body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Moottoripyöräkaupan purku

Jaa tämä artikkeli

Moottoripyöräkauppa voi valitettavasti välillä päättyä kaupan purkuun. Kaupan purku ei ole niin myyjän kuin ostajankaan kannalta haluttu lopputulos. Täten se onkin pääsääntöisesti viimesijainen toimenpide. Tässä artikkelissa selvennetään virheen perusteella tehtävää moottoripyöräkaupan purkua ja mitä vaikutuksia purulla on osapuoliin. Tarkastelu kohdistuu elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan sekä kahden yksityishenkilön välisten moottoripyöräkauppojen purkutilanteisiin.

Moottoripyöräkaupan sääntely

Moottoripyöräkauppojen purkua sääntelee eri lait riippuen siitä, ketkä ovat kaupan osapuolina. Usein tilanne on se, että kuluttaja ostaa elinkeinonharjoittajalta moottoripyörän. Kun on kyse elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisistä kaupoista, sääntelee kuluttajansuojalaki näitä kauppoja. Kuluttajansuojalaki suojaa kuluttajaa eli ostajaa oletusarvoisesti vahvemmassa asemassa olevaa elinkeinoharjoittajaa vastaan.

Kauppoja voidaan solmia myös kahden yksityishenkilön välillä, jolloin ostaja ja myyjä nähdään tasavertaisina kaupan osapuolina. Näissä tilanteissa sovellettava laki on puolestaan kauppalaki.

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välinen kauppa

Ostajalle voi syntyä oikeus purkaa sekä uuden että käytetyn moottoripyörän kauppa. Molemmissa tilanteissa oikeus kaupan purkuun voi syntyä, mikäli moottoripyörässä on virhe. Virheen tulee kuitenkin olla vähäistä suurempi, jotta oikeus kaupan purkuun syntyy. ”Vähäistä suurempi virhe” on käsitteenä avoin, mutta sen arvioinnissa voidaan tarkastella sitä, voidaanko virhe poistaa nopeasti ja onko virhe poistettavissa ilman moottoripyörän arvon alenemista. Tämä osoittaa sen, että mitkä tahansa virheet eivät oikeuta kaupan purkuun.

Ostaja ei voi heti virheen ilmaannuttua vaatia kaupan purkua. Ensiksi ostajan tulee ilmoittaa myyjälle kahden kuukauden sisällä havaitsemastaan virheestä. Tämän jälkeen ostajan on annettava myyjälle mahdollisuus virheen korjaamiseen tai uuden virheettömän tavaran toimittamiseen. Usein moottoripyörien kohdalla tilanne on se, että virhe pyritään korjaamaan.

Kun on kyse moottoripyöristä, ostajan on annettava myyjälle mahdollisesti useitakin virheen korjausmahdollisuuksia ennen kuin oikeus kaupan purkuun syntyy. Tämä johtuu siitä, että moottoripyörä on tavarana sellainen, että sen korjaaminen voi olla haastavaa. Tämä antaa samalla oikeuden myyjälle yrittää moottoripyörän korjaamista useampaankin otteeseen hänen näin halutessaan. Edellytyksenä tosin on se, että tällaiset korjausyritykset pystytään tekemään asianmukaisesti ja siten, ettei moottoripyörän arvo alene.

Jos useista myyjän korjausyrityksistä huolimatta vikaa ei saada korjattua tai vika uusiutuu jatkuvasti, syntyy ostajalle oikeus kaupan purkuun. Epäonnistuneiden korjausyritysten lisäksi ostajalle syntyy oikeus purkaa kauppa, mikäli myyjä ei pysty korjaamaan virhettä kohtuullisessa ajassa ja ilman olennaista haittaa.

Kahden yksityishenkilön välinen kauppa

Kun on kyse kahden yksityishenkilön välisestä moottoripyöräkaupasta, on ostajan oikeus kaupan purkuun samankaltainen kuin kuluttajakaupassa. Ostajan on ensiksi reklamoitava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa, jonka jälkeen myyjällä on oikeus virheen korjaamiseen. Jos myyjä ei onnistu korjaamaan virhettä, syntyy ostajalle oikeus purkaa kauppa, jos virheellä on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi tullut tämä käsittää.

Ongelmana yksityishenkilöiden välisten kauppojen virhetilanteissa on kuitenkin se, että näihin kauppoihin soveltuu usein ”sellaisena kuin se on” -ehto. Moottoripyörä siis myydään ostajalle sellaisena kuin se kaupan tekohetkellä on. Vaikka ostajalla on näissäkin tilanteissa oikeus kaupan purkuun, voi olla haasteellista näyttää, että virhe on ollut moottoripyörässä jo ennen kaupantekoa.

Moottoripyörä kaupan purun vaikutukset osapuoliin

Jos tilanne on päätynyt siihen, että myyjä ei ole saanut korjattua virhettä ja kauppa puretaan, ostajan tulee palauttaa moottoripyörä myyjälle. Ostajan on myös korvattava myyjälle käyttöhyöty, jonka on moottoripyörästä saanut ennen kaupan purkua. Käyttöhyödyn korvaaminen tulee kyseeseen kuitenkin vain tilanteissa, joissa ostaja on pystynyt käyttämään moottoripyörää.  Käyttöhyödyn määrä arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon moottoripyörällä on ehditty ajaa ja kuinka kauan se on ollut ostajalla ennen kaupan päätymistä purkuun.

Myyjän tulee puolestaan palauttaa ostajalle moottoripyörän kauppahinta tuottokorkoineen. Jos ostaja on asentanut moottoripyörään uusia osia, on myyjän korvattava myös nämä ostajalle, koska hyöty näistä jää myyjälle. Lisäksi myyjän tulee korvata ostajalle kaupan purusta mahdollisesti aiheutuneet kulut. Näitä ovat muun muassa virheen selvittelyyn kohdistuneet kulut sekä matkakulut.

Moottoripyöräkaupan ja moottoripyörän korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Koska moottoripyöräkaupassa on virhe?

Moottoripyörän  on tietysti vastattava sitä mitä siitä on ennen kauppaa sovittu ja miten sitä  on markkinoitu. Lisäksi moottoripyörän on oltava tieliikennekelpoinen, jos  tästä ei ole kirjallisesti sovittu ennen kauppoja. Tieliikennekelpoinen  tarkoittaa kansankielellä sitä, että moottoripyörän tulee olla siinä  kunnossa, että sen voi katsastaa.

Milloin asiakas voi vaatia moottoripyöräkaupan purkamista?

Mikäli  myyjä kieltäytyy vaihtamasta moottoripyörää virheettömään, korjaamasta  moottoripyörää kuluitta tai ei edes vastaa reklamaatioon, voi ostaja  halutessaan saman tien vaatia kaupan purkamista tai vähäisissä virheissä  hinnanalennusta.

Mitä tarkoittaa virheolettama?

Todistustaakka  siitä, että moottoripyörä on ollut myyntihetkellä virheetön  (katsastuskunnossa), on myyjällä uuden lain mukaan 12 kuukautta kauppojen  teosta. Toisin sanoen laissa asetetaan liikkeelle velvollisuus näyttää  toteen, että moottoripyörä on rikkoutunut ostopäivän jälkeen, jos  moottoripyörä rikkoutuu ennen kuin vuosi tulee täyteen ostopäivästä.

Voiko käytetyn moottoripyörän kaupan perua?

Käytetyn  moottoripyörän kauppa voidaan perua, jos moottoripyörä on ostettu etä- tai  kotimyynnillä. Kaupan perumisen ja purkamisen välinen ero on siis se, että  kauppa voidaan perua ilman mitään syytä, mutta se voidaan vain perua etä- ja  kotimyyntitilanteissa. Moottoripyöräkauppa voidaan purkaa, jos  moottoripyörässä ilmenee vikoja eikä purkaminen vaadi etä- tai kotimyyntiä.

Mitä tarkoittaa tavaran virhe?

Tavarassa  on virhe, jos tavaran ominaisuuksille kuluttajansuojalaissa asetetut  vaatimukset eivät täyty tai jos tavara ei ole myyjän kanssa tehdyn sopimuksen  mukainen. Virhe ilmenee yleensä jonkinlaisena vikana, poikkeamana tai  puutteena. Myyjä on vastuussa virheen oikaisemisesta kuluttajansuojalain  virhevastuusäännösten nojalla.

Milloin ostaja voi vaatia hinnanalennusta moottoripyörästä?

Kuluttaja  voi vaatia hinnanalennusta virhetilanteissa. Ensisijaisesti moottoripyörässä  oleva virhe on kuitenkin oikaistava joko korjaamalla se tai toimittamalla  virheetön moottoripyörä. Jos myyjä ei saa virhettä oikaistuksi kohtuullisen  ajan kuluessa tai epäonnistuu siinä, saa ostaja vaatia hinnanalennusta.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä