Matkailuautokaupan purku alkaen 1.1.2022

Ostitko matkailuauton 1.1.2022 tai sen jälkeen? Jos vastauksesi on kyllä - tämä artikkeli koskee sinua. Ostaja voi purkaa matkailuautokaupan joko myyjän viivästyksen tai virheen perusteella. Kaupan purku on pääsääntöisesti viimesijainen keino kauppaan liittyvien ongelmien ratkaisuksi.
matkailuauto kaupan purku

Matkailuauton eli asuntoauton kauppa ei aina ole odotusten mukainen. Tämä voi loppupeleissä johtaa siihen, että kauppa puretaan. Kuluttajansuojalaki sääntelee kaupan purkua elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä kaupassa. Ostaja voi purkaa kaupan joko myyjän viivästyksen tai matkailuauton virheen perusteella. Kaupan purku ei kuitenkaan ole kummankaan osapuolen kannalta toivottu lopputulos, joten kaupan purku on pääsääntöisesti viimesijainen keino kauppaan liittyvien ongelmien ratkaisuksi.

Matkailuauton kaupan purku viivästystilanteissa

Ostaja voi purkaa matkailuauton kaupan tietyissä myyjän viivästystilanteissa. Ostajan on pääsääntöisesti annettava ensiksi myyjälle kohtuullinen lisäaika matkailuauton luovuttamiselle ennen ryhtymistään kaupan purkuun. Jos myyjä ei luovuta matkailuautoa ostajalle lisäajan kuluessa, syntyy ostajalle oikeus purkaa kauppa.

Vaikka myyjä on pääsääntöisesti oikeutettu saamaan lisäaikaa ennen kuin kauppa on mahdollista purkaa, ei ostajan tarvitse antaa lisäaikaa tilanteissa, joissa myyjä suoraan kieltäytyy matkailuauton luovuttamisesta. Ostajalle syntyy suoraan purkuoikeus myös, jos luovutuksen toteuttaminen sovittuna ajankohtana on ostajalle olosuhteisiin nähden olennainen tai ostaja on kertonut matkailuauton luovuttamisen olevan tiettynä ajankohtana olennainen ja myyjä viivästyy tällaisesta ajankohdasta.

Virhetilanteet

Milloin matkailuauton kauppa voidaan purkaa?

Matkailuautokaupan purku perustuu pääsääntöisesti matkailuauton virheeseen. Virhetilanteissa ostajan on tärkeää tietää, mitkä virheet oikeuttavat kaupan purkuun ja missä tilanteissa. Ensinnäkin on hyvä tiedostaa, etteivät vähäiset virheet oikeuta kaupan purkamista. Vähäisiä virheitä ovat virheet, jotka ovat helposti ja nopeasti korjattavissa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset pintaviat. Myyjän vastuulla on virheen vähäisyyden osoittaminen.

Toisekseen jos kyse on vähäistä suuremmista virheistä, on myyjällä pääsääntöisesti oikeus yrittää virheen oikaisua ennen kuin ostaja saa vaatia kaupan purkua. Virhe voidaan oikaista joko korjaamalla virhe tai vaihtoehtoisesti toimittamalla vastaavanlainen virheetön tavara ostajalle. Ostajalla on oikeus valita, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Vasta kun myyjä ei ole virhettä syystä tai toisesta oikaissut, syntyy ostajalle purkuoikeus. Tästä poikkeuksena ovat tilanteet, joissa virhe on luonteeltaan niin vakava, ettei sen oikaiseminen tule kyseeseen. Ostaja saa näissä tilanteissa vaatia kaupan purkua välittömästi.

Kaupan purkamisen perusteet

Ostaja saa purkaa kaupan, jos myyjä ei oikaise virhettä kohtuullisessa ajassa tai aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa. Oikeus purkaa kauppa syntyy myös silloin, kun virheen oikaiseminen on mahdotonta tai siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. Ostajan kannattaa tiedostaa, että hän voi myös itse aiheuttaa tämän purkuperusteen aktualisoitumisen. Ostajan valinta voi olla sellainen, että se aiheuttaa oikaisemisen mahdottomuuden myyjälle. Esimerkiksi, jos ostaja on vaatinut vastaavanlaista virheetöntä matkailuautoa virheellisen tilalle, voi tilanne yksinkertaisesti olla se, ettei myyjällä ole tällaista tarjota. Näissä tilanteissa myyjä saa tarjoutua korjaamaan virheen. Jos ostaja ei tähän suostu, saa hän purkaa kaupan.

Ostaja saa lisäksi purkaa kaupan niissä tilanteissa, joissa myyjä on yrittänyt korjata virhettä, mutta virhe ilmenee uudelleen kerta toisensa jälkeen. Vaikka ostajan tulee antaa myyjälle ensiksi mahdollisuus virheen korjaamiselle, ei hänen tarvitse antaa korjausmahdollisuuksia loputtomiin. Tällä estetään myyjän pikaiset ja halvat korjauskeinot, joilla virhe saadaan korjatuksi vain hetkellisesti aiheuttaen ei-toivotun korjauskierteen. Jos siis myyjä ei onnistu korjausyrityksissään, syntyy ostajalle oikeus purkaa kauppa.

Kaupan purkamisen seuraukset

Kaupan päätyessä purkuun, tavoitteena on palata ennen kaupan tekoa vallinneeseen tilanteeseen. Kaupan osapuolten on palautettava kaupan toteuttamiseksi jo tehdyt suoritukset. Ostajan on palautettava matkailuauto takaisin myyjälle ja myyjän on puolestaan palautettava ostajalle hänen maksusuorituksensa. Myyjä saa pidättyä maksusuoritusten palauttamisesta siihen asti, kunnes hän on saanut matkailuauton takaisin haltuunsa.

Ostajan on korvattava myyjälle matkailuautostaan saama käyttöhyöty. Ostajan on siten luovutettava myyjälle matkailuautosta saatu tuotto sekä maksettava kohtuullinen korvaus, jos matkailuautosta on ollut ostajalle muuta hyötyä. Myyjän on puolestaan maksettava korkoa saamalleen maksulle tai osamaksuille siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti maksun.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top
Vieritä ylös