body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Käytetyn moottoripyöräkaupan purku 14 vrk

Jaa tämä artikkeli

Käytetyn moottoripyörän kauppa voidaan purkaa muutamissa tilanteissa ja peruuttaa toisissa tilanteissa. Kauppa on mahdollista purkaa virhetilanteissa ja peruuttaa silloin, kun olet ostanut moottoripyörän etä- tai kotimyynnillä. Moottoripyöräkauppojen purkua virhetilanteiden johdosta käsitellään toisessa artikkelissamme. Tässä artikkelissa keskitytään toiseen nykypäivänä hyvin yleiseen tilanteeseen, jossa ostajalla on oikeus peruuttaa tehty moottoripyöräkauppa. Kyseessä ovat etämyyntitilanteet, joissa moottoripyöräkauppa on tehty esimerkiksi internetin välityksellä.

Etämyynti moottoripyöräkaupassa

Tänä päivänä etämyyntiä tehdään enenevässä määrin. Etämyyntiä kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä sääntelee kuluttajansuojalaki. Kuluttajansuojalaki samalla määrittelee, mitä etämyynnillä tarkoitetaan. Etämyynnillä tarkoitetaan kulutushyödykesopimuksen, eli esimerkiksi moottoripyörän kauppasopimuksen, tekemistä siten, että sopimuksen osapuolet eivät ole yhtä aikaa läsnä sopimusta tehtäessä. Etämyyntiä voidaan tehdä edellä mainitusti esimerkiksi internetissä, mikä nykypäivänä onkin yksi yleisimmistä etämyyntimuodoista. Lisäksi etämyyntiä voidaan tehdä puhelimitse, postitse taikka television välityksellä.

Ostajan oikeus peruuttaa etämyyntikauppa

Etämyynnissä kuluttajalla eli ostajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä etämyyntisopimus. Siten esimerkiksi internetistä ostetun käytetyn moottoripyörän ostajalla on oikeus kaupan peruuttamiseen. Ostaja ei tarvitse mitään syytä tai perustelua kaupan peruuttamiselle. Ostajalla on ainoastaan velvollisuus ilmoittaa myyjälle, että hän haluaa peruuttaa kaupan.

Peruuttamisilmoituksen voi tehdä esimerkiksi peruuttamislomakkeella taikka muulla yksiselitteisellä tavalla myyjälle. Ostajalla on todistustaakka siitä, että hän on tehnyt kaupan peruuttamisen edellä mainitulla tavalla. Yleistä myös on, että peruuttamisilmoitus tehdään myyjän verkkosivuilla. Kun myyjä tarjoaa tällaista mahdollisuutta ostajalle, edellytetään myyjältä näissä tilanteissa samalla sitä, että tämä ilmoittaa ostajalle viipymättä peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

Ostajalla on pääsäännön mukaan 14 vuorokautta aikaa peruuttaa sopimus. Tämä aika lasketaan alkavaksi siitä, kun ostaja saa kauppatavaran eli tässä tilanteessa moottoripyörän haltuunsa. Mikäli myyjä on laiminlyönyt velvollisuuteensa ilmoittaa ostajalle hänen peruuttamisoikeudestansa, pidentyy ostajan oikeus peruuttaa etämyyntikauppa 12 kuukauden mittaiseksi. Myyjä voi kuitenkin huomata virheensä ja informoida jälkikäteen ostajalle hänen oikeudestaan peruuttaa kauppa. Kun ostaja saa tiedon peruuttamisoikeudestaan, alkaa tästä hetkestä lähtien ostajan 14 vuorokauden peruuttamisoikeus.

Ostajan ja myyjän velvollisuudet kaupan peruuttamisen jälkeen

Jos ostaja päätyy siihen, että hän haluaa peruuttaa tehdyn moottoripyöräkaupan, tulee hänen palauttaa moottoripyörä myyjälle. Hänen tulee palauttaa moottoripyörä viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruutusilmoituksen tekemisestä myyjälle itse, ellei myyjä ole sitoutunut noutamaan tavaraa. Ostajan on hyvä myös tiedostaa, että hänen vastuullansa on moottoripyörän palauttamisesta johtuvat välittömät kulut, ellei myyjä ole sitoutunut vastaamaan niistä. Ostajan ei kuitenkaan tarvitse maksaa näitä kuluja tilanteessa, jossa myyjä ei ole ennen sopimuksen tekemistä informoinut ostajaa tällaisesta seikasta.

Kun ostaja on tehnyt päätöksensä moottoripyöräkaupan peruuttamisesta, on hänellä sen jälkeen vastuu siitä, että moottoripyörä pysyy olennaisesti muuttumattomana. Jos ostaja on jo ehtinyt käyttää moottoripyörää, on hänen tällöin vastattava sen arvon alentumisesta. Ostaja ei kuitenkaan vastaa moottoripyörän arvonalennuksesta, mikäli myyjä on laiminlyönyt antaa ostajalle hänen peruuttamisoikeuttansa koskevat tiedot. Moottoripyörän käyttöönoton kannalta kannattaa myös huomioida se, että moottoripyörän käyttöönotoksi ei katsota sitä, että ostaja on käsitellyt moottoripyörää vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

Myyjän on puolestaan viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua ostajan peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava ostajalle häneltä saamansa suoritukset. Myyjällä on oikeus pidättyä maksujen palautuksesta niin pitkään, kunnes hän on saanut moottoripyörän takaisin tai kunnes ostaja on osoittanut, että hän on lähettänyt tavaran takaisin. Tästä poikkeuksena on tilanne, jossa myyjä on velvollinen noutamaan moottoripyörän itse. Lisäksi myyjän tulee käyttää maksun palauttamiseen samaa maksutapaa, jota ostaja käytti, ellei ostaja ole suostunut muunlaiseen järjestelyyn.

Moottoripyöräkaupan ja moottoripyörän korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ostajan oikeus perua kauppa ja saada rahat takaisin?

Kuluttajalla  on oikeus kaupan peruuttamiseen etä- ja kotimyyntikaupassa. Kuluttajalla on  14 vuorokauden peruuttamisoikeus, jonka aikana hän saa peruuttaa kaupan ilman  syytä. Myymälässä tehdyn kaupan kuluttaja saa perua, jos myyjä on tarjonnut  peruuttamisoikeuden. Myyjällä ei ole lakisääteistä velvollisuutta tarjota  peruuttamisoikeutta myymälässä tapahtuville kaupoille.

Milloin asiakas voi vaatia kaupan purkamista?

Mikäli  myyjä kieltäytyy vaihtamasta moottoripyörää virheettömään, korjaamasta sitä  kuluitta tai ei edes vastaa reklamaatioon, voi ostaja halutessaan saman tien  vaatia kaupan purkamista tai vähäisissä virheissä hinnanalennusta.

Voiko käytetyn moottoripyörän kaupan perua?

Käytetyn  moottoripyörän kauppa voidaan perua, jos moottoripyörä on ostettu etä- tai  kotimyynnillä.Kaupan perumisen ja purkamisen välinen eroon siis  se, että kauppa voidaan perua ilman mitään syytä, mutta se voidaan vain perua etä- ja kotimyyntitilanteissa. Moottoripyöräkauppa  voidaan purkaa, jos moottoripyörässä ilmenee vikoja eikä purkaminen  vaadi etä- tai kotimyyntiä.

Mitä kuluttajariitalautakunta tekee?

Kuluttajariitalautakunnan  tehtävänä on ratkaista kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset  oikeudelliset riidat sekä yksityisten väliset riidat koskien asunnon myyntiä  ja vuokraamista. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat  suosituksentasoisia, mutta niitä noudatetaan pitkälti.

Millä ehdoin virheettömän tuotteen voi vaihtaa tai palauttaa?

Laki ei  velvoita myyjää tarjoamaan palautusoikeutta myymälästä ostetuille tuotteille.  Ostajalla on oikeus palauttaa myymälästä ostettu virheetön tuote vain, jos  myyjä on tarjonnut palautusoikeuden. Jos kyse on etä- tai kotimyyntikaupasta  kuten verkkokauppaostoksista, on ostajalla pääsääntöisesti 14 päivän  peruuttamisoikeus.

Mistä saa apua riitatilanteessa?

Kuluttajan kannattaa ensiksi kysyä neuvoa kuluttajaneuvonnasta.  Kuluttajaneuvonta antaa maksutta apua kuluttajan kohtaamiin ongelmiin myyjän  kanssa. Jos kuluttajaneuvonnan avustuksella ei saada ongelmaa ratkaistuksi,  voi kuluttaja kääntyä lakimiehen puoleen tai viedä asian  kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä