body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Nettihuutokaupasta ostetun auton peruuttamisoikeus

Jaa tämä artikkeli

Onko nettihuutokaupasta ostetussa autossa kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus?

Perinteisten paikan päällä tapahtuvien huutokauppojen rinnalle ovat tulleet nettihuutokaupat. Nettihuutokauppojen asema perinteisten huutokauppojen rinnalla ei kuitenkaan ole täysin selvä. Perinteisiä huutokauppoja koskien on omia säännöksiään, koska huutokauppojen tavanomaisesta poikkeava kauppatapa edellyttää sitä. Kysymyksiä on kuitenkin herännyt sen suhteen, voidaanko nettihuutokaupat rinnastaa perinteisiin huutokauppoihin vai katsotaanko nettihuutokaupat puolestaan etämyynniksi? Tällä linjauksella on oleellinen vaikutus myös kuluttajan oikeuksien kannalta, varsinkin artikkelin aiheen eli kuluttajan nettihuutokauppasopimuksen peruuttamisoikeuden kannalta. Tässä artikkelissa tarkastellaankin näitä kysymyksiä asiaa nimenomaisesti käsitelleen tuoreen markkinaoikeuden ratkaisun (MAO 10/21) avulla.

Markkinaoikeuden tapaus

Tapauksessa kuluttaja-asiamies oli nostanut kanteen nettihuutokauppaa vastaan. Tapauksessa oli kyse siitä, että nettihuutokauppa ei ollut tarjonnut peruuttamisoikeutta nettihuutokaupasta ostetulle tavaralle. Kuluttaja-asiamies katsoi tämän olevan vastoin kuluttajansuojalain säännöksiä, koska kuluttajalle tulee tarjota peruuttamisoikeus etämyyntitilanteissa.

Peruuttamisoikeuden tarjoamiseen on kuitenkin tehty muutamia poikkeuksia. Yksi näistä poikkeuksista liittyy huutokauppoihin. Kuluttajalle ei nimittäin tarvitse tarjota peruuttamisoikeutta nettihuutokaupassa, johon hän olisi voinut osallistua muutenkin kuin etäviestimellä. Toisin sanoen, jos kuluttajalla olisi ollut mahdollisuus osallistua huutokauppaan fyysisesti läsnä olemalla, ei hänellä ole peruuttamisoikeutta. Nettihuutokauppa katsoikin tämän poikkeuksen soveltuvan heidän toimintaansa ja kiisti tämän perusteella kuluttaja-asiamiehen kanteen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Tapauksessa 10/21 markkinaoikeus tarkasteli sitä, ulottuiko kuluttajansuojalain poikkeussäännös myös nettihuutokauppoihin. Tarkastelun kohteena oli nimenomaan nettihuutokaupan konkreettinen toiminta, sillä tapauksessa oli riidatonta se, että nettihuutokauppaan oli ollut mahdollisuus osallistua paikan päällä. Nettihuutokaupalla oli siten perusteltu väite, että heidän ei tässä tilanteessa tarvinnut tarjota kuluttajille peruuttamisoikeutta.

Nettihuutokaupan konkreettinen toiminta puhui kuitenkin poikkeuksen soveltamista vastaan. Nettihuutokauppa toteutti huutokaupan omissa tiloissaan siten, että myytävä kohde heijastettiin videotykillä valkokankaalle. Kuluttajien tarjoamat huudot myytävistä kohteista kirjattiin tämän jälkeen nettihuutokaupan henkilökunnan toimesta verkossa käytävään huutokauppaan. Tämä ei vastannut markkinaoikeuden mielestä sitä, mitä kuluttajansuojalain poikkeussäännöksellä huutokauppojen osalta oli tarkoitettu.

Markkinaoikeus perusteli näkemystään siten, että kuluttajansuojalain poikkeus koski ainoastaan perinteisen kaltaisia huutokauppoja ja nettihuutokaupan toiminta ei vastannut sitä. Markkinaoikeus näki, että nettihuutokaupan toiminnan vastasi käytännössä sitä, että kuluttaja osallistui nettihuutokauppaan etäviestimen avulla nettihuutokaupan omista toimitiloista käsin. Näin ollen markkinaoikeus totesikin nettihuutokaupan toimineen kuluttajansuojalain vastaisesti, koska se ei ollut tarjonnut kuluttajalle etämyyntisopimuksen peruuttamisoikeutta sopimuksen huutokauppaluonteen vuoksi.

Nettihuutokaupasta ostettujen autojen peruuttamisoikeuden laajuus

Markkinaoikeuden ratkaisun pohjalta voidaan hahmottaa nettihuutokaupasta ostettujen autojen peruuttamisoikeuden laajuus. Tilanne on selkein silloin, kun huutokauppa tapahtuu kokonaan netissä ilman, että kuluttajalla on mahdollisuutta olla fyysisesti läsnä huutokaupassa. Näissä tilanteissa kuluttajalla on kuluttajansuojalaissa turvattu etämyyntisopimuksiin kuuluva peruuttamisoikeus.

Mikäli taas kuluttajalla on mahdollisuus osallistua huutokauppaan fyysisesti läsnä olemalla ja paikan päällä tapahtuvan huutokaupan voidaan katsoa vastaavan perinteistä huutokauppaa, soveltuu kuluttajansuojalain poikkeussäännös peruuttamisoikeuden osalta. Näissä tilanteissa kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, vaikka hän olisi tehnyt huutokauppasopimuksen etäviestimen välityksellä. Kuluttaja on tällöin tehnyt itse valinnan olla saapumatta huutokauppaan fyysisesti, jolloin hänellä ei myöskään ole poikkeussäännöksen mukaisesti peruuttamisoikeutta. Huutokaupan tulee kuitenkin vastasta perinteisestä huutokauppaa ja siltä vaadittuja edellytyksiä.

Mikäli huutokauppaan on mahdollista osallistua fyysisesti läsnä olemalla, mutta huutokauppa ei vastaa perinteistä huutokauppaa, ei tällöin huutokauppoja koskeva poikkeussäännös sovellu. Kuluttajalla on näissä tilanteissa oikeus peruuttaa tekemänsä huutokauppasopimus, vaikka hän olisi tehnyt sopimuksen etäviestimien välityksellä. Tällainen tilanne vastaakin edellä kuvattua markkinaoikeuden tapausta. Markkinaoikeuden ratkaisu selkeyttikin oikeustilaa nettihuutokauppojen osalta. Kuluttajan tulee kuitenkin olla jatkossakin tarkka sen suhteen, tarjoaako nettihuutokauppa mahdollisuutta osallistua huutokauppaan paikan päällä vai ei. Tämä on tärkeää kuluttajan kannalta, jotta hän ymmärtää oikeutensa ja varsinkin sen, onko hänellä peruuttamisoikeutta vai ei.

Autokaupan ja auton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:nerittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattavaosaaminen autoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näinasiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Onko nettihuutokaupassa takuuta?

Nettihuutokaupassa ei yleensä  ole takuuta. Takuu on myyjän tarjoama vapaavalintainen lisäturva tavaran  virheiden varalle. Takuun ehdot myyjä saa itse määrittää.

Miten huutokaupasta ostaminen eroaa tavallisesta kaupasta ostamisesta?

Huutokauppa eroaa tavallisesta  kaupasta ostamisesta muun muassa kauppatapahtuman ja tuotteen hinnan  määräytymisen osalta. Perinteinen huutokauppa on kokonaisuus, jossa  ostotarjouksia tekevät kuluttajat voivat seurata muiden tarjouksia tekevien  toimintaa ja he sitoutuvat tekemäänsä tarjoukseen. Tämän lisäksi on  nettihuutokauppoja, jotka tyypillisesti nettihuutokaupat kestävät useita  päiviä ja kauppatapahtuma tapahtuu pääasiassa vain internetissä. Kummassakin  tapauksessa tuotteen hinta määräytyy annettujen tarjousten perusteella.  Huudettava kohde myydään korkeimman tarjouksen antaneelle.

Missä tilanteessa kuluttaja voi vaatia kaupan purkua?

Kuluttaja voi vaatia kaupan  purkua myyjän viivästystilanteissa tai tavaran virhetilanteissa.  Lähtökohtaisesti ostajan on kuitenkin ensiksi annettava myyjälle mahdollisuus  toimittaa viivästynyt tavara tai oikaista tavaran virhe ennen kuin saa purkaa  kaupan. Jos kyse on olennaisesta sopimusrikkomuksesta, saa ostaja vaatia  kaupan purkua välittömästi.

Mitä tarkoittaa hinnanalennus?

Myyjä voi antaa hinnanalennuksen  silloin, kun tavaraan jää jokin virhe, esimerkiksi jonkinlainen vika tai  poikkeama. Hinnanalennus ei kuitenkaan ole ensisijainen virheen oikaisukeino,  vaan lähtökohtaisesti tavara pyritään ennen hinnanalennuksen antamista  korjaamaan tai vaihtamaan virheettömään vastaavanlaiseen. Hinnanalennuksen  suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Mistä voi reklamoida?

Kuluttajana voit tehdä  reklamaation myyjälle, jos ostamassasi tavarassa tai palvelussa on virhe.  Myyjä on vastuussa virheestä lakisääteisen virhevastuun mukaisesti. Kuluttajana voit reklamoida esimerkiksi tavaran tai palvelun virheestä tai  viivästymisestä, asumiseen, matkustamiseen tai puhelin- tai  internetliittymään liittyvästä virheestä taikka perusteettomasta laskusta tai  perinnästä.

Miten reklamaatio toimii?

Reklamaation tehtävänä on  informoida myyjää virheestä, jonka ostaja on havainnut myyjältä ostamassaan  tavarassa taipalvelussa. Ostajan on tehtävä reklamaatio kohtuullisessa ajassa  siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Myyjän on  reklamaatio saatuaan käsiteltävä se ja annettava ostajalle vastaus. Jos myyjä  hyväksyy reklamaation, on myyjän oikaistava virhe. Jos myyjä vastustaa  reklamaatiota,voi kuluttaja seuraavaksi kysyä neuvoa asian ratkaisemiseksi  kuluttajaneuvonnasta.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä