body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Matkailuvaunun ostaminen yksityishenkilöltä

Jaa tämä artikkeli

Ostajan tarkastellessa matkailuvaunumarkkinoita, saattaa hän huomata yksityishenkilön myyvän omiin toiveisiin osuvaa matkailuvaunua. Ostajalle saattaa kuitenkin herätä epäilyksiä, onko matkailuvaunun, jota myös asuntovaunuksi kutsutaan, ostaminen yksityishenkilöltä järkevä ja turvallinen ratkaisu. Pohdinta on ymmärrettävää, sillä lähtökohtaisesti ostajan asema on turvatumpi elinkeinoharjoittajan kanssa käytävässä kaupassa. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin kauppoihin soveltuukin ostajaa suojaava kuluttajansuojalaki, kun taas kahden yksityishenkilön välisiin kauppoihin soveltuu kauppalaki. Onko siis kaupantekoon järkevää ryhtyä toisen yksityishenkilön kanssa?

Kaupanteko yksityishenkilön kanssa

Yksityishenkilön kanssa tehtävää kauppaa ei tarvitse kokonaan jättää pois laskuista, kun ostaja tarkastelee matkailuvaunumarkkinoita. Ostajan kannattaa kuitenkin olla tietoinen, että hänen tulee olla huomattavasti oma-aloitteisempi ja valppaampi ryhtyessään kaupantekoon toisen yksityishenkilön kanssa kuin tehdessään kauppaa elinkeinonharjoittajan kanssa. Ostajan on tärkeää tietää, mihin asioihin kiinnittää huomiota ja mitä asioita selvittää ennen kaupan solmimista. Kaupantekoon on suositeltavaa ottaa mukaan myös esimerkiksi perheenjäsen tai ystävä, varsinkin jos kokee, ettei itse omaa tarvittavaa tietämystä matkailuvaunuista.

Miten ostajan sitten kannattaa toimia lähteissään kaupantekoon yksityishenkilön kanssa? Ensinnäkin ostajan on suositeltavaa tarkistaa myyjän sekä matkailuvaunun tiedot; myyjän henkilöllisyys ja oikeus myydä matkailuvaunua on hyvä tarkistaa sekä matkailuvaunun rekisteri- ja verotiedot sekä huoltohistoria. Näin ostaja voi verrata saamiaan tietoja myyjän antamiin tietoihin. Jos vertailun jälkeen kaikki vaikuttaa olevan kunnossa, on ostajan seuraavaksi tärkeää tutustua matkailuvaunuun paikan päällä. Ostajan on tärkeää tarkistaa matkailuvaunu perusteellisesti ja pyrkiä havainnoimaan mahdolliset viat. Koeajo on myös tärkeää tehdä, jotta mahdolliset ajon aikana esiintyvät viat voidaan huomata. Ostajan on siis tärkeää tehdä kokonaisvaltainen selvitys matkailuvaunun suhteen ennen kuin harkitsee kaupan solmimista.

Matkailuvaunukaupan solmiminen

Jos ostaja haluaa solmia kaupan matkailuvaunuun tutustumisen jälkeen, kannattaa hänen vielä ennen sitä selvittää, onko myyjän hintapyyntö perusteltu. Myyjän hintapyyntöä on hyvä verrata myyjäliikkeiden hintoihin sekä kiinnittää huomiota, onko hintapyyntö linjassa matkailuvaunun teknisten ominaisuuksien, esimerkiksi vuosimallin ja varusteiden, kanssa. Jos hinnasta päästään yhteisymmärrykseen, voidaan kauppa solmia.

Kaupasta on erityisen suositeltavaa tehdä kirjallinen kauppakirja. Kauppakirjaan kirjataan kaikki matkailuvaunukaupan kannalta oleellinen, sillä kauppakirja toimii myös kaupan ehtojen määrittäjänä. Ostajan on kaupan tekemisen jälkeen rekisteröitävä matkailuvaunu omiin nimiinsä ja otettava liikennevakuutus. Liikennevakuutuksen ottaminen on omistajanvaihdoksen edellytyksenä. Liikennevakuutuksen oltua kunnossa, voi Traficomille ilmoittaa omistajanvaihdoksesta.

Ongelmat asuntovaunun oston jälkeen

Kaupan toivotaan aina olevan onnistunut, mutta näin ei aina käy. Ongelmat kaupanteon jälkeen liittyvät usein matkailuvaunun virheisiin, jotka ovat ilmenneet kaupanteon jälkeen. Kun ostaja huomaa virheen, tulee hänen pikimmiten ilmoittaa siitä myyjälle. Suositeltavaa on pyrkiä sopimaan asia, sillä se on usein molempien osapuolten kannalta parempi ratkaisu kuin riitely oikeudessa.

Myyjä ei tästä huolimatta ole välttämättä kovin halukas ottamaan vastuuta matkailuvaunun virheestä. Myyjä vetoaa usein siihen, että matkailuvaunu on myyty ”sellaisena kuin se on” -ehtoa käyttäen, joten hän ei tästä johtuen ole vastuussa kaupanteon jälkeen ilmenneistä virheistä. Tämä asettaa ostajan haastavaan tilanteeseen, sillä hänen voi olla vaikea enää kaupanteon jälkeen osoittaa virheen olleen matkailuvaunussa jo ennen sen ostoa ja että myyjä oli tästä tietoinen. Lisäksi jos ostajan olisi tullut virhe huomata ennen kaupan solmimista, ei hän voi enää myöhemmin vedota tällaiseen virheenä.

Tietyissä tilanteissa myyjällä on kuitenkin vastuu matkailuvaunun virheestä. Ensinnäkin myyjä on vastuussa virheestä, jos hän on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa matkailuvaunusta ja tällaisen toiminnan on voinut olettaa vaikuttaneen kauppaan. Myös jos matkailuvaunu on ollut olennaisesti huonomassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää, on myyjällä vastuu virheestä. Näissäkin tilanteissa ostajan haasteena on se, että edellä mainittuja seikkoja voi olla vaikea näyttää toteen.

Asuntovaunukaupan ja asuntovaunun korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mitä lakia sovelletaan yksityishenkilöiden väliseen kauppaan?

Yksityishenkilöiden  väliseen kauppaan sovelletaan kauppalakia. Kauppalaki ei takaa ostajalle niin  kattavaa suojaa kuin kuluttajansuojalaki, sillä yksityishenkilöiden katsotaan  olevan tasavertaisessa asemassa, toisin kuin elinkeinonharjoittajan ja  kuluttajan.

Mitä tarkoittaa ”sellaisena kuin se on” -ehto?

Varsinkin  käytetyn tavaran kaupassa myyjät käyttävät usein ”sellaisena kuin se on”  -ehtoa. Tavara myydään siten siinä kunnossa kuin se kaupantekohetkellä on.  Käytetyissä tavaroissa voi usein olla havaittavissa pieniä vikoja ja  käyttämisen merkkejä ja ehdon avulla myyjä rajaa nämä viat vastuunsa  ulkopuolelle. ”Sellaisena kuin se on” -ehtoa voidaan käyttää ainoastaan  yksityishenkilöiden välisessä kaupankäynnissä.

Mitä kauppalaki säätelee?

Kauppalaki  sääntelee irtaimen omaisuuden kauppaa sekä soveltuvin osin irtaimen  omaisuuden vaihtoa. Kauppalakia sovelletaan, kun kyse on kahden  yksityishenkilön tai kahden elinkeinonharjoittajan välisestä kaupasta.  Kuluttajansuojalaki sääntelee puolestaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan  välistä kauppaa.

Milloin ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen ei sovelleta kuluttajansuojaa?

Kuluttajansuojalakia  ei sovelleta ostajan ja myyjän väliseen kauppaan, jos kyse on kahden  yksityishenkilön tai kahden elinkeinonharjoittajan välisestä kaupasta.  Kauppalaki soveltuu sen sijaan näissä tilanteissa. Lisäksi  kuluttajansuojalakia ei sovelleta, kun kyse on lakisääteisistä vakuutuksista  tai työntekijän ryhmähenkivakuutuksesta tai sitä vastaavasta kunnallisen  eläkelaitoksen myöntämästä etuudesta.

Mitä tarkoittaa kuluttajakaupassa vaaranvastuu?

Vaaranvastuu  tarkoittaa vastuuta tavaran tuhoutumisesta, katoamisesta, huonontumisesta tai  vähenemisestä kaupan osapuolista riippumattomasta syystä. Vaaranvastuun  omaava kaupan osapuoli vastaa tavarasta, vaikka jokin kaupan osapuolista  riippumaton tekijä aiheuttaisi esimerkiksi tavaran tuhoutumisen.  Pääsääntöisesti vaaranvastuu siirtyy myyjältä ostajalle silloin, kun ostaja  saa tavaran haltuunsa tai kun hänen olisi tullut noutaa tai vastaanottaa  tavara.

Mitä tarkoittaa tavaran virhe?

Tavaran  virhe tarkoittaa tavarassa olevaa vikaa tai puutetta. Virheellisestä  tavarasta on kyse esimerkiksi silloin, kun tavara ei vastaa sovittua tai se  ei sovellu siihen käyttötarkoitukseen, johon sitä tulisi käyttää. Tavara on  virheellinen myös silloin, kun siitä puuttuu tarvitut lisävarusteet tai  käyttöohjeet taikka tavara ei ole kestävyydeltään sellainen, mitä sen  tyyppisiltä tavaroilta voidaan yleisesti olettaa. Myyjä on vastuussa tavaran  virheistä kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä