lakilehtonen-logo-uusi

Käytetyn matkailuvaunun takuu

Vaikka myyjä ei tarjoaisikaan ostajalle takuuta, ei ostaja jää virheen sattuessa kokonaan oman onnensa nojaan. Myyjä on tällöin vastuussa matkailuvaunun virheestä kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella.
käytetyn matkailuauton takuu ja kaupan purku

Takuu on myyjän tarjoama maksuton lisäturva matkailuvaunun eli asuntovaunun virheiden varalle. Myyjät tarjoavat myös maksullisia lisäturvia, mutta nämä eivät kuulu kuluttajansuojalain mukaisen takuun alaan. Takuun tarjoaminen on myyjälle vapaaehtoista, joten käytettyjen matkailuvaunujen kohdalla myyjät eivät aina halua takuuta tarjota. Vaikka myyjä ei tarjoaisikaan ostajalle takuuta, ei ostaja jää virheen sattuessa kokonaan oman onnensa nojaan. Myyjä on tällöin vastuussa matkailuvaunun virheestä kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella.

Matkailuvaunun takuu

Takuun antamalla myyjä sitoutuu vastaamaan matkailuvaunun käyttökelpoisuudesta ja muista ominaisuuksista takuun kattavuuden mukaan. Takuita on sisällöiltään ja kattavuuksiltaan monenlaisia, sillä myyjä saa määritellä, millaisen takuun haluaa ostajalle antaa. Takuun sisältö ja kattavuus määrittyy takuutodistuksen perusteella. Takuutodistuksen tulee olla kirjallinen tai sähköinen ja siitä on ilmettävä takuun antajan tiedot, takuun kohde sekä takuuehdot. Takuutodistuksen on lisäksi sisällettävä maininta, ettei takuu rajoita kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta. Ostajan oikeus vedota takuuseen ei kuitenkaan heikkene, vaikka takuutodistus olisikin vaillinainen.

Takuuehtoihin kannattaa tutustua huolella, sillä usein myyjät rajoittavat takuuta keston sekä laajuuden osalta. Usein myyjät eivät halua tarjota kovin pitkää takuuaikaa, varsinkaan kun kyse on käytetyistä matkailuvaunuista. Myyjät haluavat usein jättää myös tietyt virheet takuun ulkopuolelle. Takuuehtoja tarkasteltaessa kannattaa huomiota kiinnittää myös markkinointiin. Jos takuutodistuksen ehdot ovat huonommat kuin mainonnassa esitetyt ehdot, sitoo takuu myyjää mainonnassa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Takuutodistuksen ehtoja sovelletaan vain, mikäli mainonta on oikaistu samalla tai siihen verrattavissa olevalla tavalla ennen kaupantekoa.

Takuun alaan kuuluva virhe

Myyjä on vastuussa virheestä takuun nojalla, jos virhe ilmenee takuun voimassa ollessa ja se kuuluu takuun alaan. Myyjän on tällöin selvitettävä ja korjattava virhe omalla kustannuksellaan. Myyjällä on oikeus valita korjauspaikka.

Myyjän vastuu voi kuitenkin kaventua ostajan oman toiminnan johdosta. Ostaja voi joutua osittain vastaamaan virheestä, jos hän on edesauttanut virheen syntymistä. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa matkailuvaunussa on valmistusvirhe, mutta ostaja pahentaa virhettä laiminlyömällä huollon. Myyjä voi myös välttää vastuunsa kokonaan, jos hän pystyy osoittamaan virheen olleen seurausta ostajan omasta toiminnasta. Esimerkiksi tapaturmasta tai huolto-ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneet virheet eivät ole myyjän vastuulla.

Takuun suhteen kannattaa vielä huomiota kiinnittää siihen, kuka on tarjonnut takuun. Usein myyjä on takuun tarjoajana, mutta mahdollista myös on, että jokin muukin taho on tarjonnut takuun. Esimerkiksi valmistajat ja maahantuojat tarjoavat takuita. Myyjä on kuitenkin vastuussa myös näiden tahojen tarjoamista takuista, ellei hän nimenomaisesti ole tuonut ilmi, ettei ole vastuussa näistä.

Virhevastuu matkailuvaunun kaupassa

Matkailuvaunun kaupassa ostajan suojana on lakisääteinen virhevastuu. Myyjällä on virhevastuu, vaikka myyjä olisi tarjonnut takuun. Tämä on tärkeää tiedostaa, sillä myyjä voi siten olla vastuussa takuun alaan kuulumattomista virheistä virhevastuun perusteella. Virhevastuu voi myös aktualisoitua takuun mentyä umpeen. Virhevastuun kestoa ei nimittäin ole rajattu ajallisesti, vaan virhevastuun kesto arvioidaan rikkoutuneen osan normaalin kestoiän perusteella. Virhevastuu voi olla jopa monen vuoden mittainen.

Sitä vastoin myyjän näyttötaakka virheen osalta on vuoden mittainen. Siten virheet, jotka ilmenevät vuoden sisällä matkailuvaunun luovutushetkestä, oletetaan olleen matkailuvaunussa jo sen luovutushetkellä, ellei tällainen oletus ole virheen taikka matkailuauton luonteen vastainen. Myyjän virhevastuu voi siis olla pidempi kuin vuosi, mutta myyjän velvollisuus todistaa matkailuvaunun olleen kunnossa sen luovutushetkellä on vuoden mittainen.

Ostaja on velvollinen ilmoittamaan virheestä myyjälle pikimmiten virheen huomattuaan. Matkailuvaunun käyttö kannattaa myös lopettaa, jotta vältetään lisävauriot. Virhe on myyjän vastuulla, ellei hän pysty osoittamaan virheen olleen seurausta ostajan omasta toiminnasta, esimerkiksi tapaturmasta tai matkailuvaunun vääränlaisesta käsittelemisestä. Myyjä välttää vastuunsa myös, jos ostaja on ollut tietoinen virheen olemassaolosta jo ennen kaupantekoa.

Jos virhe kuitenkin katsotaan olevan myyjän vastuulla, tulee hänen oikaista virhe. Virhe voidaan oikaista korjaamalla virhe tai toimittamalla vastaavanlainen virheetön matkailuvaunu ostajalle. Vaihtoehtona voi olla myös hinnanalennus, jos virheen oikaisu ei onnistu edellä mainituilla keinoilla. Kaupan purkukin voi tulla kyseeseen tilanteissa, joissa virhettä ei saada oikaistuksi muilla keinoilla. Ostaja on oikeutettu myös vahingonkorvaukseen, jos virhe on aiheuttanut välittömiä vahinkoja.

Asuntovaunukaupan ja asuntovaunun korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Kysymyksiä matkailuvaunun takuusta ja kaupan purkamisesta

Takuu on myyjän tarjoama maksuton lisäetu ostajalle. Takuun antamalla myyjä sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista takuutodistuksessa esitetyn mukaisesti. Jos tavarassa ilmenee takuun alaan kuuluva virhe takuun voimassaollessa, on myyjän korjattava virhe ilman lisäkustannuksia. Takuu ei rajoita kuluttajansuojalainmukaista virhevastuuta. Jos myyjä on rajannut joitain tavaran virheitä takuun ulkopuolelle, on myyjä vastuussa niistä virhevastuun perusteella.

Matkailuvaunun on tietysti vastattava sitä mitä matkailuvaunusta on ennen kauppaa sovittu ja miten sitä on markkinoitu. Lisäksi matkailuvaunun on oltava tieliikennekelpoinen, jos tästä ei ole kirjallisesti sovittu ennen kauppoja. Tieliikennekelpoinen tarkoittaa kansankielellä sitä, että vaunun tulee olla siinä kunnossa, että sen voi katsastaa.

Ostaja voi purkaa matkailuvaunun kaupan, jos matkailuvaunussa ilmenee virhe. Virheen tulee olla vähäistä suurempi ja myyjän on tullut epäonnistua virheen oikaisussa, jotta ostaja saa purkaa kaupan. Lisäksi tietyissä myyjän viivästystilanteissa ostajalla on oikeus purkaa kauppa.

Käytetyn matkailuvaunun kaupan voi peruuttaa 14 vuorokauden kuluessa, jos kyse on etä- tai kotimyyntikaupasta. Muissa kuin etä- tai kotimyyntitilanteissa ostaja voi peruuttaa matkailuvaunukaupan ainoastaan, jos myyjä on tarjonnut peruuttamisoikeuden.

Todistustaakka siitä, että matkailuvaunu on ollut myyntihetkellä virheetön (katsastuskunnossa), on myyjällä uuden lain mukaan 12 kuukautta kauppojen teosta. Toisin sanoen laissa asetetaan myyjäliikkeelle velvollisuus näyttää toteen, että matkailuvaunu on rikkoutunut ostopäivän jälkeen, jos vaunu rikkoutuu ennen kuin vuosi tulee täyteen ostopäivästä.

Asiakas voi vaatia kaupan purkamista, jos myyjä viivästyy matkailuvaunun luovuttamisessa tai jos matkailuvaunussa on ilmennyt virhe. Kaupan purkamista ei kuitenkaan voi pääsääntöisesti vaatia heti, vaan ongelma on pyrittävä ensiksi ratkaisemaan lievemmillä keinoilla. Vasta kun tulee ilmi, ettei ongelmaa saada ratkaistuksi lievemmin keinoin, saa ostaja purkaa kaupan.

Matkailuvaunun kaupan voi peruuttaa ilman syytä 14 vuorokauden aikana, jos kyse on etä- tai kotimyyntikaupasta. Ostaja voi peruuttaa kaupan myös, jos myyjä on tarjonnut peruuttamisoikeuden. Muissa tilanteissa kauppa on mahdollista peruuttaa ennen matkailuvaunun luovuttamista, mutta tällöin ostaja voi joutua korvaamaan myyjälle peruuttamisesta aiheutuneet vahingot.

Käytetyn tavaran kauppaa koskevat samat kuluttajasuojalain säännökset kuin uudenkin tavaran kauppaa. Tämä tarkoittaa sitä, että myymälästä ostetuilla tuotteilla on palautusoikeus vain, jos myyjä on halunnut palautusoikeuden tarjota. Virhetilanteissa kaupan purku voi kuitenkin tulla kyseeseen ja siten tuotteen palautus. Jos kyse on etä- tai kotimyyntikaupasta, on ostajalla lähtökohtaisesti 14 päivän peruuttamisoikeus.

Jaa tämä artikkeli

Picture of Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit