body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Moottoripyöräkorjaamon vastuu virheistä

Jaa tämä artikkeli

Moottoripyöräilijä saattaa vahingokseen huomata, että moottoripyörässä on jotain vialla. Moottoripyörissä saattaakin välillä ilmentyä vikoja, ovathan ne teknisiä laitteita. Kun vika yllättää, voi moottoripyörän viedä korjaamolle korjattavaksi. Odotuksena on, että korjaamo korjaa vian ja moottoripyörä saadaan taas käyttökuntoon. Näin ei kuitenkaan aina käy, sillä välillä korjaamot epäonnistuvat korjauksissaan. Mitkä ovat näissä tilanteissa korjaamon asiakkaan oikeudet, kun korjaus epäonnisuu?

Kuluttajansuojalaki asiakkaan suojana

Korjaamon asiakas on kuluttaja tilatessaan korjauspalvelun korjaamolta. Siten kuluttajansuojalain ja eritoten palveluihin sovellettavat 8 luvun säännökset ovat asiakkaan suojana, mikäli korjaus epäonnistuu. Kuluttajansuojalaki määrittää sen, miten korjaamon tulee toimia korjauspalveluita tarjotessaan ja niitä toteuttaessaan. Näiden perusteella voidaan lähteä tarkastelemaan sitä, onko korjauksessa ollut virhe vai ei.

Miten korjaamon tulee sitten toteuttaa korjauspalvelunsa? Kuluttajansuojalaissa säännellään, että korjaamon tulee suorittaa korjaus ammattitaitoisesti, huolellisesti ja asiakkaan edut huomioon ottaen. Lisäksi korjauksen on vastattava sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan sitä, mitä asiakkaan kanssa on sovittu. Korjauksen tulee myös olla kestävyydeltään sellainen, mitä asiakas voi korjauspalvelun yhteydessä olettaa.

Vaikka sääntely liittyykin korjaamon toimintaan, tulee siinä esiin myös kuluttajan vastuu korjauspalvelun sisällöstä. Kuluttajan on hyvä muistaa sopia selkeästi korjauksen sisällöstä ja hinta-arviosta, jotta korjauspalvelun sisältö on kummallekin osapuolelle mahdollisimman yksiselitteinen.

Kuluttajan virheilmoitus ja korjaamon todistustaakka

Mikäli korjauspalvelu poikkeaa jostakin edellä mainitusta korjaamon velvoitteesta, on korjauspalvelussa virhe. Virheen tulee perustua tehtyyn korjaukseen. Kuluttajan tulee siten pystyä perustelemaan virheen johtuvan tehdystä korjauksesta. Kun kuluttaja huomaa virheen, tulee hänen ilmoittaa havaitsemastaan virheestä korjaamolle. Virheilmoitus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.

Virheilmoitus on tehtävä korjaamolle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisen jälkeen. Tämä on tärkeää kuluttajan ymmärtää, sillä jos hän viivyttelee liian pitkään virheilmoituksen tekemisessä, voi hän menettää oikeutensa saada virhe korjatuksi. Moottoripyörää ei myöskään kannata käyttää virheen havaitsemisen jälkeen lisävaurioiden välttämiseksi. Itse aiheutetut lisävauriot menevät nimittäin kuluttajan omalle vastuulle.

Korjaamon saatua kuluttajan virheilmoituksen, voivat he olla sitä mieltä, että korjaus on ollut täysin onnistunut heidän osaltansa eikä virhe ole seurausta heidän toiminnastansa. Korjaamo voikin näin ollen katsoa, etteivät he ole vastuussa virheestä. Korjaamo pystyy välttämään virhevastuunsa, mikäli he pystyvät osoittamaan, että he ovat toimineet ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Siten moottoripyöräkaupassa pääsääntönä olevaa käänteistä todistustaakkaa sovelletaan myös korjauspalveluihin liittyen.

Korjaamo voi käyttää apuna ns. AUNE -ehtoja eli Autoalan kuluttajaneuvontalautankunnan laatimia ehtoja sekä valmistajan määrittämiä korjaustapoja pyrkiessään osoittamaan tehneensä korjauksen ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Haastavissa tilanteissa keinovalikoimassa on myös käyttää ammattilaisen tekemää tavarantarkastusta. Jos korjaamo pystyy näin osoittamaan, ettei heidän toiminnassaan ole ollut virhettä, ei korjaamo vastaa virheestä.

Korjaamon vastuu virheestä

Jos virhe on selkeästi korjaamon taikka korjaamo ei ole pystynyt osoittamaan toimineensa ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on silloin korjaamolla vastuu virheestä. Korjaamolla onkin varsin ankara virhevastuu. Ankara virhevastuu on myös perusteltua, koska verrattuna esimerkiksi moottoripyöräkauppoihin, ei korjauspalveluiden yhteydessä ole virheen korjaamiseksi viimesijaisena keinona kaupan purkua. Korjauspalvelua kun ei voi enää purkaa sen toteuttamisen jälkeen.

Pääsääntönä epäonnistuneessa moottoripyörän korjauksessa on se, että korjaamo on oikeutettu korjaamaan tekemänsä virhe. Korjaamo on oikeutettu korjaamaan virheensä siinäkin tilanteessa, jossa kuluttaja ei vaadi virheen korjaamista. Moottoripyörän virheen korjaaminen on myös toteutettava siinä korjaamossa, joka virheen aiheutti, ellei jostain poikkeuksellisesta syystä tämä ole mahdotonta. Lisäksi kuluttajan kannattaa muistaa, että hänellä on oikeus olla maksamatta korjauslaskua virhettä vastaavalta osalta, ennen kuin virhe on poistettu.

Mikäli korjaus ei onnistu, on kuluttaja oikeutettu hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. Kuluttaja saa vaatia virhettä vastaavan määrän hinnanalennusta. Lisäksi kuluttaja on oikeutettu saamaan vahingonkorvausta virheen aiheuttamista vahingoista. Esimerkiksi matka- ja puhelinkuluista on mahdollista saada korvauksia. Kannattaa kuitenkin muistaa säilyttää todisteet tällaisten kustannusten syntymisestä.

Moottoripyöräkaupan ja moottoripyörän korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Kenen on vastuu, kun moottoripyörä varastetaan korjaamosta?

Korjaamon  on huolehdittava moottoripyörän huolellisesta säilyttämisestä sen  vastaanottamisesta luovutukseen saakka. Korjaamon vastuuaika säilyttämisestä  alkaa moottoripyörän avainten luovuttamisesta korjaamolle ja päättyy, kun  omistaja vastaanottaa valmiin moottoripyörän avaimet. Jos moottoripyörä  varastetaan korjaamosta tai sitä vahingoitetaan korjauksen aikana,  vapautuakseen säilytysvastuusta korjaamon tulee voida todistaa  huolellisuutensa moottoripyörän säilyttämisessä.

Onko moottoripyörän korjauksella takuu?

Korjaamo  voi antaa halutessaan korjaukselle takuun. Takuu on maksuton lisäetu  korjauksen asiakkaalle. Takuuehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti, koska  korjaamot voivat tehdä takuisiin rajoituksia. Korjaamo on kuitenkin vastuussa  korjauksen virheistä myös kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun  perusteella.

Mikä on kohtuullinen aika moottoripyörän korjaukselle?

Korjauksen  kestosta voidaan sopia asiakkaan kanssa. Korjaamon on tällöin  korjattava moottoripyörä sovitussa ajassa tai muutoin korjauspalvelu on  viivästynyt. Jos korjauksen kestosta ei ole sovittu, on korjaamon  korjattava moottoripyörä kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana on  pidetty kahta viikkoa tavanomaisten korjausten kohdalla. Arviointi on  kuitenkin tehtävä aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon esimerkiksi virheen  laatu ja varaosien saatavuus.

Onko merkkihuolto pakollinen?

Moottoripyörän  määräaikaishuollon tekeminen merkkiliikkeessä ei ole pakollista, vaan se  voidaan huollattaa myös riippumattomassa huoltoliikkeessä. Muun  kuinmerkkiliikkeen valitseminen ei vaikuta annettuun takuuseen, kunhan  huollot teetetään ajallaan ja huolto tehdään valmistajan  edellyttämällä tavalla. Suositeltavaa on tehdä taustatutkimusta eri  huoltoliikkeistä, jotta saa ammattitaitoista palvelua.

Mikä on korjaamon vastuu korjattaessa moottoripyörää?

Korjaamo  on vastuussa tekemästään korjauksesta joko antamansa takuun tai  kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella. Jos korjauksessa on  virhe, on korjaamon korjattava virhe ilman lisäkustannuksia. Jos korjaamo ei  onnistu korjaamaan virhettä, on asiakas oikeutettu virhettä vastaavaan  hinnanalennukseen. Myös sopimuksen purku on mahdollinen, jos muuta  seuraamusta ei voida pitää kohtuullisena.

Milloin kuluttaja voi vaatia moottoripyörän korjaamista tai vaihtoa?

Ostaja  voi vaatia moottoripyörän korjaamista tai vaihtoa, jos tavarassa on virhe.  Ostaja saa valita, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Myyjä  saa kieltäytyä oikaisemasta virhettä ostajan vaatimalla tavalla, jos siihen  on ylitsepääsemätön este tai siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia  kustannuksia. Jos myyjä ei korjaa tai vaihda virheellistä tavaraa, saa ostaja  vaihtoehtoisesti vaatia hinnanalennusta, kaupan purkua tai pidättyä  kauppahinnan maksamisesta.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä