lakilehtonen-logo-uusi

Matkailuautokaupan purku alkaen 1.1.2022

Ostitko matkailuauton 1.1.2022 tai sen jälkeen? Jos vastauksesi on kyllä - tämä artikkeli koskee sinua. Ostaja voi purkaa matkailuautokaupan joko myyjän viivästyksen tai virheen perusteella. Kaupan purku on pääsääntöisesti viimesijainen keino kauppaan liittyvien ongelmien ratkaisuksi.
matkailuauto kaupan purku

Matkailuauton eli asuntoauton kauppa ei aina ole odotusten mukainen. Tämä voi loppupeleissä johtaa siihen, että kauppa puretaan. Kuluttajansuojalaki sääntelee kaupan purkua elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä kaupassa. Ostaja voi purkaa kaupan joko myyjän viivästyksen tai matkailuauton virheen perusteella. Kaupan purku ei kuitenkaan ole kummankaan osapuolen kannalta toivottu lopputulos, joten kaupan purku on pääsääntöisesti viimesijainen keino kauppaan liittyvien ongelmien ratkaisuksi.

Matkailuauton kaupan purku viivästystilanteissa

Ostaja voi purkaa matkailuauton kaupan tietyissä myyjän viivästystilanteissa. Ostajan on pääsääntöisesti annettava ensiksi myyjälle kohtuullinen lisäaika matkailuauton luovuttamiselle ennen ryhtymistään kaupan purkuun. Jos myyjä ei luovuta matkailuautoa ostajalle lisäajan kuluessa, syntyy ostajalle oikeus purkaa kauppa.

Vaikka myyjä on pääsääntöisesti oikeutettu saamaan lisäaikaa ennen kuin kauppa on mahdollista purkaa, ei ostajan tarvitse antaa lisäaikaa tilanteissa, joissa myyjä suoraan kieltäytyy matkailuauton luovuttamisesta. Ostajalle syntyy suoraan purkuoikeus myös, jos luovutuksen toteuttaminen sovittuna ajankohtana on ostajalle olosuhteisiin nähden olennainen tai ostaja on kertonut matkailuauton luovuttamisen olevan tiettynä ajankohtana olennainen ja myyjä viivästyy tällaisesta ajankohdasta.

Virhetilanteet

Milloin matkailuauton kauppa voidaan purkaa?

Matkailuautokaupan purku perustuu pääsääntöisesti matkailuauton virheeseen. Virhetilanteissa ostajan on tärkeää tietää, mitkä virheet oikeuttavat kaupan purkuun ja missä tilanteissa. Ensinnäkin on hyvä tiedostaa, etteivät vähäiset virheet oikeuta kaupan purkamista. Vähäisiä virheitä ovat virheet, jotka ovat helposti ja nopeasti korjattavissa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset pintaviat. Myyjän vastuulla on virheen vähäisyyden osoittaminen.

Toisekseen jos kyse on vähäistä suuremmista virheistä, on myyjällä pääsääntöisesti oikeus yrittää virheen oikaisua ennen kuin ostaja saa vaatia kaupan purkua. Virhe voidaan oikaista joko korjaamalla virhe tai vaihtoehtoisesti toimittamalla vastaavanlainen virheetön tavara ostajalle. Ostajalla on oikeus valita, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Vasta kun myyjä ei ole virhettä syystä tai toisesta oikaissut, syntyy ostajalle purkuoikeus. Tästä poikkeuksena ovat tilanteet, joissa virhe on luonteeltaan niin vakava, ettei sen oikaiseminen tule kyseeseen. Ostaja saa näissä tilanteissa vaatia kaupan purkua välittömästi.

Kaupan purkamisen perusteet

Ostaja saa purkaa kaupan, jos myyjä ei oikaise virhettä kohtuullisessa ajassa tai aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa. Oikeus purkaa kauppa syntyy myös silloin, kun virheen oikaiseminen on mahdotonta tai siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. Ostajan kannattaa tiedostaa, että hän voi myös itse aiheuttaa tämän purkuperusteen aktualisoitumisen. Ostajan valinta voi olla sellainen, että se aiheuttaa oikaisemisen mahdottomuuden myyjälle. Esimerkiksi, jos ostaja on vaatinut vastaavanlaista virheetöntä matkailuautoa virheellisen tilalle, voi tilanne yksinkertaisesti olla se, ettei myyjällä ole tällaista tarjota. Näissä tilanteissa myyjä saa tarjoutua korjaamaan virheen. Jos ostaja ei tähän suostu, saa hän purkaa kaupan.

Ostaja saa lisäksi purkaa kaupan niissä tilanteissa, joissa myyjä on yrittänyt korjata virhettä, mutta virhe ilmenee uudelleen kerta toisensa jälkeen. Vaikka ostajan tulee antaa myyjälle ensiksi mahdollisuus virheen korjaamiselle, ei hänen tarvitse antaa korjausmahdollisuuksia loputtomiin. Tällä estetään myyjän pikaiset ja halvat korjauskeinot, joilla virhe saadaan korjatuksi vain hetkellisesti aiheuttaen ei-toivotun korjauskierteen. Jos siis myyjä ei onnistu korjausyrityksissään, syntyy ostajalle oikeus purkaa kauppa.

Kaupan purkamisen seuraukset

Kaupan päätyessä purkuun, tavoitteena on palata ennen kaupan tekoa vallinneeseen tilanteeseen. Kaupan osapuolten on palautettava kaupan toteuttamiseksi jo tehdyt suoritukset. Ostajan on palautettava matkailuauto takaisin myyjälle ja myyjän on puolestaan palautettava ostajalle hänen maksusuorituksensa. Myyjä saa pidättyä maksusuoritusten palauttamisesta siihen asti, kunnes hän on saanut matkailuauton takaisin haltuunsa.

Ostajan on korvattava myyjälle matkailuautostaan saama käyttöhyöty. Ostajan on siten luovutettava myyjälle matkailuautosta saatu tuotto sekä maksettava kohtuullinen korvaus, jos matkailuautosta on ollut ostajalle muuta hyötyä. Myyjän on puolestaan maksettava korkoa saamalleen maksulle tai osamaksuille siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti maksun.

Matkailuauton kauppa voidaan purkaa, mikäli myyjä kieltäytyy vaihtamasta autoa virheettömään tai kieltäytyy korjaamasta autoa kuluitta.

Todistustaakka siitä, että auto on ollut myyntihetkellä virheetön (katsastuskunnossa), on myyjällä uuden lain mukaan 12 kuukautta kauppojen teosta. Toisin sanoen laissa asetetaan autoliikkeelle velvollisuus näyttää toteen, että auto on rikkoutunut ostopäivän jälkeen, jos auto rikkoutuu ennen kuin vuosi tulee täyteen ostopäivästä.

Ostaja voi vaatia tavaran korjaamista tai vaihtoa, jos tavarassa on virhe. Ostaja saa valita, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Myyjä saa kieltäytyä oikaisemasta virhettä ostajan vaatimalla tavalla, jos siihen on ylitsepääsemätön este tai siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia. Jos myyjä ei korjaa tai vaihda virheellistä tavaraa, saa ostaja vaihtoehtoisesti vaatia hinnanalennusta, kaupan purkua tai pidättyä kauppahinnan maksamisesta.

Reklamoida voi silloin, kun havaitsee tavarassa virheen. Reklamointi on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi tullut havaita. Reklamaation voi kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun virhe havaittiin. Reklamaation osalta kannattaa myös muistaa se, ettei myyjä ole loputtomiin vastuussa tavaran virheistä. Reklamointi onkin tehokas silloin, kun myyjä on vielä takuun tai kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun nojalla vastuussa tavaran virheistä.

Kuluttajan kannattaa ensiksi kysyä riitatilanteissa apua kuluttajaneuvonasta. Kuluttajaneuvonta antaa ohjeita ja sovitteluapua maksutta puhelimitse sekä verkossa. Jos asiaa ei saada kuluttajaneuvonnan avulla ratkaistuksi, voi kuluttaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tai hän voi kääntyä lakimiehen puoleen.

Kuluttaja-asiamiehelle voi tehdä valituksen verkossa. Valituksen tekemiseen on oma kaavakkeensa, jossa voi kertoa havaitsemastaan epäkohdasta liittyen kuluttajan oikeusasemaan. Kuluttaja-asiamies valvoo yleisellä tasolla kuluttajaa suojaavien lakien toteutumista eli kuluttaja-asiamies ei pääsääntöisesti ota tutkittavaksi yksittäisiä riita-asioita.

Myyjällä on oikeus vaatia kaupan purkua, jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa ja tämän voidaan katsoa merkitsevän merkittävää sopimusrikkomusta. Jos ostaja on saanut tavaran jo hallintaansa, saa myyjä purkaa kaupan vain, jos hän on pidättänyt oikeuden tavaraan tai ostaja torjuu tavaran. Lisäksi myyjä saa purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan esimerkiksi noutamalla tai vastaanottamalla tavaraa ja sopimusrikkomus voidaan katsoa olennaiseksi.

Tavaran on vastattava sitä, mitä myyjän kanssa on sovittu sekä täyttää kuluttajansuojalaissa edellytetyt yleiset vaatimukset. Jos nämä eivät toteudu, tavarassa on virhe. Virhe tarkoittaa yleensä jonkinlaista vikaa tai puutetta tavarassa. Tavarassa on virhe myös silloin, kun se ei ole ollut kestävyydeltään sellainen, mitä sen tyyppisiltä tavaroilta voidaan yleisesti odottaa.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit