Välittäjän vastuu moottoripyöräkaupassa

Myyjäliikkeiden käyttäminen välittäjänä on yleistä käytettyjen moottoripyörien kaupassa, jolloin yksityinen henkilö haluaa myydä käytetyn moottoripyöränsä. Tässä artikkelissa keskitytään tilanteisiin, joissa myyjänä on yksityishenkilö. Tarkoituksena on selventää, millainen on välittäjänä toimivan myyjäliikkeen vastuun sisältö ja laajuus suhteessa ostajaan.
moottoripyörän kauppa ja välittäjän vastuu

Myyjäliikkeet tekevät usein välitystoimintaa. Myyjäliikkeiden käyttäminen on yleistä käytettyjen moottoripyörien kaupassa, jolloin yksityinen henkilö haluaa myydä käytetyn moottoripyöränsä. Myyjäliike voi toki toimia välittäjänä myös toisen elinkeinonharjoittajan lukuun, mutta tämä on yleisempää, kun on kyse palvelualoista, esimerkiksi huolto- ja korjauspalveluista. Tästä johtuen tässä artikkelissa keskitytään tilanteisiin, joissa myyjänä on yksityishenkilö. Tarkoituksena on selventää, millainen on välittäjänä toimivan myyjäliikkeen vastuun sisältö ja laajuus suhteessa ostajaan.

Myyjäliikkeen rooli

Myyjäliikkeen roolia voidaan tarkastella edellä mainitun tilanteen kautta; yksityishenkilö myy myyjäliikkeen avulla käytettyä moottoripyöräänsä. Myyjäliike toimii siis välittäjänä ja myy moottoripyörää yksityishenkilönä toimivan myyjän lukuun. Tästä seuraa se, että ostajan asiointi tapahtuu moottoripyöräkauppaa tehdessään pääsääntöisesti myyjäliikkeen kanssa eikä todellisen myyjän. Kauppa kuitenkin lopulta solmitaan ainoastaan myyjän ja ostajan välillä.

Myyjäliikkeen rooli voi jäädä kaupanteon yhteydessä epäselväksi ostajalle. Esimerkiksi markkinoinnissa tai sopimusneuvotteluissa ei myyjäliike välttämättä tuo ostajalle esille todellista rooliansa kaupassa. Mahdollista on, että myyjäliikkeen rooli ilmenee lopulta ainoastaan sopimusasiakirjoista ja -ehdoista. Vaikka ostaja lopulta saisikin tietoonsa myyjäliikkeen toimivan ainoastaan välittäjänä, ei hän välttämättä ymmärrä sen todellista merkitystä. Tämän vuoksi on katsottu tarpeelliseksi säännellä välittäjän vastuuta kuluttajansuojalailla, jotta myyjä ei voi kiertää vastuutaan välittäjää käyttämällä eikä välittäjä välttää vastuutaan välittäjän roolinsa perusteella.

Myyjäliikkeen vastuu

Oli myyjäliikkeen asema ostajalle selvä tai ei, kuluttajansuojalaki asettaa myyjäliikkeelle vastuun. Myyjäliike on vastuussa mahdollisista moottoripyörän virheistä sekä mahdollisesta viivästyksestä saman lailla kuin myyjäliike olisi moottoripyörän todellinen myyjä. Ostaja saa siten pääsääntöisesti kohdistaa vaatimuksensa myyjäliikkeelle, mikäli moottoripyörässä ilmenee virhe tai viivästys.

Tämä on perusteltua, sillä myyjäliike on usein ratkaisevassa roolissa kaupan solmimisen suhteen. Myyjäliikkeellä on yleensä vastuu siitä, saako ostaja oikeanlaista tietoa moottoripyörästä ennen kaupantekoa. Lisäksi myyjäliikkeellä on usein ammattitaitoa tarkistaa moottoripyörän todellinen kunto, jotta ostajalle voidaan antaa paikkansa pitävät tiedot moottoripyörän kunnosta ja ominaisuuksista. Myös moottoripyörän luovutus eli siten mahdolliset viivästystilanteet ovat pitkälti myyjäliikkeen vastuulla. Näin ollen olisikin kohtuutonta ostajan kannalta, ettei hän voisi kohdistaa vaatimuksiaan suoraan myyjäliikkeelle.

Ostajan oikeus kohdistaa vaatimuksensa myyjäliikkeelle ei kuitenkaan rajoita hänen oikeuttaa esittää vaatimuksiaan suoraan myyjälle. Ostaja saa kohdistaa vaatimuksensa suoraan myyjällekin näin halutessaan. Näin ollen välittäjä ja myyjä ovat yhteisvastuussa moottoripyörästä ostajaan nähden. Heidän välistä vastuunjakoa moottoripyöräkaupassa tapahtuneiden virheiden ja viivästysten osalta puolestaan arvioidaan yhteisvelkasuhteita koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.

Kannattaa kuitenkin pistää merkille se, että jos ostaja kohdistaa vaatimuksensa suoraan yksityishenkilönä toimivalle myyjälle, tulee tällöin heidän väliseen suhteeseensa sovellettavaksi kauppalain säännökset. Kuluttajansuojalaki soveltuu ainoastaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin suhteisiin. Siten ainoastaan myyjäliikkeelle kohdistettaviin vaatimuksiin sovelletaan kuluttajansuojalakia.

Poikkeus yhteisvastuuseen

Poikkeuksena myyjän ja välittäjän yhteisvastuuseen on nähty tilanteet, joissa välittäjän rooli on todella pieni. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa välittäjä on ainoastaan hoitanut myynti-ilmoituksen tekemisen. Mahdollista on, ettei elinkeinonharjoittajan nähdä edes toimineen välittäjänä tällaisissa tilanteissa. Tällöin elinkeinonharjoittajalle ei välttämättä lankea yhteisvastuuta moottoripyöräkaupasta. On kuitenkin tärkeää, että ostaja on ollut selvillä elinkeinonharjoittajan pienestä roolista kaupanteon osana, jotta tämä välttää vastuun.

Myyjäliikkeiden välitystoiminnan kannalta voidaan kuitenkin sanoa, että useimmiten myyjäliikkeellä on suurempi vastuu kaupan toteutumisesta kuin edellä mainittu poikkeus. Siten pääsääntöisesti myyjäliike on vastuussa moottoripyörän virheistä ja viivästyksistä kuin tämä olisi moottoripyörän todellinen myyjä.

Moottoripyöräkaupan ja moottoripyörän korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top
Vieritä ylös