnut peruuttamisoikeuden.

Milloin asiakas voi vaatia autokaupan purkamista?

Asiakas voi vaatia kaupan purkamista, jos myyjä viivästyy tavaran luovuttamisessa tai jos tavarassa on ilmennyt virhe. Kaupan purkamista ei kuitenkaan voi pääsääntöisesti vaatia heti, vaan ongelma on pyrittävä ensiksi ratkaisemaan lievemmillä keinoilla. Vasta kun tulee ilmi, ettei ongelmaa saada ratkaistuksi lievemmin keinoin, saa ostaja purkaa kaupan.

Voiko autokaupan peruuttaa ilman syytä?

Autokaupan voi peruuttaa ilman syytä 14 vuorokauden aikana, jos kyse on etä- tai kotimyyntikaupasta. Ostaja voi peruuttaa kaupan myös, jos myyjä on tarjonnut peruuttamisoikeuden. Muissa tilanteissa autokauppa on mahdollista peruuttaa ennen auton luovuttamista, mutta tällöin ostaja voi joutua korvaamaan myyjälle peruuttamisesta aiheutuneet vahingot.

Mitä tarkoittaa virheolettama autokaupassa?

Todistustaakka siitä, että auto on ollut myyntihetkellä virheetön (katsastuskunnossa), on myyjällä uuden lain mukaan 12 kuukautta kauppojen teosta. Toisin sanoen laissa asetetaan autoliikkeelle velvollisuus näyttää toteen, että auto on rikkoutunut ostopäivän jälkeen, jos auto rikkoutuu ennen kuin vuosi tulee täyteen ostopäivästä.

Mistä voi saada apua kuluttajan ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi?

Ongelmatilanteissa kannattaa ensiksi ottaa yhteyttä myyjään ja pyrkiä selvittämään asia hänen kanssaan. Jos myyjän kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen ongelman ratkaisemisesta, voi kuluttaja pyytää tämän jälkeen apua kuluttajaneuvonnasta. Kuluttajaneuvonta antaa maksutta apua kuluttajaa kohdanneisiin ongelmiin. Jos kuluttajaneuvonnan avulla ei saada ongelmaa ratkaistuksi, voi kuluttaja pyytää ratkaisusuositusta kuluttajariitalautakunnalla tai kääntyä lakimiehen puoleen.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä