body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Tilattua Peugeot e-2008 sähköautoa ei voida toimittaa – myyjän vastuu? Miten asiasta kirjoittaa lakimies entä miten saman asian ilmaisee tekoäly?

Jaa tämä artikkeli

Peugeot e-2008 ja myyjän vastuu, kirjoittanut Tuomas Hämäläinen

Torstaina 20.4.2023 Peugeot-automerkin maahantuoja Auto-Bon Oy lähetti Peugeot e-2008 Hulluilta Päiviltä tilanneille asiakkaille uutiskirjeen, jonka mukaan automallin tuotanto on lopetettu, eikä tilattuja autoja saataisi toimitettua asiakkaille. Auto-Bon Oy on tarjonnut auton tilanneille asiakkaille 2 000,00 euron suuruista etuseteliä, jonka voi käyttää jonkin toisen Peugeot-merkkisen auton hankintaan. Etuseteli olisi voimassa 31.5.2023 saakka.On siis käsillä tilanne, missä autoja myyneet tahot eivät saa autoja maahantuojalta, koska auton valmistaja on lopettanut kyseisen automallin tuotannon. Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt erinäisiä ohjeita, miten auton tilanneiden kannattaisi menetellä. Osa ohjeista ovat olleet turhankin voitonvarmoja ja kannustaneet asiakkaita vaatimaan korvauksia tuomioistuimessa saakka. Tämän artikkelin tarkoituksena on arvioida myyjän vastuun oikeuskysymyksiä ja antaa mahdollisimman selvä vastaus, mitä oikeuksia kuluttajalla on käytettävissään.

Kuluttaja-asiakkaiden tilauksia sääntelee kuluttajansuojalain 5 luvun alkupuolisko. Tässä artikkelissa keskitytään pääasiassa 8 §:ään, joka käsittelee oikeutta vaatia sopimuksen täyttämistä sekä 10 §:ään, joka käsittelee vahingonkorvausta. Artikkelissa käydään läpi myös 9 §:n oikeus kaupan purkamiseen.  Aloitetaan kuitenkin sopimuksen täyttämisestä.

Onko kuluttajalla oikeus saada tilatun auton tilalle jokin toinen automalli?

KSL 5 luvun 8 §:n mukaan Tavaran luovutuksen viivästyessä ostajalla on oikeus vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna sopimuksen täyttämisen merkitykseen ostajalle.Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostaja saa kuitenkin vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen.Ostaja menettää oikeutensa vaatia sopimuksen täyttämistä, jos hän viivyttelee kohtuuttoman kauan vaatimuksen esittämisessä.

Myyjä voi siis vapautua velvollisuudesta toimittaa korvaava auto, jos auton toimittamiselle on este, jota myyjä ei voi voittaa, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia. Auton valmistaja Automobiles Peugeot S.A. on päättänyt lopettaa kyseisen automallin valmistamisen. Auton maahantuoja Auto-Bon Oy on ilmoittanut, ettei autoja saada Suomeen, jolloin voidaan todeta, ettei kyseisen automallin toimittaminen tilaajille ole mahdollista. Sopimuksen täyttämisen vaatimista voidaan tulkita kahdella tavalla. Ensimmäisessä tulkintatavassa asiaa arvioidaan vahvan kuluttajansuojan periaatteen mukaisesti, jolloin kuluttajalla olisi oikeus saada tilatun auton tilalle jokin toinen vastaavilla ominaisuuksilla varustettu sähköauto.Toinen tulkintatapa on sopimusten sitovuuden periaatetta korostava tulkinta, jonka mukaan sopimukseen keskinäisesti sovitut ehdot sitovat sopimusosapuolia, jolloin sopimukseen kirjattua automallin määrittelyä tulkitaan tiukasti poikkeuksitta.

Vahvan kuluttajansuojan periaatteen mukainen tulkinta johtaa juurensa Euroopan Unionin kuluttajansuojadirektiiveistä ja Euroopan Unionin tuomioistuimen tulkintaperiaatteista. Unionin kuluttajansuojaperiaatteiden mukaan kansallinen lainsäädäntö voi joutua väistymään, jos se on ristiriidassa vahvan kuluttajansuojan toteutumisen kanssa. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on mahdollista katsoa, että kuluttajien oikeuksien toteuttamiseksi kuluttajilla olisi oikeus poiketa osapuolien välisen tilaussopimuksen sisällöstä rajoitetusti siten, että nyt lakkautetun vanhemman e-2008-mallin tilaussopimus oikeuttaisi kuluttajan vaatimaan vuoden 2023 lopulla julkaistavaa e-2008 facelift -mallia. Auton päivitetty facelift-versio on oletettavasti varsin samankaltainen aiemman version kanssa, jolloin sopimusehtojen poikkeus olisi vähäinen. Kokonaan toisen, suunnilleen samoilla ominaisuuksilla varustetun auton vaatiminen olisi jo suurempi poikkeus sopimusehtoihin, mutta ei lopputuloksena mahdoton. Lopulta jää tuomioistuimen arvioitavaksi, minkä tasoiseen poikkeukseen, jos mihinkään, kuluttaja olisi oikeutettu.

Sopimusten sitovuuden periaatteen mukainen tulkinta perustuu vahvemmin kauppalain mukaiseen arviointiin, jossa myyjän velvollisuutta toimittaa tavara ostajalle arvioidaan sen perusteella, mikä osapuolten välisen sopimuksen sisältö on ollut. Jos kauppa koskee määrättyä ominaisuuksiltaan yksilöllistä esinettä ja tämä esine tuhoutuu ennen luovutusta, myyjän on luonnollisesti vapauduttava velvollisuudesta täyttää sopimus, koska tavaran luovuttaminen on käynyt mahdottomaksi. Samoin jos tavaran tuotanto on lopetettu, vapautuu myyjä velvollisuudesta täyttää sopimusAinakin joissain tehdyissä tilaussopimuksissa tilatun auton ominaisuudet on määritetty tarkasti väriä ja tuontirekisterinumeroa myöten. Jos katsotaan, että osapuolten välistä sopimusta on tulkittava tarkasti sovittujen sopimusehtojen perusteella, ei kuluttajalla olisi välttämättä oikeutta edes toisen väriseen samaan automalliin. Kuluttaja ei voi muuttaa sopimusta yksipuolisesti ja myyjän motivaatio suostua ostajan muutosvaatimuksiin lienee tässä tapauksessa matala. Todellisuudessa tulkinta on tuskin näin tiukka, koska taustalla vaikuttaa silti kuluttajansuojalaki periaatteineen. Tuomioistuin voi kuitenkin sopimusten sitovuuden periaatteen nojalla estää kuluttajaa vaatimasta esimerkiksi facelift-mallia, koska se on eri automalli, mistä osapuolet ovat sopineet.

Kaupan purku

Kuluttajansuojalain 5 luvun 9 §:n mukaan ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi, jos hän on asettanut myyjälle kohtuullisen lisäajan eikä myyjä ole luovuttanut tavaraa lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan kuluessa ostaja saa purkaa kaupan vain, jos myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tavaraa tämän ajan kuluessa.Ostaja saa kuitenkin purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi lisäaikaa asettamatta, jos:

  1. myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tavaraa;
  2. luovutus sovittuna toimitusaikana on olennainen ottaen huomioon sopimuksen tekemiseen liittyvät olosuhteet; tai
  3. ostaja on ilmoittanut myyjälle ennen sopimuksen tekemistä, että luovutus tietyn ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana on olennainen.

Sopimuksen purkamisen jälkeen myyjän on viipymättä palautettava kaikki sopimuksen nojalla maksettu.Auton tilanneiden saaman asiakaskirjeen perusteella on selvää, että myyjät kieltäytyvät toimittamasta autoja. Myyjien on vaikea suostua autojen toimittamiseen, jos niitä ei ole mahdollista toimittaa Suomeen. Kuitenkin varmistaakseen oikeutensa, tulisi kaupan purkua haluavien kuluttajien joko saada myyjältä kirjallinen vahvistus, ettei myyjä suostu toimittamaan autoa tai vaatia toimitusta kohtuullisessa lisäajassa. Jos myyjä kieltäytyy toimituksesta, tai jos autoa ei ole toimitettu kohtuullisessa lisäajassa ilmoittamisesta lukien, saa tilaaja oikeuden purkaa kaupan. Jos autosta on maksettu etumaksua tai muita maksuja, saa kuluttaja vaatia ne kaupan purussa takaisin itselleen.

Onko kuluttajalla oikeus vahingonkorvaukseen

Kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:n mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii myyjän viivästyksen vuoksi, jollei myyjä osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. Jos viivästys johtuu henkilöstä, jota myyjä on käyttänyt apunaan sopimuksen tai sen osan täyttämisessä, myyjä vapautuu vahingonkorvausvelvollisuudesta vain, mikäli myös mainittu henkilö olisi 1 momentin mukaan vapaa vastuusta. Sama on voimassa, jos viivästys johtuu myyjän tavarantoimittajasta tai muusta aiemmasta myyntiportaasta.Vastuuvapausperusteiden arviointi on neliportainen.

Ensinnäkin tavaran luovuttamiselle on oltava ollut todellinen luovuttamisen estävä este. Automallin tuotannon lopettamisen voidaan katsoa tekevän auton luovuttamisen mahdottomaksi.Toiseksi esteen on tullut olla myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Esteen ei tarvitse olla force majeure -tilanne eli laaja-alainen syvällekäypä tapahtuma, kuten sota tai pandemian aiheuttama komponenttipula. Riittää, että tapahtuma on myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Auton tuotannon lopettaminen ei liene ollut yhdenkään jälleenmyyjän vaikutettavissa. Kolmas edellytys on, ettei myyjä ole voinut kohtuudella ottaa estettä huomioon kaupantekohetkellä. Esitöiden mukaan esteen huomioon ottaminen edellyttäisi käytännössä tietoisuutta esteestä tai sen suuresta todennäköisyydestä. Vaikka osa jälleenmyyjistä ovat todennäköisesti olleet tietoisia, että automalli korvaantuu mahdollisesti joskus facelift-mallilla, ei heillä ole varmuudella ollut tietoa korvaantumisen aikajanasta.Neljäs edellytys on, ettei myyjä olisi voinut kohtuudella välttää eikä voittaa esteen seurauksia. Myyjä ei siis vapaudu vastuusta, jos autojen tuonti Suomeen olisi voitu järjestää jotain muuta kautta tai jollain muulla tavalla. Lienee selvää, että autojen valmistuksen lopettaminen estää kaikki maahantuontitavat. Hallituksen esityksessä mainitaan, että myyjän on yritettävä täyttää sopimus vaihtoehtoisella tavalla, mikäli se on mahdollista. Toisaalta sopimuksen täyttämisen vaatiminen on säädetty omassa lainkohdassaan ja sitä on käsitelty jo ylempänä.Menemättä sen enempää niihin seikkoihin, mitä myyjä on voinut tietää tai ei ole voinut tietää, voitaneen lähes varmuudella sanoa, ettei tilattujen e-2008-autojen jälleenmyyjillä ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa autojen tuotannon lopettamiseen, ottaa sitä huomioon tai välttää tahi voittaa sen seurauksia. Pykälän olennainen arviointi tapahtuukin 2 momentin perusteella, jonka mukaan myyjä saa vastuuvapauden vain, jos myyjän tavarantoimittaja olisi vastuuvapaa samoin ehdoin. Vaikka pykälän tekstissä puhutaan tavarantoimittajasta tai muusta aiemmasta myyntiportaasta, pykälä ei tarkoita muita myyntiportaita etenevässä mielessä. Pykälän sanamuoto tarkoittaa puhtaasti tavarantoimittajaa tai jotain muuta samalla myyntiportaalla olevaa muuta tavaraa toimittavaa tahoa. Tässä tapauksessa puhutaan siis Auto-Bon Oy:stä.Pykälän sanamuoto mahdollistaa kuitenkin vastuuvapausperusteiden ketjuttamisen. Näin ollen, jotta myyjä olisi vapaa vastuusta, pitäisi Auto-Bon Oy:n olla vapaa vastuusta samoin perustein. Edelleen jotta Auto-Bon Oy olisi vapaa vastuusta, pitäisi Automobiles Peugeot S.A.:n olla vapaa vastuusta samoin perustein.Tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida, voisiko Automobiles Peugeot S.A. olla vapaa vahingonkorvausvastuusta. Auto-Bon Oy:n ja Automobiles Peugeot S.A.:n lopullisten vastuukysymyksien arviointi voi tapahtua sopimusoikeudellisin perustein, Ranskan puhtaasti kansallisen lainsäädännön perusteella, Suomen puhtaasti kansallisen lainsäädännön perusteella tai Yhdistyneiden Kansakuntien kauppalain perusteella. Jotta vahingonkorvausta vaativa kuluttaja voisi olla varma myyjän vahingonkorvausvastuusta, pitäisi ensin olla tiedossa, onko Automobiles Peugeot S.A. ollut vahingonkorvausvastuussa Auto-Bon Oy:tä kohtaan. Mikäli näiden tahojen väliset vastuukysymykset eivät riitaannu tai mahdollinen riita käsitellään välimiestuomioistuimessa, voi kansallisen tuomioistuimen olla mahdotonta saada tietoa riidan ratkaisun lopputuloksesta.

Mikäli tietoa Automobiles Peugeot S.A.:n vastuukysymyksistä ei ole, joutuu tuomioistuin olettamaan, olisiko Automobiles Peugeot S.A. voinut olla vahingonkorvausvastuussa Auto-Bon Oy:tä kohtaan. Pykälän sanamuoto sallii olettamisen, mutta sen mukana tulee omat riskinsä. Olettaminen perustuu puhtaasti näytön arviointiin. Jos myyjä, Auto-Bon Oy ja Automobiles Peugeot S.A. toimivat yhtenä rintamana ja toimittavat yhdessä näytön siitä, ettei vahingonkorvausvastuuta ole, voi yksittäiselle kuluttajalle olla perin vaikeaa näyttää, että myyjä ja ylemmät myyntiportaat ovat olleet vahingonkorvausvastuussa.Toisaalta on myös vahvoja perusteita sille, miksi Automobiles Peugeot S.A. olisi vahingonkorvausvastuussa. Auto-Bon Oy:n asiakaskirjeen mukaan Automobiles Peugeot S.A. vetoaa äkillisesti muuttuneeseen maailmantilanteeseen ja aiemmin koronapandemiasta aiheutuneeseen komponenttipulaan. Automobiles Peugeot S.A. ei kuulemma ole pystynyt ennustamaan -2008:n korkeaa kysyntää, mistä on aiheutunut Euroopan laajuisia toimitusvaikeuksia. Autojen tilaukset on kuitenkin tehty koronapandemian puhkeamisen, komponenttipulan eskaloitumisen ja Ukrainan sodan syttymisen jälkeen, jolloin kaikki vedotut seikat ovat olleet Automobiles Peugeot S.A.:n tiedossa tilauksia vastaanotettaessa. Yhdistyneiden Kansakuntien kauppalain tulkintakäytännön ja kauppalain esitöiden mukaan valmistaja ei voi menestyksekkäästi vedota vahingonkorvausvastuuta poistavina perusteina seikkoihin, jotka ovat olleet tiedossa tilauksia vastaanotettaessa. Lisäksi uuden facelift-mallin tuotannon julkistaminen viittaa siihen, etteivät esitetyt perusteet vaikuta tuotantokapasiteettiin ainakaan kovin voimakkaasti.Mikäli tuomioistuin kuitenkin olettaa, että vahingonkorvausvastuu on ollut olemassa ja myöhemmin selviää, ettei Automobiles Peugeot S.A. ollutkaan vahingonkorvausvastuussa Auto-Bon Oy:tä kohtaan, voi kuluttaja menettää oikeutensa vahingonkorvaukseen myyjältä. Kuluttajan hankkiman tuomion oikeusvoima voi murtua, jolloin myyjällä on mahdollisuus kääntää asia uudessa tuomioistuinkäsittelyssä. Oma kysymyksensä on myös mahdollisen vahingonkorvauksen määrä. Kanteen nostavan osapuolen on näytettävä toteen kärsityn vahingon määrä. Tässä tapauksessa kuluttajan tulisi näyttää, onko hän kärsinyt vahinkoa mm. sähköauton hankintatuen menetyksen vuoksi. On epävarmaa, miten asiassa toimivaltainen viranomainen Traficom suhtautuu autojen toimitusten peruuntumiseen ja hankintatukeen. Uutta hankintatukea ei voi enää hakea, mutta ei myöskään ole täysin poissuljettua, että viranomainen antaisi mahdollisuuden hankintatuen siirtoon.

Ei myöskään ole sanottua, että tuomioistuin katsoisi kuluttajan kärsineen korvattavaa vahinkoa sen vuoksi, ettei kuluttaja ole saanut tilaussopimuksessa sovittua alennusta tilatun sähköauton kauppahinnasta. Joka tapauksessa lähtökohta vahingonkorvausvastuun syntymiselle on näytettävissä oleva toteutunut vahinko. Tällöin kuluttajan tulisi pystyä näyttämään, että hän on kärsinyt vahinkoa toisen hankkimansa vastaavan sähköauton ja tilaussopimukseen kirjatun hinnan erotuksen verran. Edelleen kuluttajan tulisi pystyä näyttämään, ettei toiseen tilatun sähköauton tilalle ostettuun sähköautoon ole saatu hankintatukea yrittämisestä huolimatta.Vahingonkorvausoikeuden rikastumiskiellon periaatteen mukaisesti kuluttajalla ei ole oikeutta hintojen erotukseen siltä osin, kuin kuluttaja on ostanut ominaisuuksiltaan paremman auton. Tällöin suurin vaadittava korvaus voi enintään olla tilaussopimukseen kirjattu alennuksen määrä.Peugeot e-2008 ja myyjän vastuu, kirjoittanut Tuomas Hämäläisen tekstin pohjalta Chat GPT Kuluttajansuojalain 5 luvun 10 §:n mukaan ostajalla on oikeus saada vahingonkorvausta myyjän viivästyksen vuoksi aiheutuneesta vahingosta, ellei myyjä osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Vahingonkorvaus voi käsittää korvauksen välittömästä vahingosta, kuten aiheutuneista lisäkustannuksista ja menetetystä hyödystä. Peugeot e-2008 -mallin tilanneiden kuluttajien kohdalla voi olla vaikea osoittaa, että heille on aiheutunut vahinkoa viivästyksen vuoksi. Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää, että kuluttaja pystyy näyttämään toteen, että hänelle on aiheutunut konkreettista vahinkoa, esimerkiksi lisäkustannuksia, joiden voidaan osoittaa johtuvan myyjän viivästyksestä.Vaikka tilanne on harmillinen niin kuluttajille kuin myyjillekin, on tärkeää huomata, että kuluttajansuojalaki tarjoaa suojaa ja oikeuksia molemmille osapuolille. Asiakkaan kannattaa ensisijaisesti neuvotella myyjän kanssa tilanteesta ja pyrkiä löytämään yhteisymmärryksessä ratkaisu, joka sopii molemmille osapuolille. Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, kuluttaja voi kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen saadakseen neuvoja ja ohjeita oikeuksiensa käyttämiseen. Tarvittaessa asia voidaan viedä myös kuluttajariitalautakuntaan tai tuomioistuimeen ratkaistavaksi, mutta tämä voi olla aikaa vievää ja kallista. Ennen oikeustoimiin ryhtymistä onkin hyvä punnita, onko vaatimus kohtuullinen ja todennäköisesti menestyvä.Kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii myyjän viivästyksen vuoksi. Vastuuvapausperusteiden arviointi on neliportainen, ja se sisältää seuraavat edellytykset:

  1. Tavaran luovuttamiselle on ollut todellinen luovuttamisen estävä este.
  2. Esteen on tullut olla myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.
  3. Myyjä ei ole voinut kohtuudella ottaa estettä huomioon kaupantekohetkellä.
  4. Myyjä ei olisi voinut kohtuudella välttää eikä voittaa esteen seurauksia.Lähtökohtaisesti myyjä voi saada vastuuvapauden vain, jos myyjän tavarantoimittaja olisi vastuuvapaa samoin ehdoin. Tässä tapauksessa kyseessä ovat Auto-Bon Oy ja Automobiles Peugeot S.A.

Kuluttajan oikeus vahingonkorvaukseen myyjältä riippuu siitä, onko Automobiles Peugeot S.A. ollut vahingonkorvausvastuussa Auto-Bon Oy:tä kohtaan. Vastuukysymysten arviointi voi tapahtua sopimusoikeudellisin perustein, Ranskan tai Suomen kansallisen lainsäädännön perusteella tai Yhdistyneiden Kansakuntien kauppalain perusteella.Jos tuomioistuin arvioi, että Automobiles Peugeot S.A. on ollut vahingonkorvausvastuussa, kuluttajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Tällöin kuluttajan tulisi pystyä näyttämään, että hän on kärsinyt vahinkoa esimerkiksi toisen hankkimansa sähköauton ja tilaussopimukseen kirjatun hinnan erotuksen verran.Vahingonkorvausoikeuden rikastumiskiellon periaatteen mukaisesti kuluttajalla ei ole oikeutta hintojen erotukseen siltä osin, kuin kuluttaja on ostanut ominaisuuksiltaan paremman auton. Suurin vaadittava korvaus voi enintään olla tilaussopimukseen kirjattu alennuksen määrä. On tärkeää huomata, että tämä artikkeli tarjoaa yleistä tietoa kuluttajan oikeuksista ja vahingonkorvausvastuusta auton toimituksen peruuntumisen tapauksessa. Yksittäisten tapausten arviointi voi poiketa tässä artikkelista.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Vanhempi lakimies, OTM on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mitä velvollisuuksia ostajalla on?

Ostajan velvollisuutena tavaran kaupassa on maksaa kauppahinta sovittuna ajankohtana ja noutaa tai vastaanottaa tavara sovitun mukaisesti. Ostajan on myös myötävaikutettava kauppaan. Tämä koskee lähinnä tilanteita, joissa myyjän on määrä valmistaa tai hankkia tavara ostajan tilauksen perusteella. Lisäksi ostajan on virhetilanteissa reklamoitava myyjää kohtuullisessa ajassa sekä tarjottava myyjälle mahdollisuus oikaista tavaran virhe.

Mitä velvollisuuksia on kuluttajansuojalain mukaan tuotteen myyjällä?

Myyjän velvollisuutena on luovuttaa kuluttajalle sovitunlainen tavara sovittuna ajankohtana. Jos tavarassa ilmenee virhe tavaran luovuttamisen jälkeen, on myyjä vastuussa virheestä lakisääteisen virhevastuun mukaisesti. Myyjän on oikaistava tavaran virhe virhevastuun voimassaollessa ja virheen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa. Myyjälle voi myös syntyä velvollisuus maksaa kuluttajalle vahingonkorvauksia tavaran virheen johdosta.

Kuka voi antaa kuluttajaneuvontaa?

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tarjoaa kuluttajaneuvontaa. Kuluttajaneuvonta auttaa ja ohjeistaa maksutta kuluttajaa kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä sekä kohtaamissaan ongelmissa elinkeinonharjoittajan kanssa. Kuluttaja voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan puhelimitse tai verkkolomakkeella.

Kuka valvoo kuluttajansuojalakia?

Kuluttajansuojalain toteutumista valvoo kuluttaja-asiamies. Kuluttaja-asiamies valvoo yleisesti ja kollektiivisesti kuluttajaa suojaavien lakien toteutumista. Kuluttaja-asiamies ei siten lähtökohtaisesti ota hoidettavakseen yksittäisiä riita-asioita, ellei niillä ole laajempaa ja kollektiivisempaa merkitystä. Kuluttaja-asiamiehelle voi tehdä ilmoituksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löytyvällä verkkolomakkeella.

Mitä kuluttajaneuvonta ei käsittele?

Kuluttajaneuvonta käsittelee kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä riitatilanteita sekä yksityisten välisiä asuntokauppa- ja vuokrariitoja. Kuluttajaneuvonta ei käsittele muita yksityishenkilöiden välisiä riita-asioita. Kuluttajaneuvonta ei myöskään käsittele elinkeinonharjoittajien välisiä tai taloyhtiön ja asukkaan välisiä riita-asioita taikka arvopaperi- ja osakekauppoihin tai valtion ja kunnan palveluihin liittyviä riita-asioita.

Miten tehdä valitus kuluttajariita-asiassa?

Kuluttaja voi tehdä valituksen kuluttajariitalautakuntaan, jos riitaa elinkeinonharjoittajan kanssa ei ole muuten saatu sovittua. Valituksen voi tehdä käyttämällä kuluttajariitalautakunnan sähköistä asiointipalvelua. Valituksen tekemiseksi kuluttaja valitsee asiointipalvelussa lomakkeen, joka vastaa riidan aihetta. Valitukseen kuluttajan tulee nimetä vaatimuksensa sekä todisteensa. Tämän jälkeen kuluttaja voi jäädä odottamaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisua.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä