body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Välittäjän vastuu venekaupassa

Jaa tämä artikkeli

Myyjäliikkeitä käytetään välittäjinä venekauppoja solmittaessa. Yleinen tilanne on se, että yksityishenkilö myy venettänsä välittäjänä toimivan myyjäliikkeen avustuksella. Myyjäliike voi toimia myös toisen elinkeinonharjoittajan lukuun, mutta tällainen toiminta on yleisempää palvelualoilla, esimerkiksi huolto- ja korjauspalveluissa. Tarkastelu kohdistuukin tästä johtuen tilanteisiin, joissa myyjäliike välittää yksityishenkilön venettä.

Myyjäliike venekaupan välittäjänä

Aluksi on hyvä selventää myyjäliikkeen rooli välittäjänä. Kun yksityishenkilö käyttää myyjäliikettä välittäjänä veneensä myymiseksi, toimii myyjäliike tällöin myyjän eli venettä myyvän yksityishenkilön lukuun. Kauppatapahtuma toteutetaan usein ainoastaan myyjäliikkeen ja ostajan välillä, eikä todellinen myyjä ole osallisena kaupanteossa. Sopimus venekaupasta puolestaan solmitaan ainoastaan ostajan ja myyjän välillä, eikä välittäjä ole osallisena kauppasopimuksessa.

Myyjäliikkeen rooli veneen välittäjänä on kuitenkin voinut jäädä ostajalle epäselväksi. Jos ostajalle ei ole tuotu selkeästi ilmi myyjäliikkeen todellista roolia, voi tämä johtaa siihen, että ostaja kuvittelee tekevänsä kauppaa suoraan myyjäliikkeen kanssa. Ostajalle voi tulla yllätyksenä, kun lopulta sopimusasiakirjoista tai -ehdoista ilmeneekin, että kauppa onkin hänen ja toisen yksityishenkilön välinen. Jottei myyjäliike tai myyjä pysty hyödyntämään tällaista ostajan epätietoisuutta, on tämän vuoksi katsottu tärkeäksi säätää välittäjän vastuusta lailla. Kuluttajansuojalaki onkin näissä tilanteissa ostajan suojana.

Myyjäliikkeen vastuu venekaupassa

Ostajan oikeusturvan takaamiseksi välittäjällä on vastuu tehdystä venekaupasta. Myyjäliikkeellä on vastuu veneen virheistä ja viivästystilanteista kuin myyjäliike olisi veneen todellinen myyjä. Myyjäliikkeen vastuun laajuuteen ei vaikuta se, onko ostaja todellisuudessa ymmärtänyt myyjäliikkeen roolin vai ei; myyjäliikkeellä on joka tapauksessa vastuu veneen virheistä ja viivästystilanteista.

Myyjäliikkeen vastuu venekaupasta on perusteltua, sillä useimmissa tilanteissa myyjäliike on ratkaisevassa roolissa kaupanteossa. Myyjäliike on pääsääntöisesti vastuussa siitä, että ostaja saa oikeat tiedot veneestä ennen kaupan solmimista. Myyjäliike pystyy usein myös ammattitaitonsa puolesta tarkistamaan veneen todellisen kunnon ja siten antamaan päivitetyt ja oikeat tiedot veneen ominaisuuksista ja sen hetkisestä kunnosta. Lisäksi viivästystilanteissa myyjäliike on pääsääntöisesti vastuussa veneen oikea-aikaisesta luovutuksesta, eikä todellisella myyjällä ole useinkaan mahdollisuutta vaikuttaa asiaan.

Vaikka myyjäliikkeellä on vastuu veneestä, ei tämä kavenna todellisen myyjän vastuuta. Siten myyjäliike ja myyjä ovat yhteisvastuussa veneestä ostajaan nähden. Ostajalla on tämän vuoksi mahdollisuus kohdistaa vaatimuksensa veneen virheen tai viivästyksen perusteella kummalle taholle tahansa. Se, miten vastuunjako myyjäliikkeen ja myyjän välillä puolestaan ratkeaa, määräytyy yhteisvelkasuhteita koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.

Ostajan on kuitenkin syytä tiedostaa se, että kohdistaessaan vaatimuksia myyjäliikkeelle, määrittyy tämän vastuu kuluttajansuojalain säännösten mukaan. Kuluttajansuojalaki ei kuitenkaan sovellu kahden yksityishenkilön välisiin suhteisiin, joten ostajan kohdistaessa vaatimuksensa suoraan myyjälle, sovellettavana lakina toimii kauppalaki. Ostajan kannalta voikin olla turvallisempaa kohdistaa vaatimukset myyjäliikkeelle kuin suoraan myyjälle.

Voiko myyjäliike välttää vastuunsa?

Myyjäliike ei pääsääntöisesti pysty välttämään vastuutaan. Tästä poikkeuksena on kuitenkin tilanteet, joissa myyjäliikkeen rooli venekaupan välittäjänä on ollut todella pieni. Esimerkiksi, jos myyjäliike on hoitanut ainoastaan myynti-ilmoituksen tekemisen, ei myyjäliike välttämättä joudu vastuuseen venekaupasta. Edellytyksenä vastuun välttämiselle on se, että ostaja on ollut tietoinen myyjäliikkeen pienestä roolista.

Venekauppoja tehtäessä myyjäliikkeen rooli on pääsääntöisesti kaupanteossa suurempi kuin esimerkiksi pelkän myynti-ilmoituksen tekeminen. Venekaupoissa voikin pääsääntönä pitää sitä, että välittäjänä toimiva myyjäliike on vastuussa venekaupasta siten kuin myyjäliike toimisi veneen todellisena myyjänä.

Venekaupan ja veneen korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on välittäjä venekaupassa?

Välittäjä  on usein avustamassa myyjän ja ostajan välistä kaupantekoa. Mitä enemmän  kaupoissa avustava taho huolehtii muun muassa myytävän tavaran  markkinoinnista ja sopimusneuvotteluista kauppojen solmimiseksi, sitä  vahvemmin se puoltaa tällaisen tahon toimivan välittäjänä. Mikäli taas  tällaisen tahon rooli on autokaupassa vähäinen, esimerkiksi vain  myynti-ilmoituksen tekeminen, ei avustavan tahon useinkaan katsota toimivan  välittäjänä.

Milloin tuotteen voi palauttaa?

Palautusoikeuden  tarjoaminen on myyjälle vapaaehtoista, kun kyse on myymälästä ostetuista  tuotteista. Jos myyjä on tarjonnut palautusoikeuden, voi tuotteen palauttaa  tarjotun palautusajan puitteissa. Tuote voi olla myös mahdollista palauttaa  eli kauppa purkaa tietyissä virhetilanteissa, vaikka myyjä ei olisikaan  tarjonnut palautusoikeutta. Etä- ja kotimyynnissä ostajalla on 14 päivän  peruuttamisoikeus eli oikeus palauttaa tuote. Peruuttamisaika voi olla  pidempikin, jos myyjä on sellaisen halunnut tarjota.

Miten sinun kannattaa kuluttajana toimia, jos olet ostanut virheellisen tuotteen?

Ensimmäiseksi  on reklamoitava myyjää virheellisestä tuotteesta. Reklamointi kannattaa tehdä  pikimmiten virheen havaitsemisen jälkeen. Reklamoinnin jälkeen on  suositeltavaa pyrkiä sopimaan myyjän kanssa, miten virheen oikaisu  suoritetaan. Ensisijaisena virheen oikaisukeinona on virheen korjaaminen tai  tuotteen vaihtaminen vastaavanlaiseen virheettömään tuotteeseen. Ostajalla on  oikeus valita, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Virheen  oikaisukeinona voi myös vaihtoehtoisesti toimia hinnanalennus tai kaupan  purku.

Mitä ovat kuluttajan oikeudet?

Kuluttajansuojalaki  suojaa kuluttajaa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä  kaupankäynnissä ja takaa kuluttajalle tärkeitä oikeuksia kuluttajakaupassa.  Kuluttajalla on esimerkiksi oikeus saada ennen kaupantekoa tiedot tuotteesta  tai palvelusta ja sen hinnasta selkeästi. Jos kaupanteon jälkeen tavarassa  tai palvelussa ilmenee virhe, velvoittaa kuluttajansuojalaki myyjää  oikaisemaan virheen. Lisäksi yksi kuluttajalle tärkeistä oikeuksista on  verkkokauppaostoksille taattu peruuttamisoikeus.

Mitä laki sanoo osamaksusopimuksen tekemisestä?

Osamaksukaupassa  ostaja suorittaa kahdessa tai useammassa maksuerässä ostamansa tavaran  kauppahinnan myyjälle. Kahden yksityishenkilön välistä osamaksukauppaa  sääntelee laki osamaksukaupasta. Osamaksusopimus on tehtävä kirjallisesti ja  se on allekirjoitettava ja päivättävä. Osamaksusopimuksessa tulee mainita  tiedot sopimusosapuolista sekä kaupan kohteesta ja sen toimittamisesta.  Lisäksi sopimuksessa on mainittava tiedot ja ehdot koskien tavaran hintaa ja  sen maksamista sekä tiedot osamaksutilityksissä toimivaltaisesta  viranomaisesta.

Mikä on virhevastuu?

Lähtökohtaisesti  myyjä on vastuussa tavaran virheestä. Myyjä ei kuitenkaan vastaa virheestä,  jos kuluttaja ei ole kohtuullisessa ajassa ilmoittanut havaitsemastaan  virheestä tai jos myyjän virhevastuu tavarasta on jo kulunut umpeen. Myyjän  tiukin virhevastuuaika on 12 kuukautta kauppojen teosta, jolloin myyjällä on  todistustaakka siitä, että myyty tavara on ollut myyntihetkellä virheetön.  Myyjä ei myöskään vastaa virheistä, jotka aiheutuvat ostajan laiminlyötyä  myyjän antamat tavaran käyttö- tai hoito-ohjeet.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä