body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Venekorjaamon vastuu virheestä

Jaa tämä artikkeli

Veneissä ilmenee välillä vikoja, jotka vaativat korjausta. Varsinkin haasteellisimmissa ja laajemmissa vioissa on suositeltavaakin kääntyä ammattitaitoisen korjaamon puoleen. Yleensä korjaamot hoitavat veneiden korjaukset onnistuneesti ja veneet saadaan taas käyttökuntoon. Aina näin ei kuitenkaan käy, sillä korjaamot saattavat toisinaan epäonnistua korjauksissaan. Kysymykseksi herääkin, mikä on korjaamon vastuu epäonnistuneesta korjauksesta ja miten korjaamon asiakkaan tulisi näissä tilanteissa toimia?

Korjaamon ja asiakkaan velvoitteet korjauspalvelun yhteydessä

Korjauspalveluihin soveltuu kuluttajansuojalaki. Kuluttajansuojalaki määrittää siten sen, miten korjaamon on toteutettava korjauspalvelunsa. Vaatimuksena on, että korjaamo suorittaa korjauksen ammattitaitoisesti, huolellisesti ja asiakkaan edut huomioon ottaen. Tämän lisäksi korjauksen on vastattava sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan sitä, mitä asiakkaan kanssa on sovittu. Korjauksen on myös oltava kestävyydeltään sellainen, mitä asiakas voi korjauspalvelun yhteydessä olettaa.

Asiakkaan eli kuluttajan tulee muistaa oma roolinsa mahdollistaakseen onnistuneen korjauksen. Koska korjauspalvelun tulee vastata sitä, mitä asiakkaan kanssa on sovittu, on kuluttajan tärkeää sopia selvästi korjaamon kanssa korjauspalvelun sisällöstä ja hinta-arviosta. Tämä helpottaa korjaamon työtä, mutta selkeällä sopimisella vältetään myös mahdollisia väärinymmärryksiä ja sitä kautta riitatilanteita korjauksen jälkeen.

Miten asiakkaan tulee toimia huomatessaan virheen korjauksessa?

Korjaamon tarjoamassa palvelussa on virhe, jos palvelu poikkeaa edellä mainituista korjaamon velvoitteista. Jos kuluttaja huomaa tällaisen virheen, tulee hänen ilmoittaa siitä korjaamolle kohtuullisessa ajassa. Suositeltavaa on pyrkiä hoitamaan virheilmoituksen tekeminen mahdollisimman pikaisesti, koska liian pitkä viivyttely voi johtaa siihen, että kuluttaja menettää oikeutensa saada virhe oikaistuksi. Ilmoitus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.

Selvää on, että havaitun virheen on oltava yhteydessä tehtyyn korjaukseen. Kuluttaja velvollisuutena onkin vaadittaessa pystyä osoittamaan virheen ja korjauksen yhteys. Lisäksi kuluttajan vastuulla virhetilanteissa on huolehtia, ettei virhe pahene tai aiheuta laajempaa vauriota veneelle ennen korjausta. Kuluttajan ei tämän vuoksi esimerkiksi kannata käyttää venettä ennen korjausta lisävaurioiden välttämiseksi, koska tällaiset itse aiheutetut lisävauriot ovat kuluttajan omalla vastuulla.

Korjaamon erimielisyys virhevastuusta

Korjaamo voi pitää tarjoamaansa korjauspalvelua täysin onnistuneena. Vaikka kuluttaja pystyisikin osoittamaan virheen olevan yhteydessä korjaukseen, voi korjaamo kuitenkin olla sitä mieltä, ettei se ole vastuussa virheestä. Korjaamo voikin välttää vastuunsa, jos se pystyy osoittamaan toimineensa korjauspalveluilta vaadittavalla tavalla ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

Korjaamo voi käyttää todistelunsa tukena veneiden korjausta koskevia venealan vakioehtoja. Korjaamo voi myös käyttää tavarantarkastajaa pyrkiessään osoittamaan toimineensa ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Jos korjaamo saa osoitettua toimintansa olleen moitteetonta, eivät he vastaa veneen virheestä.

Korjaamon vastuu korjauspalvelun virheestä

Korjaamo voi myöntää virheensä suoraan tai vaihtoehtoisesti korjaamon perustelut eivät ole olleet riittäviä osoittamaan korjauksen olleen moitteeton. Kun korjaamo joutuu vastuuseen virheestä, on vastuu melko ankara. Tämä johtuu siitä, että tehtyä korjauspalvelua ei voida enää purkaa, eli virheen oikaisemiskeinona ei ole korjauspalveluiden osalta enää palvelun purkua.

Lähtökohtana korjaamon virhetilanteissa on se, että korjaamolla on oikeus korjata tekemänsä virhe. Korjaamo saa korjata virheensä, vaikka kuluttaja ei edes vaatisi sitä. Kuluttajan on teetettävä korjaus samassa korjaamossa, joka virheen aiheutti, ellei jostain poikkeuksellisesta syystä tämä ole mahdotonta. Kuluttajan kannattaa myös muistaa se, että hän saa pidättyä korjauspalvelun maksamisesta virhettä vastaavalta osalta.

Jos korjaamo ei saa virhettä korjattua, on kuluttajalla oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. Oikeus hinnanalennukseen on virhettä vastaava määrä. Lisäksi kuluttaja saa vahingonkorjauksena vaatia korvauksia virheen aiheuttamista vahingoista; esimerkiksi matka- ja puhelinkulut ovat korvauskelpoisia. Todisteet tällaista kuluista on kuitenkin korvausten saamiseksi tärkeää säilyttää.

Venekaupan ja veneen korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Kenen on vastuu, kun vene varastetaan korjaamosta?

Korjaamon  on huolehdittava veneen huolellisesta säilyttämisestä sen vastaanottamisesta  luovutukseen saakka. Korjaamon vastuuaika säilyttämisestä alkaa veneen  luovuttamisesta korjaamolle ja päättyy, kun  omistaja vastaanottaa valmiin venee. Jos vene varastetaan korjaamosta tai  sitä vahingoitetaan korjauksen aikana, vapautuakseen säilytysvastuusta  korjaamon tulee voida todistaa huolellisuutensa veneen säilyttämisessä.

Onko veneen korjauksella takuu?

Korjaamo  voi antaa halutessaan korjaukselle takuun. Takuu on maksuton lisäetu  korjauksen asiakkaalle. Takuuehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti, koska  korjaamot voivat tehdä takuisiin rajoituksia. Korjaamo on kuitenkin vastuussa  korjauksen virheistä myös kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun  perusteella.

Mikä on kohtuullinen aika veneen korjaukselle?

Korjauksenkestosta  voidaan sopia asiakkaan kanssa. Korjaamon on tällöin korjattava vene  sovitussa ajassa tai muutoin korjauspalvelu on viivästynyt. Jos korjauksen  kestosta ei ole sovittu, on korjaamon korjattava vene kohtuullisessa  ajassa. Kohtuullisena aikana on pidetty kahta viikkoa tavanomaisten  korjausten kohdalla. Arviointi on kuitenkin tehtävä aina tapauskohtaisesti  ottaen huomioon esimerkiksi virheen laatu ja varaosien saatavuus.

Mikä on korjaamon vastuu korjattaessa venettä?

Korjaamo  on vastuussa tekemästään korjauksesta joko antamansa takuun tai  kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun perusteella. Jos korjauksessa on  virhe, on korjaamon korjattava virhe ilman lisäkustannuksia. Jos korjaamo ei  onnistu korjaamaan virhettä, on asiakas oikeutettu virhettä vastaavaan  hinnanalennukseen. Myös sopimuksen purku on mahdollinen, jos muuta  seuraamusta ei voida pitää kohtuullisena.

Milloin kuluttaja voi vaatia veneen korjaamista tai vaihtoa?

Ostaja  voi vaatia veneen korjaamista tai vaihtoa, jos tavarassa on virhe. Ostaja saa  valita, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Myyjä saa  kieltäytyä oikaisemasta virhettä ostajan vaatimalla tavalla, jos siihen on  ylitsepääsemätön este tai siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia  kustannuksia. Jos myyjä ei korjaa tai vaihda virheellistä tavaraa, saa ostaja  vaihtoehtoisesti vaatia hinnanalennusta, kaupan purkua tai pidättyä  kauppahinnan maksamisesta.

Miten reklamaatio toimii?

Reklamaation  tehtävänä on informoida myyjää virheestä, jonka ostaja on havainnut myyjältä  ostamassaan tavarassa taipalvelussa. Ostajan on tehtävä reklamaatio  kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt  se havaita. Myyjän on reklamaatio saatuaan käsiteltävä se ja annettava  ostajalle vastaus. Jos myyjä hyväksyy reklamaation, on myyjän oikaistava  virhe. Jos myyjä vastustaa reklamaatiota,voi kuluttaja seuraavaksi kysyä  neuvoa asian ratkaisemiseksi kuluttajaneuvonnasta.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä