body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Välittäjän vastuu moottoripyöräkaupassa

Jaa tämä artikkeli

Myyjäliikkeet tekevät usein välitystoimintaa. Myyjäliikkeiden käyttäminen on yleistä käytettyjen moottoripyörien kaupassa, jolloin yksityinen henkilö haluaa myydä käytetyn moottoripyöränsä. Myyjäliike voi toki toimia välittäjänä myös toisen elinkeinonharjoittajan lukuun, mutta tämä on yleisempää, kun on kyse palvelualoista, esimerkiksi huolto- ja korjauspalveluista. Tästä johtuen tässä artikkelissa keskitytään tilanteisiin, joissa myyjänä on yksityishenkilö. Tarkoituksena on selventää, millainen on välittäjänä toimivan myyjäliikkeen vastuun sisältö ja laajuus suhteessa ostajaan.

Myyjäliikkeen rooli

Myyjäliikkeen roolia voidaan tarkastella edellä mainitun tilanteen kautta; yksityishenkilö myy myyjäliikkeen avulla käytettyä moottoripyöräänsä. Myyjäliike toimii siis välittäjänä ja myy moottoripyörää yksityishenkilönä toimivan myyjän lukuun. Tästä seuraa se, että ostajan asiointi tapahtuu moottoripyöräkauppaa tehdessään pääsääntöisesti myyjäliikkeen kanssa eikä todellisen myyjän. Kauppa kuitenkin lopulta solmitaan ainoastaan myyjän ja ostajan välillä.

Myyjäliikkeen rooli voi jäädä kaupanteon yhteydessä epäselväksi ostajalle. Esimerkiksi markkinoinnissa tai sopimusneuvotteluissa ei myyjäliike välttämättä tuo ostajalle esille todellista rooliansa kaupassa. Mahdollista on, että myyjäliikkeen rooli ilmenee lopulta ainoastaan sopimusasiakirjoista ja -ehdoista. Vaikka ostaja lopulta saisikin tietoonsa myyjäliikkeen toimivan ainoastaan välittäjänä, ei hän välttämättä ymmärrä sen todellista merkitystä. Tämän vuoksi on katsottu tarpeelliseksi säännellä välittäjän vastuuta kuluttajansuojalailla, jotta myyjä ei voi kiertää vastuutaan välittäjää käyttämällä eikä välittäjä välttää vastuutaan välittäjän roolinsa perusteella.

Myyjäliikkeen vastuu

Oli myyjäliikkeen asema ostajalle selvä tai ei, kuluttajansuojalaki asettaa myyjäliikkeelle vastuun. Myyjäliike on vastuussa mahdollisista moottoripyörän virheistä sekä mahdollisesta viivästyksestä saman lailla kuin myyjäliike olisi moottoripyörän todellinen myyjä. Ostaja saa siten pääsääntöisesti kohdistaa vaatimuksensa myyjäliikkeelle, mikäli moottoripyörässä ilmenee virhe tai viivästys.

Tämä on perusteltua, sillä myyjäliike on usein ratkaisevassa roolissa kaupan solmimisen suhteen. Myyjäliikkeellä on yleensä vastuu siitä, saako ostaja oikeanlaista tietoa moottoripyörästä ennen kaupantekoa. Lisäksi myyjäliikkeellä on usein ammattitaitoa tarkistaa moottoripyörän todellinen kunto, jotta ostajalle voidaan antaa paikkansa pitävät tiedot moottoripyörän kunnosta ja ominaisuuksista. Myös moottoripyörän luovutus eli siten mahdolliset viivästystilanteet ovat pitkälti myyjäliikkeen vastuulla. Näin ollen olisikin kohtuutonta ostajan kannalta, ettei hän voisi kohdistaa vaatimuksiaan suoraan myyjäliikkeelle.

Ostajan oikeus kohdistaa vaatimuksensa myyjäliikkeelle ei kuitenkaan rajoita hänen oikeuttaa esittää vaatimuksiaan suoraan myyjälle. Ostaja saa kohdistaa vaatimuksensa suoraan myyjällekin näin halutessaan. Näin ollen välittäjä ja myyjä ovat yhteisvastuussa moottoripyörästä ostajaan nähden. Heidän välistä vastuunjakoa moottoripyöräkaupassa tapahtuneiden virheiden ja viivästysten osalta puolestaan arvioidaan yhteisvelkasuhteita koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.

Kannattaa kuitenkin pistää merkille se, että jos ostaja kohdistaa vaatimuksensa suoraan yksityishenkilönä toimivalle myyjälle, tulee tällöin heidän väliseen suhteeseensa sovellettavaksi kauppalain säännökset. Kuluttajansuojalaki soveltuu ainoastaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin suhteisiin. Siten ainoastaan myyjäliikkeelle kohdistettaviin vaatimuksiin sovelletaan kuluttajansuojalakia.

Poikkeus yhteisvastuuseen

Poikkeuksena myyjän ja välittäjän yhteisvastuuseen on nähty tilanteet, joissa välittäjän rooli on todella pieni. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa välittäjä on ainoastaan hoitanut myynti-ilmoituksen tekemisen. Mahdollista on, ettei elinkeinonharjoittajan nähdä edes toimineen välittäjänä tällaisissa tilanteissa. Tällöin elinkeinonharjoittajalle ei välttämättä lankea yhteisvastuuta moottoripyöräkaupasta. On kuitenkin tärkeää, että ostaja on ollut selvillä elinkeinonharjoittajan pienestä roolista kaupanteon osana, jotta tämä välttää vastuun.

Myyjäliikkeiden välitystoiminnan kannalta voidaan kuitenkin sanoa, että useimmiten myyjäliikkeellä on suurempi vastuu kaupan toteutumisesta kuin edellä mainittu poikkeus. Siten pääsääntöisesti myyjäliike on vastuussa moottoripyörän virheistä ja viivästyksistä kuin tämä olisi moottoripyörän todellinen myyjä.

Moottoripyöräkaupan ja moottoripyörän korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lisätietoja:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on välittäjä moottoripyöräkaupassa?

Välittäjä  on usein avustamassa myyjän ja ostajan välistä kaupantekoa. Mitä enemmän  kaupoissa avustava taho huolehtii muun muassa myytävän tavaran  markkinoinnista ja sopimusneuvotteluista kauppojen solmimiseksi, sitä  vahvemmin se puoltaa tällaisen tahon toimivan välittäjänä. Mikäli taas  tällaisen tahon rooli on autokaupassa vähäinen, esimerkiksi vain  myynti-ilmoituksen tekeminen, ei avustavan tahon useinkaan katsota toimivan  välittäjänä.

Milloin tuotteen voi palauttaa?

Palautusoikeuden  tarjoaminen on myyjälle vapaaehtoista, kun kyse on myymälästä ostetuista  tuotteista. Jos myyjä on tarjonnut palautusoikeuden, voi tuotteen palauttaa  tarjotun palautusajan puitteissa. Tuote voi olla myös mahdollista palauttaa  eli kauppa purkaa tietyissä virhetilanteissa, vaikka myyjä ei olisikaan  tarjonnut palautusoikeutta. Etä- ja kotimyynnissä ostajalla on 14 päivän  peruuttamisoikeus eli oikeus palauttaa tuote. Peruuttamisaika voi olla  pidempikin, jos myyjä on sellaisen halunnut tarjota.

Miten sinun kannattaa kuluttajana toimia, jos olet ostanut virheellisen tuotteen?

Ensimmäiseksi  on reklamoitava myyjää virheellisestä tuotteesta. Reklamointi kannattaa tehdä  pikimmiten virheen havaitsemisen jälkeen. Reklamoinnin jälkeen on  suositeltavaa pyrkiä sopimaan myyjän kanssa, miten virheen oikaisu  suoritetaan. Ensisijaisena virheen oikaisukeinona on virheen korjaaminen tai  tuotteen vaihtaminen vastaavanlaiseen virheettömään tuotteeseen. Ostajalla on  oikeus valita, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Virheen  oikaisukeinona voi myös vaihtoehtoisesti toimia hinnanalennus tai kaupan  purku.

Mitä ovat kuluttajan oikeudet?

Kuluttajansuojalaki  suojaa kuluttajaa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä  kaupankäynnissä ja takaa kuluttajalle tärkeitä oikeuksia kuluttajakaupassa.  Kuluttajalla on esimerkiksi oikeus saada ennen kaupantekoa tiedot tuotteesta  tai palvelusta ja sen hinnasta selkeästi. Jos kaupanteon jälkeen tavarassa  tai palvelussa ilmenee virhe, velvoittaa kuluttajansuojalaki myyjää  oikaisemaan virheen. Lisäksi yksi kuluttajalle tärkeistä oikeuksista on  verkkokauppaostoksille taattu peruuttamisoikeus.

Mitä laki sanoo osamaksusopimuksen tekemisestä?

Osamaksukaupassa  ostaja suorittaa kahdessa tai useammassa maksuerässä ostamansa tavaran  kauppahinnan myyjälle. Kahden yksityishenkilön välistä osamaksukauppaa  sääntelee laki osamaksukaupasta. Osamaksusopimus on tehtävä kirjallisesti ja  se on allekirjoitettava ja päivättävä. Osamaksusopimuksessa tulee mainita  tiedot sopimusosapuolista sekä kaupan kohteesta ja sen toimittamisesta.  Lisäksi sopimuksessa on mainittava tiedot ja ehdot koskien tavaran hintaa ja  sen maksamista sekä tiedot osamaksutilityksissä toimivaltaisesta  viranomaisesta.

Mikä on virhevastuu?

Lähtökohtaisesti  myyjä on vastuussa tavaran virheestä. Myyjä ei kuitenkaan vastaa virheestä,  jos kuluttaja ei ole kohtuullisessa ajassa ilmoittanut havaitsemastaan  virheestä tai jos myyjän virhevastuu tavarasta on jo kulunut umpeen. Myyjän  tiukin virhevastuuaika on 12 kuukautta kauppojen teosta, jolloin myyjällä on  todistustaakka siitä, että myyty tavara on ollut myyntihetkellä virheetön.  Myyjä ei myöskään vastaa virheistä, jotka aiheutuvat ostajan laiminlyötyä  myyjän antamat tavaran käyttö- tai hoito-ohjeet.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä