body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Käytetyn veneen kaupan purku 14 vrk

Jaa tämä artikkeli

Ostaja voi purkaa tehdyn venekaupan muutamissa tilanteissa. Kaupan purkaminen pääsääntöisesti perustuu myyjän viivästykseen tai veneen virheeseen.  Kauppa on mahdollista purkaa virhetilanteissa ja peruuttaa silloin, kun olet ostanut veneen etä- tai kotimyynnillä. Venekauppojen purkua virhetilanteiden johdosta käsitellään toisessa artikkelissamme. Tässä artikkelissa käsitellään kuitenkin toisenlaista venekaupan purkutilannetta. Kyseessä on tilanne, jossa ostajalla on oikeus perua tehty venekauppa 14 vuorokauden sisällä kaupan solmimisesta.

Etämyynti mahdollistaa kaupan peruuttamisen 14 vuorokauden sisällä

Ostajan oikeus perua tehty venekauppa 14 päivän sisällä liittyy etämyyntikauppoihin. Etämyynti on yleistynyt viime vuosina paljon ja siten etämyyntiä tehdään myös enenevässä määrin venekaupoissa. Etämyyntiä säännellään kuluttajansuojalailla, joka turvaa ostajan oikeudet. Kun on kyse etämyynnistä kuluttajakaupoissa, tarkastelun kohteena on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan eli ostajan väliset venekaupat.

Ennen ostajan oikeuksiin perehtymistä on hyvä selventää, milloin venekaupassa on kyse etämyynnistä. Etämyynnillä tarkoitetaan kulutushyödykesopimuksen, eli esimerkiksi veneen kauppasopimuksen, tekemistä siten, että sopimuksen osapuolet eivät ole yhtä aikaa läsnä sopimusta tehtäessä. Etämyyntiä toteutetaan tänä päivänä pitkälti internetin välityksellä, mutta etämyyntiä voidaan tehdä myös puhelimitse, postitse tai television välityksellä.

Ostajan peruuttamisoikeus etämyyntikaupassa

Monet elinkeinonharjoittajat tarjoavat peruuttamisoikeutta muissakin tilanteissa kuin etämyynnissä. Esimerkiksi myyjän liiketiloissa tehtyyn kauppaan on myyjä voinut tarjota peruuttamisoikeutta. Myyjän ei kuitenkaan näissä tilanteissa tarvitsisi sitä tarjota lain nojalla. Etämyyntitilanteissa tilanne on toinen. Ostajalla on pääsääntöisesti aina peruuttamisoikeus.

Jos ostaja päätyy siihen, että hän haluaa peruuttaa tehdyn kaupan, pelkkä ilmoitus peruuttamistahdosta myyjälle riittää. Ostajan ei tarvitse perustella peruuttamisen syytä myyjälle mitenkään. Itse peruuttamisilmoituksen voi tehdä esimerkiksi peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla myyjälle. Ostajan kannattaa tiedostaa se, että hänellä on todistustaakka siitä, että hän on peruuttanut kaupan edellä mainitulla tavalla. Myyjä voi tarjota mahdollisuutta peruuttamisilmoituksen tekemiseen myös heidän omilla verkkosivuillaan. Jos ostaja peruuttaa kaupan myyjän tarjoamalla tavalla verkkosivuillaan, tulee myyjän ilmoittaa ostajalle viipymättä peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

Lähtökohta on, että ostajalla on 14 päivää aikaa peruuttaa tehty venekauppa. Peruuttamisaika lasketaan alkavaksi siitä hetkestä, kun ostaja saa veneen haltuunsa. Jos myyjä laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa ostajalle hänen peruuttamisoikeudestansa, pidentyy ostajan peruttamisoikeus 12 kuukauden mittaiseksi. Myyjä voi kuitenkin huomata virheensä ja informoida ostajaa jälkikäteen hänen peruuttamisoikeudestansa. Tässä tilanteessa 14 vuorokauden peruuttamisoikeus alkaa siitä hetkestä, kun ostaja saa tiedon peruuttamisoikeutensa olemassaolosta.

Kaupan peruuttamisen seuraukset

Kun ostaja peruuttaa tehdyn venekaupan, pyritään sen jälkeen palaamaan ennen kaupan tekoa vallinneeseen tilanteeseen. Ostajan velvollisuutena on palauttaa vene myyjälle. Hänen tulee palauttaa vene viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruutusilmoituksen tekemisestä myyjälle itse, ellei myyjä ole sitoutunut noutamaan tavaraa. Ostajan vastuulla on veneen palauttamisesta aiheutuvat välittömät kulut, ellei myyjä ole sitoutunut vastaamaan niistä. Kuitenkaan tilanteessa, jossa myyjä ei ole kauppaa tehtäessä informoinut ostajaa tällaisen seikan olemassaolosta, ei ostajan tarvitse tällaisia kuluja maksaa.

Ostajalla on vastuu veneestä, ennen kuin hän on palauttanut veneen takaisin myyjälle. Ostajan tulee huolehtia siitä, että vene pysyy olennaisesti muuttumattomana. Ostajan ei siis tule käyttää venettä enää peruuttamisilmoituksen tekemisen jälkeen. Jos ostaja on ehtinyt käyttämään venettä ennen kaupan peruuttamista, on hänen vastattava veneen arvon alenemisesta. Kuitenkaan veneen käyttämiseksi ei katsota sitä, että ostaja on käsitellyt venettä ainoastaan siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Ostaja ei ole vastuussa veneen arvon alenemisesta, mikäli myyjä on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa ostajalle tiedot hänen peruuttamisoikeudestansa.

Myyjän velvollisuutena on viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua ostajan peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava ostajalle häneltä saamansa maksusuoritukset. Myyjällä on oikeus pidättyä maksujen palauttamisesta siihen asti, kunnes hän on saanut veneen takaisin tai kunnes ostaja on osoittanut, että hän on lähettänyt tavaran takaisin. Poikkeuksena tästä on tilanteet, joissa myyjällä on velvollisuus noutaa vene itse. Maksun palauttamiseksi myyjän tulee käyttää samaa maksutapaa, jota ostaja käytti. Tämä on usein yksinkertaisinkin vaihtoehto, mutta jos ostaja suostuu muunlaiseen järjestelyyn, voi maksusuoritukset palauttaa eri maksutapaa käyttäen.

Venekaupan ja veneen korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ostajan oikeus perua kauppa ja saada rahat takaisin?

Kuluttajalla  on oikeus kaupan peruuttamiseen etä- ja kotimyyntikaupassa. Kuluttajalla on  14 vuorokauden peruuttamisoikeus, jonka aikana hän saa peruuttaa kaupan ilman  syytä. Myymälässä tehdyn kaupan kuluttaja saa perua, jos myyjä on tarjonnut  peruuttamisoikeuden. Myyjällä ei ole lakisääteistä velvollisuutta tarjota  peruuttamisoikeutta myymälässä tapahtuville kaupoille.

Milloin asiakas voi vaatia kaupan purkamista?

Mikäli  myyjä kieltäytyy vaihtamasta veneä virheettömään, korjaamasta sitä kuluitta  tai ei edes vastaa reklamaatioon, voi ostaja halutessaan saman tien vaatia  kaupan purkamista tai vähäisissä virheissä hinnanalennusta.

Voiko käytetyn venen kaupan perua?

Käytetyn  venenkauppa voidaan perua, jos vene on ostettu etä- tai  kotimyynnillä.Kaupan perumisen ja purkamisen välinen eroon siis  se, että kauppa voidaanperuailman mitään syytä, mutta se voidaan  vain perua etä- ja kotimyyntitilanteissa. venekauppa voidaanpurkaa, jos  venessä ilmenee vikoja eikä purkaminen vaadi etä- tai kotimyyntiä.

Mitä kuluttajariitalautakunta tekee?

Kuluttajariitalautakunnan  tehtävänä on ratkaista kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset  oikeudelliset riidat sekä yksityisten väliset riidat koskien asunnon myyntiä  ja vuokraamista. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat  suosituksentasoisia, mutta niitä noudatetaan pitkälti.

Millä ehdoin virheettömän tuotteen voi vaihtaa tai palauttaa?

Laki ei  velvoita myyjää tarjoamaan palautusoikeutta myymälästä ostetuille tuotteille.  Ostajalla on oikeus palauttaa myymälästä ostettu virheetön tuote vain, jos  myyjä on tarjonnut palautusoikeuden. Jos kyse on etä- tai kotimyyntikaupasta  kuten verkkokauppaostoksista, on ostajalla pääsääntöisesti 14 päivän  peruuttamisoikeus.

Mistä saa apua riitatilanteessa?

Kuluttajan kannattaa ensiksi kysyä neuvoa kuluttajaneuvonnasta.  Kuluttajaneuvonta antaa maksutta apua kuluttajan kohtaamiin ongelmiin myyjän  kanssa. Jos kuluttajaneuvonnan avustuksella ei saada ongelmaa ratkaistuksi,  voi kuluttaja kääntyä lakimiehen puoleen tai viedä asian  kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä