body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Määräaikainen työsopimus

Jaa tämä artikkeli

Määräaikaisen työsopimuksen ja toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen eroja

Tämän artikkelin on kirjoittanut osakkaamme Petteri Lehtosen vaimo. Hän on kirjoittaa määräaikaisen työsopimuksen ja toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen välisistä eroista.Työsopimus on sopimus siinä missä muutkin sopimukset. Se eroaa muista sopimuksista lähinnä siten, että lainsäädännössä on huomattavan paljon työntekijää suojaavia pakottavia säännöksiä. Sopimus voidaan tehdä myös suullisesti, mutta kirjallinen muoto on aina suositeltavaa, jotta epäselvissä tilanteissa tiedetään mistä on sovittu.Työsopimuslain 1:3 §:n 2 momentin perusteella sopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi.

Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus

Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus tarkoittaa sopimusta, joka alkaa sovittuna päivänä ja päättyy työntekijän irtisanoutumiseen tai työnantajan irtisanomiseen. Työntekijän ei tarvitse perustella irtisanoutumista, mutta työnantajalla tulee olla irtisanomiseen työsopimuslain 7 luvussa määritelty irtisanomisperuste.”Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ja työsuhde voi päättyä toisen osapuolen tietoon saatettavalla irtisanomisella (TSL 6:2). Sopimuksen irtisanomista koskeva oikeustoimi, tahdonilmaisu, on yksipuolinen ja lähtökohtaisesti molempien osapuolten käytettävissä. Työnantajan irtisanomisoikeutta on kuitenkin rajoitettu irtisanomissuojanormeilla, mutta työntekijä saa halutessaan irtisanoutua ” (Kairinen, Koskinen, Nieminen, Ullakonoja, Valkonen 2004).Työnantaja tai työntekijä voi myös purkaa toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen jos sopimukseen liittyviä velvoitteita rikotaan vakavasti. Purkuperusteet luetellaan työsopimuslain 8 luvussa. Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus voi myös päättyä tai lakata jos työntekijä lähtee eläkkeelle tai kuolee.

Määräaikainen työsopimus

Määräaikainen työsopimus taas tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että työsuhde kestää määrätyn ajan. Toisin sanoen se alkaa sovitusta päivästä ja päättyy sovittuun päivään. Määräaikainen työsopimus voi kestää myös esimerkiksi määrätyn projektin tai sijaisuuden ajan. Määräaikaista sopimusta ei voi periaatteessa irtisanoa. Työntekijä voi kuitenkin irtisanoutua määräaikaisesta sopimuksesta jos se sopii työnantajalle, mutta työnantaja ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta. Myös määräaikaisen työsopimuksen voi purkaa sekä työntekijä että työnantaja työsopimuslain 8 luvun mukaisesti."Määräaikainen työsopimus on myös sovittavissa irtisanomisenvaraiseksi. Tällöin sopimusosapuolet voivat sanoa sen sopimuskauden kuluessa irti normaalilla irtisanomisperusteella. Irtisanomisenvaraiseksi sovittu määräaikainen työsopimus on yhdistelmäsopimus" (Bruun & von Koskull 2012, 34).Molemmissa työsopimustyypeissä voidaan myös sopia, koeajan käytöstä. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa koeaika on korkeintaan neljä kuukautta. Määräaikaisessa sopimuksessa koeaika on pääsääntöisesti korkeintaan neljä kuukautta tai jos sopimus on alle kahdeksan kuukautta niin enintään puolet sopimuksen kestosta."Koeajan tarkoituksena on, että työnantaja ja työntekijä voivat sinä aikana varmistua siitä, että yhteistyö työntekijän ja työnantajan välillä, työntekijän tehtävät ja työympäristö sopivat yhteen." ( Bruun & von Koskull 2012, 37).

Työsopimuksen tulkintaongelmia

Työsopimuslain 1:3 §:n 2 momentin mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työntekijän aloitteesta solmittu sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva eikä perustetta määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tarvita. Työnantajan aloitteesta tehty työsopimus on pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaoleva, jollei työnantajalla ole perusteita tehdä sopimusta määräaikaiseksi. Moilasen (2013, 46) mukaan määräaikaisen työsopimuksen sallittavuus työnantajan näkökulmasta riippuu työn eritysluonteesta ja – piirteistä.Eniten tulkintaa lainkohdassa on aiheuttanut työnantajan aloitteesta solmitussa työsopimuksessa se, onko työnantajalla ollut perustetta sopia määräaikaista työsopimusta.”Oikeuskäytännön mukaan työnantaja ja työntekijä eivät voi sopia määräaikaisesta työsopimuksesta ilman perusteltua syytä, vaikka työntekijä tähän suostuisi esimerkiksi irtisanomisen vaihtoehtona. Ellei tällaista syytä ole, katsotaan työsopimuksen olevan voimassa toistaiseksi. Työnantajalla on todistustaakka siitä, että on sovittu määräaikaisuudesta, ja siitä, että lain tarkoittama peruste on olemassa.” (Saarinen 2015)Toistaiseksi voimassaolevalla työsopimuksella siis tarkoitetaan työsopimusta, joka alkaa määrättynä päivänä, mutta sen päättymisestä ei ole sovittu. Se voi päättyä esimerkiksi työnantajan puolelta tehtävään irtisanomiseen laissa määritellyillä syillä. Määräaikainen työsopimus taas tarkoittaa sopimusta, joka lähtökohtaisesti on voimassa sen ajan, joka on sovittu.

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy on erikoistunut asumiseen ja kuluttajansuojaan liittyvään juridiikkaan sekä perintöoikeuteen. Tämän lisäksi hänellä on yli vuosikymmenen kokemus sopimus-, matkailu-, hankinta-, julkisuus- ja hallintolainsäädännöstä.

(Kuvassa: Golden Gaten silta San Franciscossa)

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Voiko määräaikaisen työsopimuksen purkaa?

Määräaikaisen työsuhteen purkaminen on mahdollista kahdella eri  perusteella, joita ovat työntekijän vakava sopimusrikkomus ja koeaika.

Voiko määräaikaisen työsopimuksen purkaa ennen työn alkua?

Lähtökohtaisesti työsopimusta ei voi irtisanoa tai purkaa ennen sopimuksen alkamista.

Milloin työsopimuksen kesto voidaan sopia määräaikaiseksi?

Työsopimuksen kesto voidaan määrittää määräaikaiseksi, jos määräaikaisuudelle on perusteltu syy. Tällainen syy on esimerkiksi työn kausiluontoisuus, sijaisuus tai jokin yrityksen toimintaan tai tehtävään  työhön liittyvä syy. Määräaikaisuuden tarkoituksena ei saa olla työntekijän irtisanomissuojan kiertäminen.

Onko määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika?

Määräaikaisessa työsopimuksessa voi olla koeaika. Määräaikaisessa sopimuksessa koeaika on pääsääntöisesti korkeintaan neljä kuukautta tai jos sopimus on alle kahdeksan kuukautta niin enintään puolet sopimuksen kestosta.

Mitä tarkoitetaan määräaikaisella työsopimuksella?

Määräaikainen työsopimus tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että  työsuhde kestää määrätyn ajan. Toisin sanoen se alkaa sovitusta päivästä ja päättyy sovittuun päivään.

Mitä tarkoitetaan toistaiseksi voimassaolevalla työsopimuksella?

Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus tarkoittaa sopimusta, joka alkaa sovittuna päivänä ja päättyy työntekijän irtisanoutumiseen tai työnantajan irtisanomiseen.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä