body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen – vuokralaisen näkökulmasta

Jaa tämä artikkeli

Välillä vuokrasuhteen aikana tulee ilmi ongelmia, joiden vallitessa vuokrasuhdetta ei ole tarkoituksellista jatkaa. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on tietenkin mahdollista irtisanoa, mutta välillä eteen tulee tilanteita niin määräaikaisten kuin toistaiseksi voimassa olevien sopimusten kohdalla, että on turvauduttava vuokrasopimuksen purkamiseen. Tässä artikkelissa tarkastelun kohteeksi otetaankin liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen tilanteessa, jossa vuokralainen haluaa purkaa vuokrasopimuksen.  Seuraavassa artikkelissa perehdytään liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamiseen vuokranantajan toimesta.

Vuokrasopimuksen purkaminen: viimesijainen keino

Sopimuksia solmittaessa lähtökohtana on, että sopimukset pyritään pitämään voimassa. Ongelmat ja suoritushäiriöt sopimuksen sisältöä toteutettaessa saattavat turhauttaa, mutta tietyn asteisina ne on pakko sietää, eivätkä ne siten anna mahdollisuutta sopimuksen purkamiselle. Sopimuksen purkaminen on pääsääntöisesti aina viimesijainen keino, ja mahdollisuus sopimuksen purkamiseen aktualisoituu vain tietyissä lailla määritellyissä tilanteissa. Liikehuoneistojen osalta laki liikehuoneiston vuokrauksesta määrittelee edellytykset, joiden vallitessa vuokralaisella on oikeus vuokraamansa liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamiseen.

Milloin vuokralaisella on oikeus purkaa vuokraamansa liikehuoneiston vuokrasopimus?

Lain säännöksillä pyritään turvaamaan vuokralaisen purkuoikeus kattavasti, mutta kuitenkin siten, että kynnys purkuoikeuden käyttämiseksi on asetettu tarpeeksi korkealle sopimusten pysyvyyden turvaamiseksi. Lain nimenomainen purkamista koskeva säännös mahdollistaa vuokralaisen purkaa kolmessa tilanteessa liikehuoneiston vuokrasopimus. Ensimmäinen niistä oikeuttaa vuokrasopimuksen purkamiseen, jos vuokralaisen tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa, kun vuokrattua liikehuoneistoa käytetään sopimuksessa sovittuun tarkoitukseen. Vuokranantajan omalla toiminnalla ei ole merkitystä tämän purkuperusteen käytön kannalta; vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus sekä niissä tilanteissa, joissa terveyden vaarantuminen johtuu vuokranantajasta johtuvasta syystä, mutta myös niissä tilanteissa, joissa terveyden vaarantuminen johtuu jostakin ulkopuolisesta tekijästä. Merkittävää tämän purkuperusteen osalta on myös sen subjektiivisuus, sillä terveyden vaarantumista on tarkasteltava kyseessä olevan vuokralaisen kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokralainen on oikeutettu vuokrasopimuksen purkamiseen, vaikka yleisesti ottaen ihmisille ei aiheutuisi liikehuoneistossa työskennellessään terveydellisiä haittoja.

Vuokralaisella on oikeus purkaa liikehuoneiston vuokrasopimus myös tilanteessa, jossa huoneisto tai osa siitä on joutunut pois vuokralaisen hallinnasta. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun asunto-osakeyhtiö ottaa huoneiston hallintaansa eikä enää vuokraa liikehuoneistoa takaisin vuokralaiselle. Vuokralaiselle voidaan kuitenkin tällaisessakin tilanteessa tarjota vuokrasuhteen jatkamista, mutta ehtoja saatetaan haluta muuttaa. Jos sopimusehtoihin tehdään muutoksia ankarampaan suuntaan, esimerkiksi vuokraa korottaen, ei vuokralaisen tarvitse näitä ehtoja hyväksyä. Tällöin hänelle syntyy oikeus purkaa vuokrasopimus. Tätä purkuoikeutta on kuitenkin tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, joka käytännössä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos vuokralainen on nimenomaisen liikehuoneiston lisäksi saanut käyttöönsä varastotilaa, ja hän menettää oikeuden käyttää tätä tilaa, ei purkuoikeutta todennäköisesti synny.

Lisäksi vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokranantaja rikkoo olennaisesti sitä, mitä huoneiston osalta on sovittu. Tässä purkuperusteessa ei ole yksilöity mitään tiettyä perustetta, joka oikeuttaisi vuokralaisen purkamaan vuokrasopimuksen. Tämä mahdollistaa siten vuokrasopimusten ja niiden sisältämien ehtojen tarkastelun yksilöllisellä tasolla, joka on tärkeää, sillä ehdot liikehuoneistojen vuokrasopimusten välillä voivat vaihdella merkittävästikin. Vuokralaisen kannalta onkin tärkeää, että tällainen yleinen purkuperuste on olemassa, mutta purkuperusteen käyttäminen edellyttää kuitenkin sitä, että vuokranantajan toiminta olennaisesti rikkoo vuokrasopimuksessa sovittua.

Muita purkuperusteita

Vuokralaisen vuokrasopimuksen purkuoikeus voi syntyä myös yllä mainitun nimenomaisen purkusäännöksen purkuperusteiden lisäksi muutamalla muulla perusteella. Yksi purkamiseen oikeuttava osa-alue liittyy liikehuoneiston käyttöön, kuntoon ja kunnossapitoon. Ensinnäkin vuokralaiselle voi syntyä oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen, mikäli huoneisto ei ole valmis tai vapaa silloin, kun vuokralaisen oli tarkoitus saada huoneisto hallintaansa. Purkuoikeus voi myös syntyä, mikäli huoneisto ei vastaa kuntonsa puolesta sitä, mitä oli sovittu. Tätä purkuoikeutta kaventaa kuitenkin vuokranantajan mahdollisuus korjata huoneistoa tarpeen vaatimalla tavalla taikka vuokralaiselle sallittu mahdollisuus korjata huoneistoa vuokranantajan kustannuksella. Purkuoikeus voi myös syntyä siinä tilanteessa, että vuokranantaja haluaa suorittaa huoneistossa jonkin muutos- taikka korjaustyön. Tämänkaltainen vuokranantajan korjaus- tai muutostyö ei tarkoita edellä mainittua puutteellisuuden korjaamista tai jonkin vahingon syntymisen estämistä, vaan työtä, joka haittaisi tai häiritsisi vuokralaisen liikehuoneiston käyttömahdollisuutta taikka työtä, joka ei ole kiireellistä.

Näiden lisäksi on vielä mahdollista, että vuokralaiselle syntyy purkuoikeus vuokranantajan vaihtumisen myötä. Uusi vuokranantaja voi ilmoittaa, ettei hyväksy kaikkia vuokrasopimukseen liittyviä ehtoja, joista vuokralainen ja aiempi vuokranantaja ovat sopineet. Jos näin tapahtuu, syntyy vuokralaiselle oikeus purkaa vuokrasopimus.

Liikehuoneistojen vuokraamiseen liittyvissä erimielisyyksissä ja kysymyksissä asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta. 

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Millä perusteella vuokralainen voi purkaa liikehuoneiston vuokrasopimuksen?

Liikehuoneistojen osalta laki liikehuoneiston vuokrauksesta  määrittelee edellytykset, joiden vallitessa vuokralaisella on oikeus  vuokraamansa liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamiseen. Lain nimenomainen  purkamista koskeva säännös mahdollistaa vuokralaisen purkaa kolmessa  tilanteessa liikehuoneiston vuokrasopimus.    

1. Jos vuokralaisen tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle  aiheutuu ilmeistä vaaraa, kun vuokrattua liikehuoneistoa käytetään  sopimuksessa sovittuun tarkoitukseen.    

2. Tilanteessa, jossa huoneisto tai osa siitä on joutunut pois vuokralaisen  hallinnasta.    

3.  Jos vuokranantaja rikkoo  olennaisesti sitä, mitä huoneiston osalta on sovittu.    

Edellä mainittujen perusteiden lisäksi purkamiseen oikeuttava osa-alue  liittyy liikehuoneiston käyttöön, kuntoon ja kunnossapitoon. Vuokralaiselle  voi syntyä oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen, mikäli huoneisto ei ole  valmis tai vapaa silloin, kun vuokralaisen oli tarkoitus saada huoneisto  hallintaansa. Purkuoikeus voi myös syntyä, mikäli huoneisto ei vastaa  kuntonsa puolesta sitä, mitä oli sovittu. Tätä purkuoikeutta kaventaa  kuitenkin vuokranantajan mahdollisuus korjata huoneistoa tarpeen vaatimalla  tavalla taikka vuokralaiselle sallittu mahdollisuus korjata huoneistoa  vuokranantajan kustannuksella. Purkuoikeus voi myös syntyä siinä tilanteessa,  että vuokranantaja haluaa suorittaa huoneistossa jonkin muutos- taikka  korjaustyön. Näiden lisäksi on vielä mahdollista, että vuokralaiselle syntyy  purkuoikeus vuokranantajan vaihtumisen myötä.

Mitä eroa on vuokrasopimuksen purkamisella ja irtisanomisella?

Vuokrasopimuksen purkaminen eroaa irtisanomisesta ehtojensa  lisäksi siten, että vuokrasuhde päättyy purkamisen johdosta välittömästi, kun  irtisanottaessa vuokrasuhde päättyy irtisanomisajan päätyttyä. Sopimus  voidaan purkaa samoilla ehdoilla sekä toistaiseksi voimassa olevan että  määräaikaisen vuokrasopimuksen osalta. Määräaikainen vuokrasopimus on  molempia osapuolia sitova eikä sitä pääperiaatteen mukaisesti voi irtisanoa  kesken sopimuskauden. Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi  irtisanoa sopimuksessa sovitun mukaisesti ja sopimus päättyy  irtisanomiskauden loputtua.

Onko liiketilan vuokrassa alv?

Liikehuoneistoja on mahdollista vuokrata myös  arvonlisäverollisena, ja mikäli kyseessä on arvonlisäverollinen vuokra, olisi  se selkeyden vuoksi syytä mainita vuokrasopimuksessa.

Voiko määräaikaisen vuokrasopimuksen purkaa?

Määräaikaisen vuokrasopimuksen purkaminen on poikkeuksellinen ja  varsin ankara toimenpide. Purkamisen perusteena täytyy olla sellaisia  seikkoja, joiden perusteella vuokrasuhteen voimassapysymistä ei voida enää  pitää kohtuullisena.

Mitä vuokralaisen irtisanomissuoja tarkoittaa?

Vuokralaisen suojaksi on säädetty kaksi tilannetta, joiden  vallitessa vuokranantajan irtisanomisilmoitus voidaan tuomioistuimessa  julistaa tehottomaksi. Ensimmäinen näistä koskee vuokranantajan halua  korottaa vuokraa. Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus, jos  vuokranantaja haluaa korottaa vuokraa, mutta vuokralainen ei sitä hyväksy.  Edellytyksenä kuitenkin on, että vaadittu vuokrankorotus vastaa normaalia  vuokratasoa ja ei siten ole kohtuuton. Toiseksi irtisanominen voidaan  julistaa tehottomaksi, jos irtisanomista on pidettävä muutoin kohtuuttomana  vuokralaisen olosuhteet huomioon ottaen ja irtisanomiselle ei ole  hyväksyttävää syytä. Tämän yleissäännöksen avulla on mahdollista tarkastella  jokaiseen vuokrasuhteeseen liittyviä yksilöllisiä piirteitä. Huomioon on  otettava esimerkiksi vuokralaisen mahdollisuus saada toinen huoneisto  käyttöönsä irtisanomisen jälkeen.

Voiko liikehuoneiston vuokrasopimuksen tehdä suullisesti?

Liikehuoneiston vuokrasopimus on mahdollista tehdä sekä  kirjallisesti että suullisesti. Kirjallisen vuokrasopimuksen tekeminen on  kuitenkin erittäin suositeltavaa, sillä kirjallisen vuokrasopimuksen avulla  on helpompi myöhemmässä mahdollisessa riitatilanteessa esittää, mistä on  tosiasiallisesti sovittu.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä