body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Matkailuvaunukaupan purku, ennen 1.1.2022

Jaa tämä artikkeli

Ostaja voi kohdata ongelmia solmittuaan matkailuvaunukaupat. Tämä voi johtaa siihen, että ostaja haluaa purkaa kaupan. Ostajan on kuitenkin tärkeää tietää, että mikä tahansa ongelma ei oikeuta purkamaan kauppaa. Lisäksi ostajan on huomioitava se, että kaupan purku ei ole ensisijainen keino korjata ostajaa kohdanneet ongelmat, vaan ongelmat on aluksi pyrittävä ratkaisemaan lievemmillä keinoilla. Vasta kun tulee ilmi, ettei ongelma ratkea lievemmin keinon, on ostajalla oikeus purkaa kauppa.

Viivästystilanteet ja kaupan purku

Kuluttajansuojalaki sääntelee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä kaupan purkutilanteita. Ostaja voi kuluttajansuojalain mukaan purkaa kaupan kahdessa eri tilanteessa. Ensimmäinen näistä on ostajan oikeus purkaa kauppa myyjän viivästyksestä johtuen. Myyjän viivästys ei kuitenkaan välittömästi anna ostajalle oikeutta purkaa kauppaa, sillä myyjä on oikeutettu saamaan ensiksi kohtuullisen lisäajan matkailuvaunun luovuttamiselle. Jos myyjä ei tämän lisäajan kuluessa luovuta matkailuvaunua, saa ostaja purkaa kaupan.

Ostajan ei kuitenkaan tarvitse antaa lisäaikaa myyjälle tilanteissa, joissa myyjä kieltäytyy luovuttamasta matkailuvaunua. Näissä tilanteissa ostaja saa purkaa kaupan välittömästi. Vastaavasti ostaja saa purkaa kaupan välittömästi ilman lisäajan antamista, jos luovutus tiettynä ajankohtana on ostajalle olosuhteisiin nähden olennainen tai ostaja on kertonut, että matkailuauton luovutus tiettynä ajankohtana on olennainen ja myyjä viivästyy tästä ajankohdasta.

Virhe kaupan purkuperusteena

Toinen purkuperuste on kaupan purku matkailuvaunun virheestä johtuen. Virhetilanteiden selvittelyt saattavat herkästi aiheuttaa erimielisyyttä, koska kyseessä ei ole usein halpa korjaustoimenpide. Ostajan kannattaakin virhetilanteissa olla tietoinen sekä omista että myyjän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Ostajan huomattua virheen matkailuvaunussaan, on hänen ilmoitettava siitä kahden kuukauden kuluessa myyjälle. Tämän jälkeen arvioidaan virheen laatu. Tällä on merkitystä, sillä vähäisesti virheet eivät oikeuta missään tilanteissa kaupan purkuun. Vähäinen virhe on esimerkiksi pintavika. Myyjän kannalta olisikin kohtuutonta, jos näin kevein perustein voitaisiin purkaa kauppa.

Jos kyseessä on vähäistä suurempi virhe, voi ostajalle syntyä oikeus purkaa kauppa. Oikeus purkaa kauppa ei tosin näissäkään tilanteissa synny välittömästi, sillä myyjällä on ensiksi oikeus yrittää oikaista virhe. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa ilmenee, että virhe on mahdoton oikaista tai oikaisu aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia.

Myyjä pystyy oikaisemaan virheen joko korjaamalla sen tai toimittamalla ostajalle vastaavanlaisen virheettömän matkailuvaunun. Matkailuvaunun luonteesta johtuen myyjät useimmiten pyrkivät korjaamaan virheen. Ostaja saattaa joutua antamaan myyjälle useampiakin korjausyrityksiä, koska matkailuvaunun virheet voivat olla haastavia korjattavia. Vasta kun ilmenee, ettei myyjä saa virhettä korjatuksi tai virhe uusiutuu uudelleen ja uudelleen, saa ostaja purkaa kaupan. Lisäksi ostajalle syntyy oikeus purkaa kauppa, jos myyjä ei pysty korjaamaan virhettä kohtuullisessa ajassa ja ilman olennaista haittaa.

Kaupan purkamisen seuraukset

Kaupan purkaminen johtaa siihen, että palataan kaupantekoa edeltäneeseen tilanteeseen. Jos kauppa on purettu myyjän viivästyksen vuoksi, tilanne on ostajalle yksinkertainen; myyjä palauttaa ostajalle tämän maksusuoritukset ja maksaa näille maksuille korkoa siitä päivästä alkaen, jona hän vastaanotti maksut.

Kaupan päätyttyä purkuun matkailuvaunun virheen vuoksi, on kummallakin kaupan osapuolella velvollisuuksia. Ostajan on tällöin palautettava matkailuvaunu takaisin myyjälle. Myyjän on puolestaan palautettava ostajalle tämän maksusuoritukset korkoineen. Myyjä tosin saa viivyttää maksusuoritusten palauttamista siihen saakka, kunnes on saanut matkailuvaunun takaisin haltuunsa tai ostaja on todisteellisesti lähettänyt matkailuvaunun takaisin myyjälle. Lopuksi ostajan kannattaa vielä muistaa se, että hänen on korvattava myyjälle matkailuvaunustaan saama käyttöhyöty.

Asuntovaunukaupan ja asuntovaunun korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Milloin ostaja saa purkaa kaupan?

Mikäli  myyjä kieltäytyy vaihtamasta matkailuautoa virheettömään, korjaamasta  sitä kuluitta tai ei edes vastaa reklamaatioon, voi ostaja halutessaan  saman tien vaatia kaupan purkamista tai vähäisissä virheissä hinnanalennusta.

Voiko myyjä perua kaupan?

Jos kuluttaja rikkoo hänen ja myyjäliikkeen välisen sopimuksen,  voi myyjälle syntyä oikeus purkaa kauppa ja saada vahingonkorvauksia.  Lisäksi, jos virheen oikaisusta aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia  on myyjällä oikeus vaatia kauppaa purettavaksi.

Mitä virhevastuu kattaa?

Myyjän  velvollisuutena on luovuttaa kuluttajalle sovitunlainen tavara  sovittuna ajankohtana. Jos tavarassa ilmenee virhe tavaran  luovuttamisen jälkeen, on myyjä vastuussa virheestä kuluttajansuojalain  mukaisesti virhevastuun. Virhevastuu kattaa sen, että virhe on oikaistava  tavaran virhe virhevastuun voimassaollessa ja virheen oikaisu on suoritettava  kohtuullisessa ajassa. Myyjälle voi myös syntyä velvollisuus maksaa  kuluttajalle vahingonkorvauksia tavaran virheen johdosta.

Milloin matkailuvaunukaupassa on tapahtunut virhe?

Matkailuvaunu  on tietysti vastattava sitä mitä siitä on ennen kauppaa sovittu ja miten  sitä on markkinoitu. Lisäksi matkailuvaunun on oltava tieliikennekelpoinen,  jos tästä ei ole kirjallisesti sovittu ennen kauppoja. Tieliikennekelpoinen tarkoittaa kansankielellä sitä, että auton tulee  olla siinä kunnossa, että sen voi katsastaa.

Mistä saa apua esimerkiksi matkailuvaunua koskevassa riitatilanteessa?

Kuluttajan kannattaa ensiksi kysyä neuvoa kuluttajaneuvonnasta. Kuluttajaneuvonta antaa  maksutta apua kuluttajan kohtaamiin ongelmiin myyjän kanssa. Jos  kuluttajaneuvonnan avustuksella ei saada ongelmaa ratkaistuksi, voi kuluttaja  kääntyä lakimiehen puoleen tai viedä asian kuluttajariitalautakunnan  ratkaistavaksi.

Mistä voi reklamoida?

Kuluttajana  voit tehdä reklamaation myyjälle, jos ostamassasi tavarassa tai  palvelussa on virhe. Myyjä on vastuussa virheestä lakisääteisen virhevastuun  mukaisesti. Kuluttajana voit reklamoida esimerkiksi tavaran tai palvelun  virheestä tai viivästymisestä, asumiseen, matkustamiseen tai puhelin-  tai internetliittymään liittyvästä virheestä taikka perusteettomasta  laskusta tai perinnästä.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä