body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Käytetyn veneen takuu alkaen 1.1.2022

Jaa tämä artikkeli

Käytetyn veneen takuu

Myyjä voi tarjota ostajalle takuun käytetyn veneen kaupassa. Takuu on ostajalle maksuton. Toki myyjät voivat tarjota myös maksullisia takuun kaltaisia lisäturvia, mutta näitä ei katsota kuluttajansuojalainmukaisiksi takuiksi. Takuun tarjoaminen on myyjälle vapaaehtoista, joka varsinkin käytettyjen veneiden kaupassa voi johtaa siihen, ettei myyjä halua tarjota takuuta ostajalle. Vaikka takuuta ei olisikaan, on myyjä kuitenkin vastuussa virheestä hänen lakisääteisen virhevastuunsa perusteella.

Myyjän tarjoama takuu

Takuun antamalla myyjä sitoutuu vastaamaan veneen käyttökelpoisuudesta ja muista ominaisuuksista takuun kattavuuden mukaan. Myyjä saa itse päättää, millaisen takuun haluaa ostajalle tarjota. Takuun sisältö määritellään takuutodistuksessa. Takuutodistuksen on sisällettävä takuun antajan tiedot, takuun kohde sekä takuuehdot. Myyjän on lisäksi mainittava takuutodistuksessa, ettei takuu rajoita ostajan lakisääteistä virhevastuuta. Takuutodistus on annettava ostajalle kirjallisena tai sähköisenä.

Ostajan kannattaa perehtyä huolella takuun ehtoihin. Myyjät rajoittavat takuita ensinnäkin ajallisesti ja takuuajat eivät todennäköisesti olekaan kovin pitkiä, kun kyse on käytettyjen veneiden kaupasta. Lisäksi myyjät rajaavat usein tietyt virheet takuun ulkopuolelle. Kannattaa siis pistää merkille, mitä virheitä takuu kattaa ja mitä ei. Takuuehtoja tarkastellessa ostajan kannattaa vielä kiinnittää huomiota siihen, millainen myyjän markkinointi takuusta on ollut. Jos markkinoinnissa esitetyt ehdot takuusta ovat paremmat kuin takuutodistuksen ehdot, sitoo takuu myyjää markkinoinnissa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Vain jos mainonta on oikaistu ennen kaupantekoa, sitoo takuutodistuksen ehdot.

Takuun kattama virhe

Myyjä vastaa takuun alaan kuuluvasta virheestä, jos ostaja havaitsee takuun voimassa ollessa veneessään virheen. Myyjä on vastuussa virheen selvittämisestä ja korjauksesta aiheutuvista kuluista. Myyjä on oikeutettu valitsemaan korjauspaikan.

Myyjä voi välttää takuuseen perustuvan vastuunsa, jos hän pystyy osoittamaan virheen johtuvan ostajasta itsestään. Jos myyjä esimerkiksi osoittaa, että virhe on seurausta tapaturmasta, veneen vääränlaisesta käsittelemisestä taikka valmistajan huolto-ohjeiden laiminlyönnistä, ei myyjän vastuulla ole virheen oikaiseminen. Mahdollista myös on, että myyjän vastuu virheestä kaventuu osittain. Tällainen tilanne on kyseessä silloin, jos ostaja on edesauttanut virheen syntymistä. Esimerkiksi jos veneessä on valmistusvirhe, mutta ostaja laiminlyö huollon pahentaen virhettä, on ostaja tällöin osittain vastuussa virheestä.

Takuuta käsiteltäessä kannattaa huomioida vielä se, että takuun on voinut tarjota jokin muukin taho kuin myyjä. Takuita tarjoavat joissain tilanteissa valmistajat tai maahantuojat. Myyjä on kuitenkin vastuussa myös heidän tarjoamistaan takuista, ellei myyjä ole nimenomaisesti tuonut ostajalle ilmi, ettei hän ole vastuussa näistä.

Virhevastuu

Virhevastuu suojaa ostajaa veneen virhetilanteissa, kun takuuta ei ole tai takuu ei kata ilmennyttä virhettä. Mahdollista myös on, että virhevastuuta sovelletaan takuun umpeutumisen jälkeen. Tämä johtuu siitä, että virhevastuun kestoa ei ole rajattu ajallisesti, vaan se määrittyy rikkoutuneen osan normaalin kestoiän perusteella. Myyjän virhevastuu voikin ulottua jopa monen vuoden mittaiseksi ja jatkua siten pidemmälle kuin annettu takuu.

Myyjän näyttötaakka virheestä on puolestaan vuoden mittainen. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden sisällä veneen luovutuksesta ilmenneiden virheiden oletetaan olleen veneessä jo sen luovutushetkellä. Myyjällä on siten vastuu osoittaa veneen olleen kunnossa sen luovutushetkellä välttääkseen vastuun. Myyjä pystyy välttämään vastuunsa, jos hän pystyy osoittamaan virheen olleen seurasta ostajan omasta toiminnasta, esimerkiksi tapaturmasta tai veneen vääränlaisesta käsittelemisestä. Vuoden jälkeen ilmenneiden virheiden kohdalla näyttötaakka puolestaan siirtyy ostajalle, jos virhevastuun katsotaan vielä olevan voimassa.

Virheen ollessa myyjän vastuulla, on hänen oikaistava virhe omalla kustannuksellaan. Virhe voidaan oikaista joko korjaamalla virhe taikka toimittamalla virheetön vastaavanlainen vene ostajalle. Myös hinnanalennus voi toimia virheen oikaisukeinona. Jos virhettä ei saada oikaistuksi eikä hinnanalennustakaan voida katsoa riittäväksi oikaisukeinoksi, voidaan kauppa purkaa. Ostaja saa myös vaatia vahingonkorvauksia, jos virhe on aiheuttanut välittömiä vahinkoja.

Venekaupan ja veneen korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mitä veneen takuu korvaa?

Takuun  ehdot korvausten laajuuden myyjä saa itse määrittää. Takuu on myyjän tarjoama  vapaavalintainen lisäturva tavaran virheiden varalle.

Mitä eroa on takuulla ja virhevastuulla?

Takuu  on myyjän tarjoama vapaavalintainen lisäturva tavaran virheiden varalle.  Kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu sitä vastoin perustuu lakiin ja  velvoittaa aina myyjää. Myyjä ei siten voi vaikuttaa virhevastuun sisältöön  ja kestoon, eikä hän voi kaventaa virhevastuun laajuutta omilla ehdoillaan.  Takuun ehdot myyjä puolestaan saa itse määrittää.

Miten virhe arvioidaan käytetyn tavaran kaupassa?

Tavarassa on virhe, jos tavaran ominaisuuksille  kuluttajansuojalaissa asetetut vaatimukset eivät täyty tai jos tavara ei ole  myyjän kanssa tehdyn sopimuksen mukainen. Virhe ilmenee yleensä jonkinlaisena  vikana, poikkeamana tai puutteena. Myyjä on vastuussa virheen oikaisemisesta  kuluttajansuojalain virhevastuusäännösten nojalla. Myyjällä on kauppaa  seuraavien 12 kuukauden ajalta todistustaakka näyttää toteen se, että auto on  ollut myytäessä virheetön.

Missä tilanteissa kuluttaja voi vaatia hinnanalennusta?

Kuluttaja  voi vaatia hinnanalennusta virhetilanteissa. Ensisijaisesti veneessä oleva  virhe on kuitenkin oikaistava joko korjaamalla se tai toimittamalla virheetön  vene. Jos myyjä ei saa virhettä oikaistuksi kohtuullisen ajan kuluessa tai  epäonnistuu siinä, saa ostaja vaatia hinnanalennusta.

Voiko myyjä perua kaupan?

Jos kuluttaja rikkoo hänen ja myyjäliikkeen välisen sopimuksen,  voi myyjälle syntyä oikeus purkaa kauppa ja saada vahingonkorvauksia.  Lisäksi, jos virheen oikaisusta aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia  on myyjällä oikeus vaatia kauppaa purettavaksi.

Mitä virhevastuu kattaa?

Myyjän  velvollisuutena on luovuttaa kuluttajalle sovitunlainen tavara  sovittuna ajankohtana. Jos tavarassa ilmenee virhe tavaran  luovuttamisen jälkeen, on myyjä vastuussa virheestä kuluttajansuojalain  mukaisesti virhevastuun. Virhevastuu kattaa sen, että virhe on oikaistava  tavaran virhe virhevastuun voimassaollessa ja virheen oikaisu on suoritettava  kohtuullisessa ajassa. Myyjälle voi myös syntyä velvollisuus maksaa  kuluttajalle vahingonkorvauksia tavaran virheen johdosta.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä