body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Veneen ostaminen yksityishenkilöltä

Jaa tämä artikkeli

Yksityishenkilö saattaa myydä kiinnostavaa venettä. Kaupanteko yksityishenkilön kanssa voi kuitenkin arveluttaa ja ostaja saattaa miettiä, onko kaupanteko yksityishenkilön kanssa liian riskialtista. Pohdinta on ymmärrettävää, koska kahden yksityishenkilön välisessä kaupassa ostajan suojana ei ole kuluttajansuojalakia kuten elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä kaupassa.

Yksityishenkilöiden välisiin kauppoihin soveltuu sitä vastoin kauppalaki. Kauppalaki ei kuitenkaan anna saman tasoista suojaa ostajalle kuin kuluttajansuojalaki. Kysymykseksi herääkin, onko venekaupan solmiminen toisen yksityishenkilön kanssa kannattavaa ja jos on, miten ostaja saa varmistettua mahdollisimman onnistuneen kaupan?

Kaupanteko

Venekauppaa yksityishenkilön kanssa ei tarvitse kokonaan sulkea pois vaihtoehdoista, jos yksityishenkilöllä on tarjolla itseä kiinnostava vene. Epärehellisiä myyjiä on kuitenkin liikkeellä, joten ostajan kannattaa olla perillä siitä, mitä toimenpiteitä hänen tulisi tehdä ennen kauppojen solmimista. Näin vältytään mahdollisilta myöhemmiltä riidoilta epäonnistuneiden kauppojen seurauksesta.

Ostajan on heti hyvä tiedostaa tehdessään kauppaa toisen yksityishenkilön kanssa, että hänen tulee olla kaupanteossa huomattavasti oma-aloitteisempi ja valppaampi kuin tehdessään kauppaa elinkeinonharjoittajan kanssa. Jos kokee, ettei itsellä ole tarpeeksi tietämystä veneistä, on suositeltavaa ottaa venekaupoille mukaan esimerkiksi enemmän tietoa omaava perheenjäsen tai ystävä.

Mitä ostajan sitten kannattaa konkreettisesti tehdä ennen kauppojen solmimista ja mihin asioihin kiinnittää huomiota? Ensinnäkin ostajan on suositeltavaa tarkistaa myyjän ja veneen tiedot. Myyjän henkilöllisyys on suositeltavaa tarkistaa, sekä se, että myyjällä on ylipäänsä oikeus myydä venettä. Veneen rekisteritiedot voi tarkistaa Traficomin venerekisteristä. Kannattavaa on myös tarkistaa veneen huoltohistoria. Nämä tiedot saatuaan ostajan kannattaa verrata saatuja tietoja myyjän antamiin tietoihin.

Jos myyjän antamat tiedot pitävät paikkansa ja myyjä vaikuttaa siten luotettavalta, on seuraavaksi suositeltavaa mennä katsomaan venettä paikan päälle. Vene tulee tarkistaa perusteellisesti sekä maalla että vedessä ja pyrkiä havaitsemaan kaikki mahdolliset viat. Kosmeettiset viat on tärkeää erottaa rakenteellisista vioista. Lisäksi kannattaa varmistaa, että veneestä löytyy CE-merkintä, joka kertoo veneen täyttävän turvallisuusvaatimukset. Lopuksi vene on suositeltavaa koeajaa, jotta mahdolliset ajon aikana esiintyvät virheet voi havaita.

Kaupan solmiminen ja veneen omistajanvaihdos

Vaikka kaikki vaikuttaisi olevan kunnossa, on suositeltavaa vielä ennen kauppojen solmimista ottaa selvää, onko myyjän hintapyyntö perusteltu. Suositeltavaa on verrata myyjän hintapyyntöä veneliikkeiden hintoihin saman tyyppisten veneiden kohdalla. Hintaa tarkasteltaessa huomiota kannattaa kiinnittää myös veneen vuosimalliin, moottoriin, varusteisiin ja yleiseen kuntoon. Nämä ominaisuudet huomioon ottaen voi tehdä päätelmät siitä, onko myyjän hintapyyntö kohtuullinen.

Jos veneen hinnasta päästään yhteisymmärrykseen, voidaan kauppa lopulta solmia. Venekaupasta on erityisen suositeltavaa tehdä kirjallinen kauppakirja. Kauppakirjaan tulee sisällyttää kaikki oleellinen venekaupan kannalta, koska kauppakirja määrittää myös kaupan ehdot. Kauppakirjan lisäksi veneen omistajanvaihdos tulee tehdä 30 päivän sisällä kaupan solmimisesta. Omistajanvaihdoksesta on tehtävä myös rekisteri-ilmoitus 30 päivän sisällä Traficomin sivuilla tai sen toimipisteessä, kun on kyse vähintään 5,5 metriä pitkistä moottoriveneistä tai moottoriteholtaan vähintään 15 kilowatin veneestä.

Venekaupan jälkeen

Aina venekauppa ei valitettavasti onnistu ilman ongelmia. Usein ongelmat kaupanteon jälkeen liittyvät veneessä ilmenneisiin virheisiin, joita ei ole havaittu ennen kaupantekoa. Jos ostaja havaitsee tällaisen virheen, tulee hänen pikimmiten informoida tästä myyjää. Suositeltavaa on pyrkiä sopimaan asia, koska usein se on molempien kannalta parempi vaihtoehto.

Tilanne on kuitenkin usein se, että myyjä toteaa, ettei virheen korjaaminen ole hänen vastuullaan. Tämä perustuu siihen, että veneet myydään pääsääntöisesti ”sellaisena kuin se on” -ehtoa käyttäen. Tämä asettaakin ostajan haastavaan asemaan, sillä hänen on vaikea enää kaupanteon jälkeen osoittaa virheen olleen veneessä jo ennen kaupantekoa ja että myyjä tiesi tällaisen virheen olemassaolosta. Myös jos ostajan olisi tullut tällainen virhe huomata ennen kaupantekoa, ei hän voi enää myöhemmin vedota virheenä tällaiseen.

Myyjä joutuu kuitenkin vastuuseen virheestä, jos hän on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa veneestä ja tällaisen toiminnan on voinut olettaa vaikuttaneen kauppaan. Myyjä joutuu vastuuseen veneen virheestä myös, jos vene on ollut olennaisesti huonomassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Ostajan kannalta haasteena on kuitenkin jälleen kerran se, että näitä seikkoja voi olla haasteellista näyttää toteen.

Venekaupan ja veneen korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lisätietoja venekaupan virhetilanteista:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Miten vene ostetaan yksityiseltä?

Kun  venekauppa solmitaan kahden yksityisen henkilön välillä on sovellettava  lainsäädäntö kauppalaki. Kauppalaki on tahdonvaltaista lainsäädäntöä, joka  tarkoittaa, että osapuolet voivat vapaasti keskenään sopia toisella tavalla,  kuin laissa on kirjoitettu. Suositeltavaa onkin, että autokaupasta tehdään  kirjallinen sopimus eli kauppakirja. Siinä kannattaa mainita kaikista  sovituista seikoista. Ostaessasi autosi yksityiseltä myyjältä sinun kannattaa  huomioida tarkasti, että auto vastaa sitä, mitä olette myyjän kanssa  sopineet.

Voiko yksityisen venekaupan purkaa?

Kauppalain  mukaan myyjä vastaa auton virheestä, jos se on ollut venessä jo  kaupantekohetkellä. Ostaja voi vaatia autokaupan purkua virhetilanteessa  mutta ensin myyjälle on annettava mahdollisuus oikaista virhe. Yksityisten  välisessä venekaupassa näyttötaakka, eli todistusvelvollisuus virheistä on  ostajalla, jolloin on ostajan vastuulla näyttää virheen olleen venessä jo  kaupantekohetkellä.

Miten autokauppa puretaan?

Yksinkertaisuudessaan  kaupan purkutilanteessa molempien osapuolten osalta asiat palautetaan siihen  tilanteeseen kuin kauppaa ei olisi solmitukkaan. Myyjä on oikeutettu  vähentämään myyntihinnasta käyttöhyötyä kaupanteon jälkeen ajetuista  kilometreistä.

Mitä lakia sovelletaan yksityishenkilöiden väliseen kauppaan?

Yksityishenkilöiden  väliseen kauppaan sovelletaan kauppalakia. Kauppalaki ei takaa ostajalle niin  kattavaa suojaa kuin kuluttajansuojalaki, sillä yksityishenkilöiden katsotaan  olevan tasavertaisessa asemassa, toisin kuin elinkeinonharjoittajan ja  kuluttajan.

Mitä tarkoittaa ”sellaisena kuin se on” -ehto?

Varsinkin  käytetyn tavaran kaupassa myyjät käyttävät usein ”sellaisena kuin se on”  -ehtoa. Tavara myydään siten siinä kunnossa kuin se kaupantekohetkellä on.  Käytetyissä tavaroissa voi usein olla havaittavissa pieniä vikoja ja  käyttämisen merkkejä ja ehdon avulla myyjä rajaa nämä viat vastuunsa  ulkopuolelle. ”Sellaisena kuin se on” -ehtoa voidaan käyttää ainoastaan  yksityishenkilöiden välisessä kaupankäynnissä.

Mitä kauppalaki säätelee?

Kauppalaki  sääntelee irtaimen omaisuuden kauppaa sekä soveltuvin osin irtaimen  omaisuuden vaihtoa. Kauppalakia sovelletaan, kun kyse on kahden  yksityishenkilön tai kahden elinkeinonharjoittajan välisestä kaupasta.  Kuluttajansuojalaki sääntelee puolestaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan  välistä kauppaa.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä