body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Venekaupan purku ennen 1.1.2022

Jaa tämä artikkeli

Venekauppoja solmittaessa kumpikin osapuoli toivoo kaupan olevan onnistunut. Näin ei aina käy ja kauppa saatetaankin lopulta joutua purkamaan. Tässä artikkelissa pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, millaisissa tilanteissa ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Tarkastelu kohdistuu elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin kauppoihin.

Kuluttajansuojalaki ostajan suojana

Kuluttajansuojalaki sääntelee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä kauppoja. Kuluttajansuojalaki sääntelee siten myös kaupan purkua. Kuluttajan eli ostajan on mahdollista purkaa kauppa kahdessa eri tilanteessa; ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen taikka virheen perusteella.

Ostajan kannattaa kuitenkin muistaa, että kaupan purku on pääsääntöisesti viimesijainen toimenpide. Ostaja ei siten voi heti pienen viivästyksen tai virheen vuoksi lähteä kauppaa purkamaan. Tämän vuoksi ostajan on hyvä olla selvillä, mitä toimenpiteitä häneltä vaaditaan ennen kuin hän voi purkaa kaupan ja mitä oikeuksia myyjällä on välttääkseen kaupan purun.

Kaupan purku viivästyksen perusteella

Ostajalla on tietyissä myyjän viivästystilanteissa oikeus purkaa tehty venekauppa. Lähtökohtana kuitenkin on, että ostajan on ensiksi annettava myyjälle kohtuullinen lisäaika veneen luovuttamiselle ennen kaupan purkamista. Jos myyjä ei ole luovuttanut venettä lisäajan kuluessa, syntyy ostajalle oikeus purkaa venekauppa.

Ymmärrettävää ja perusteltua on, että ilman lisäajan antamista ostaja saa kuitenkin purkaa kaupan välittömästi, jos myyjä kieltäytyy toimittamasta venettä ostajalle. Ostaja saa myös purkaa kaupan välittömästi, jos luovutuksen toteuttaminen sovittuna ajankohtana on ostajalle olosuhteisiin nähden olennainen tai ostaja on kertonut, että veneen luovutus tiettynä ajankohtana on olennainen ja myyjä viivästyy tällaisesta ajankohdasta.

Kaupan purku virheen perusteella

Viivästystilanteiden lisäksi venekauppa voidaan purkaa virheen perusteella. Virheen perusteella tehtäviin kaupan purkuihin liittyy herkemmin epäselvyyksiä ja erimielisyyksiä, joten ostajan on hyvä olla tietoinen, millä edellytyksillä purkuperuste syntyy.

Kun ostaja havaitsee virheen, tulee hänen ensiksi ilmoittaa virheestä myyjälle kahden kuukauden kuluessa. Toivottavaa tietenkin molempien osapuolten kannalta on, että virheestä ilmoitetaan pikimmiten. Pelkkä virheen havaitseminen ja siitä ilmoittaminen ei kuitenkaan vielä anna ostajalle oikeutta kaupan purkuun. Myyjälle on annettava ensiksi mahdollisuus virheen oikaisemiseksi. Lisäksi tulee huomata, että vähäiset virheet eivät oikeuta kaupan purkuun. Myyjällä on kuitenkin todistustaakka virheen vähäisyyden osoittamisesta.

Myyjä voi oikaista virheensä joko korjaamalla virheen tai toimittamalla virheettömän tavaran. Vene on tavarana sellainen, että pääsääntöisesti myyjä pyrkii korjaamaan havaitun virheen. Ostajan on annettava myyjälle mahdollisesti useampikin korjausyritys, jos hän ei heti onnistu korjauksessa. Tämä on perusteltua, koska veneen korjaukset voivat olla hyvin haastavia. Korjaus ja niiden yritykset on kuitenkin pystyttävä tekemään asianmukaisesti ja siten, ettei veneen arvo alene.

Jos myyjän korjausyrityksistä huolimatta venettä ei saada korjatuksi tai vika uusiutuu jatkuvasti, saa ostaja purkaa kaupan. Ostaja saa vaatia kaupan purkua myös niissä tilanteissa, joissa myyjä ei pysty korjaamaan virhettä kohtuullisessa ajassa ja ilman olennaista haittaa. Lisäksi tilanteissa, joissa huomataan, että virhe on mahdoton korjata tai se aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, saa ostaja vaatia kaupan purkua välittömästi.

Venekaupan purun vaikutukset

Kaupan purkamisella pyritään saavuttamaan tilanne, joka vallitsi ennen kaupan tekoa. Jos kauppa päätyy purkuun, molempien osapuolten velvollisuudet kaupan toteuttamiseksi ja sen myötävaikuttamiseksi lakkaavat ja tehdyt suoritukset on palautettava.

Jos kyse on myyjän viivästyksen perusteella tehdystä kaupan purkamisesta, tulee kaupan purkamisen jälkeen myyjän viipymättä palauttaa ostajalle kaikki hänen maksusuorituksensa. Myyjän velvollisuutena virheen perusteella tehdyissä kaupan purkamisissa on palauttaa ostajalle kauppahinta, kun hän vastaanottaa veneen tai kun ostaja on toimittanut todisteen veneen takaisin lähettämisestä. Lisäksi myyjän on maksettava korkoa saamalleen maksulle tai osamaksuille siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti maksun.

Ostajan on purettuaan kauppa palautettava vene myyjälle. Myyjä on kuitenkin vastuussa palauttamisen kustannuksista. Lisäksi ostajan on luovutettava myyjälle veneestä saamansa tuotto sekä maksettava kohtuullinen korvaus, jos veneestä on ollut ostajalle muuta hyötyä. Ostajan tulee siten korvata myyjälle veneestään saama käyttöhyöty.

Venekaupan ja veneen korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin ja veneisiin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Milloin voi vaatia venekaupan purkua?

Ostaja voi vaatia veneen korjaamista tai vaihtoa, jos tavarassa  on virhe. Kuluttaja saa itse valita kummalla tavalla haluaa virheen tulevan  oikaistuksi.  Tuotteen tai palvelun  virhe oikaistaan pääsääntöisesti korjaamalla virhe tai vaihtoehtoisesti  korvaamalla viallinen tuote tai palvelu uudella vastaavanlaisella. Jos  virhettä ei saada oikaistuksi edellä mainituilla keinoilla, voi kyseeseen  tulla hinnanalennus tai kaupan purku.

Miten lasketaan 14 päivän palautusoikeus?

Etä- ja  kotimyynnissä ostajalla on 14 päivän peruuttamisoikeus eli oikeus palauttaa  tuote. Peruuttamisaika voi olla pidempikin, jos myyjä on sellaisen halunnut  tarjota. Peruuttamisoikeus lasketaan tuotteen luovutuspäivästä alkaen.

Mitä tehdä, jos ostaa viallisen veneen?

Jos  vene on viallinen, on ensimmäiseksi ostajan reklamoitava virheestä myyjää.  Myyjän on virheilmoituksen vastaanotettuaan oikaistava virhe, jos myyjän  virhevastuu on edelleen voimassa. Tuotteen tai palvelun virhe oikaistaan  pääsääntöisesti korjaamalla virhe tai vaihtoehtoisesti korvaamalla viallinen  tuote tai palvelu uudella vastaavanlaisella. Jos virhettä ei saada  oikaistuksi edellä mainituilla keinoilla, voi kyseeseen tulla hinnanalennus  tai kaupan purku.

Voiko käytetyn veneen kaupan purkaa?

Ostajalle  voi syntyä oikeus purkaa kauppa tavaran virheen tai myyjän viivästyksen  perusteella. Myyjälle puolestaan voi syntyä purkuoikeus, jos ostaja ei maksa  kauppahintaa tai myötävaikuta kauppaan esimerkiksi noutamalla tai  vastaanottamalla tavaraa. Kaupan purku on kuitenkin pääsääntöisesti  viimesijainen keino oikaista kauppaan liittyvät ongelmat, joten ongelmat  pyritään ensiksi oikaisemaan lievemmin keinoin.

Mistä saa apua esimerkiksi venettä koskevassa riitatilanteessa?

Kuluttajan  kannattaa ensiksi kysyä neuvoa kuluttajaneuvonnasta. Kuluttajaneuvonta antaa  maksutta apua kuluttajan kohtaamiin ongelmiin myyjän kanssa. Jos  kuluttajaneuvonnan avustuksella ei saada ongelmaa ratkaistuksi, voi kuluttaja  kääntyä lakimiehen puoleen tai viedä asian kuluttajariitalautakunnan  ratkaistavaksi.

Mistä voi reklamoida?

Kuluttajana  voit tehdä reklamaation myyjälle, jos ostamassasi tavarassa tai  palvelussa on virhe. Myyjä on vastuussa virheestä lakisääteisen virhevastuun  mukaisesti. Kuluttajana voit reklamoida esimerkiksi tavaran tai palvelun  virheestä tai viivästymisestä, asumiseen, matkustamiseen tai puhelin-  tai internetliittymään liittyvästä virheestä taikka perusteettomasta  laskusta tai perinnästä.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä