body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Venekaupan purku alkaen 1.1.2022

Jaa tämä artikkeli

Venekauppoja solmittaessa kumpikin osapuoli toivoo kaupan olevan onnistunut. Näin ei aina käy ja kauppa saatetaan lopulta joutua purkamaan. Ostaja saa purkaa kaupan kahdessa eri tilanteessa; myyjän viivästyksen taikka veneen virheen perusteella. Kaupan purku on kuitenkin viimesijainen keino ratkaista kauppaan liittyvät ongelmat, sillä ongelmat on pyrittävä ensiksi ratkaisemaan lievemmillä keinoilla. Vasta kun lievemmillä keinoilla ei onnistuta ongelmia ratkaisemaan, voi ostaja purkaa kaupan. Kuluttajansuojalaista löytyy sääntely koskien kaupan purkutilanteita.

Kaupan purku viivästyksen perusteella

Ostajalla on tietyissä myyjän viivästystilanteissa oikeus purkaa tehty venekauppa. Kaupan päätyessä purkuun, myyjän on palautettava ostajalle viipymättä kaikki kaupan perusteella maksettu. Lähtökohtana kuitenkin on, että ostajan on ensiksi annettava myyjälle kohtuullinen lisäaika veneen luovuttamiselle ennen kaupan purkamista. Jos myyjä ei ole luovuttanut venettä lisäajan kuluessa, syntyy ostajalle oikeus purkaa venekauppa.

Ymmärrettävää ja perusteltua on, että ilman lisäajan antamista ostaja saa purkaa kaupan välittömästi, jos myyjä kieltäytyy toimittamasta venettä ostajalle. Ostaja saa purkaa kaupan välittömästi myös tilanteissa, joissa luovutuksen toteuttaminen sovittuna ajankohtana on ostajalle olosuhteisiin nähden olennainen tai ostaja on kertonut, että veneen luovutus tiettynä ajankohtana on olennainen ja myyjä viivästyy tällaisesta ajankohdasta.

Kaupan purku virheen perusteella

Viivästystilanteiden lisäksi venekauppa voidaan purkaa veneen virheen perusteella. Ostajan tulee virhetilanteissa aluksi kiinnittää huomiota siihen, minkä tyyppisestä virheestä on kyse. Jos virhe on vähäinen, ei ostaja saa purkaa kauppaa. Vähäisiä virheitä ovat virheet, jotka ovat helposti ja nopeasti korjattavissa, esimerkiksi erilaiset pintaviat. Myyjällä on todistustaakka virheen vähäisyyden osoittamisesta.

Jos virhe puolestaan on vähäistä suurempi, saa ostaja purkaa kaupan, mutta ei näissäkään tilanteissa välittömästi. Myyjälle on annettava ensiksi mahdollisuus oikaista virhe. Jos myyjä ei onnistu oikaisemaan virhettä, on ostajalle syntynyt purkuperuste ja hän saa purkaa kaupan. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, joissa virhe on luonteeltaan niin vakava, ettei ostajan tarvitse antaa myyjälle mahdollisuutta oikaista virhettä.

Myyjän epäonnistunut virheen oikaisuyritys voi johtua eri syistä eli purkuperusteita on erilaisia. Ensinnäkin ostajalle syntyy oikeus purkaa kauppa, jos myyjä ei korjaa virhettä kohtuullisessa ajassa tai aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa. Ostajalle syntyy oikeus purkaa kauppa myös, jos virheen oikaiseminen osoittautuu myyjälle mahdottomaksi tai se aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia.

Ostaja voi myös itse aiheuttaa myyjän haasteet virheen oikaisun suhteen. Tämä johtuu siitä, että ostaja saa valita tavan, jolla myyjän tulee virhe oikaista. Virhe voidaan oikaista joko korjaamalla se tai toimittamalla vastaavanlainen virheetön vene ostajalle. Jos esimerkiksi ostaja sitten valitsee virheen oikaisutavaksi vastaavanlaisen virheettömän veneen, ei myyjällä välttämättä ole tällaista tarjota. Myyjä saa ehdottaa ostajalle virheen korjaamista, mutta jos ostaja ei tätä halua, saa ostaja purkaa kaupan.

Ostaja saa edellä mainittujen purkuperusteiden lisäksi purkaa kaupan, jos myyjä yrittää korjaa virheen, mutta korjausyritys epäonnistuu. Ostajan ei siten tarvitse antaa myyjälle useaa mahdollisuutta virheen korjaamiseksi. Tämä on muutos aiempaan, sillä aiemmin myyjälle tuli antaa useitakin korjausmahdollisuuksia. Tämä kuitenkin johti siihen, että myyjät tekivät korjauksia välillä pikaisesti ja halvalla aiheuttaen virheiden ilmestymisen uudelleen kerta toisensa jälkeen. Ostajan ei tarvitse enää tällaista sallia, vaan hän saa purkaa kaupan useimmiten jo ensimmäisen epäonnistuneen korjausyrityksen jälkeen.

Kaupan purkamisen seuraukset virhetilanteissa

Kaupan purkamisella pyritään saavuttamaan tilanne, joka vallitsi ennen kaupan tekoa. Ostajan tulee palauttaa vene takaisin myyjälle ja myyjän palauttaa ostajalle hänen maksusuorituksensa. Myyjä saa pidättyä maksusuoritusten palauttamisesta, kunnes hän vastaanottaa veneen tai kunnes ostaja on toimittanut todisteen veneen takaisin lähettämisestä.

Ostajan on luovutettava myyjälle veneestä saamansa tuotto sekä maksettava kohtuullinen korvaus, jos veneestä on ollut hänelle muuta hyötyä. Ostajan tulee siten korvata myyjälle veneestään saama käyttöhyöty. Myyjän on puolestaan maksettava korkoa saamalleen maksulle tai osamaksuille siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti maksun.

Venekaupan ja veneen korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Voiko venekaupan perua?

Mikäli  myyjä kieltäytyy vaihtamasta venettä virheettömään, korjaamasta sitä  kuluitta tai ei edes vastaa reklamaatioon, voi ostaja halutessaan saman  tien vaatia kaupan purkamista tai vähäisissä virheissä hinnanalennusta.

Milloin voi vaatia venekaupan purkua?

Ostajalle  voi syntyä oikeus purkaa kauppa tavaran virheen tai myyjän viivästyksen  perusteella. Myyjälle puolestaan voi syntyä purkuoikeus, jos ostaja ei maksa  kauppahintaa tai myötävaikuta kauppaan esimerkiksi noutamalla tai  vastaanottamalla tavaraa. Kaupan purku on kuitenkin pääsääntöisesti  viimesijainen keino oikaista kauppaan liittyvät ongelmat, joten ongelmat  pyritään ensiksi oikaisemaan lievemmin keinoin.

Voiko myyjä perua kaupan?

Jos kuluttaja rikkoo hänen ja myyjäliikkeen välisen sopimuksen,  voi myyjälle syntyä oikeus purkaa kauppa ja saada vahingonkorvauksia.  Lisäksi, jos virheen oikaisusta aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia  on myyjällä oikeus vaatia kauppaa purettavaksi.

Mitä virhevastuu kattaa?

Myyjän  velvollisuutena on luovuttaa kuluttajalle sovitunlainen tavara  sovittuna ajankohtana. Jos tavarassa ilmenee virhe tavaran  luovuttamisen jälkeen, on myyjä vastuussa virheestä kuluttajansuojalain  mukaisesti virhevastuun. Virhevastuu kattaa sen, että virhe on oikaistava  tavaran virhe virhevastuun voimassaollessa ja virheen oikaisu on suoritettava  kohtuullisessa ajassa. Myyjälle voi myös syntyä velvollisuus maksaa  kuluttajalle vahingonkorvauksia tavaran virheen johdosta.

Milloin venekaupassa on tapahtunut virhe?

Veneen  on  vastattava sitä mitä siitä on ennen  kauppaa sovittu ja miten sitä on markkinoitu.

Mistä voi reklamoida?

Kuluttajana  voit tehdä reklamaation myyjälle, jos ostamassasi tavarassa tai  palvelussa on virhe. Myyjä on vastuussa virheestä lakisääteisen virhevastuun  mukaisesti. Kuluttajana voit reklamoida esimerkiksi tavaran tai palvelun  virheestä tai viivästymisestä, asumiseen, matkustamiseen tai puhelin-  tai internetliittymään liittyvästä virheestä taikka perusteettomasta  laskusta tai perinnästä.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä