body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Matkailuvaunukaupan purku alkaen 1.1.2022

Jaa tämä artikkeli

Milloin matkailuvaunun kaupan voi purkaa?

Ostaja ei ole aina tyytyväinen matkailuvaunukauppaansa. Tämä voi johtaa siihen, että hän haluaa purkaa kaupan. Ostajalla onkin oikeus purkaa kauppa myyjän viivästyksen tai matkailuvaunun virheen perusteella. Kaupan purkuun ei voi kuitenkaan pääsääntöisesti heti ryhtyä, vaan ongelma on pyrittävä ensiksi ratkaisemaan lievemmillä keinoilla. Jos näiden avulla ei pystytä ratkaisemaan ongelmaa, saa ostaja purkaa kaupan. Kuluttajansuojalaki sääntelee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä kaupan purkutilanteita.

Matkailuvaunun kaupan purku viivästyksen perusteella

Myyjän viivästys matkailuvaunun luovutuksessa voi antaa ostajalle oikeuden purkaa kaupan. Jos kauppa puretaan, tulee myyjän palauttaa ostajalle viipymättä kaikki kaupan perusteella maksettu. Usein ostajan on kuitenkin ensiksi annettava myyjälle kohtuullinen lisäaika matkailuvaunun luovuttamiseksi ennen kuin hän voi purkaa kaupan. Mikäli myyjä ei syystä tai toisesta luovuta ostajalle matkailuvaunua lisäajan kuluessa, saa ostaja purkaa kaupan.

Lisäajan antamista ei ole katsottu tarpeelliseksi muutamassa tilanteessa. Melkeinpä itsestään selvää on, ettei ostajan tarvitse antaa lisäaikaa myyjälle tilanteissa, joissa myyjä suoraan kieltäytyy luovuttamasta matkailuvaunua. Ostaja saa purkaa kaupan ilman lisäajan antamista myös tilanteissa, joissa luovutuksen toteuttaminen sovittuna ajankohtana on ostajalle olosuhteisiin nähden olennainen tai ostaja on kertonut matkailuvaunun luovuttamisen olevan tiettynä ajankohtana olennainen ja myyjä viivästyy tällaisesta ajankohdasta.

Kaupan purku asuntovaunussa olevan virheen perusteella

Virheen laadun merkitys purkuoikeuteen

Matkailuvaunukauppa puretaan useimmiten matkailuvaunun virheestä johtuen. Virheitä on kuitenkin monenlaisia ja virheen laatu vaikuttaa ostajan purkuoikeuteen. Kaikki virheet eivät edes oikeuta purkamaan kauppaa. Tällaisia ovat vähäiset virheet, jotka ovat helposti ja nopeasti korjattavissa; esimerkiksi erilaiset pintaviat. Tällaiset virheet varmasti harmittavat ostajaa, mutta koska ne on mahdollista korjata helposti, eivät ne oikeuta ostajaa purkamaan kauppaa. Myyjän vastuulla on kuitenkin virheen vähäisyyden osoittaminen.

Vähäistä suuremmat virheet oikeuttavat ostajan purkamaan kaupan, mutta eivät nekään välittömästi. Tämä johtuu siitä, että myyjällä on oikeus yrittää virheen oikaisua ennen kuin ostajalle syntyy oikeus purkaa kauppa. Ostaja saa siten purkaa kaupan vasta kun ilmenee, ettei myyjä pysty virhettä oikaisemaan. Tästä poikkeuksena ovat tilanteet, joissa virhe on laadultaan niin vakava, ettei sen oikaiseminen tule kysymykseen. Näissä tilanteissa ostajan ei tarvitse antaa myyjälle mahdollisuutta virheen oikaisemiseksi, vaan purkuoikeus syntyy välittömästi.

Kaupan purkuperusteet

Mitkä ovat sitten ne seikat, joista ostaja tietää, että hänelle on syntynyt oikeus purkaa matkailuvaunun kauppa? Ensinnäkin ostajalle syntyy oikeus purkaa kauppa, jos myyjä ei korjaa virhettä kohtuullisessa ajassa tai aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa. Ostaja saa myös purkaa kaupan, jos virheen oikaiseminen osoittautuu myyjälle mahdottomaksi tai se aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia.

Ostajan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että hän saattaa myös itse aiheuttaa edellä mainitut tilanteet. Tämä johtuu siitä, että ostajalla on valta valita, miten hän haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Ostajan vaihtoehtoina on joko virheen korjaaminen tai virheellisen matkailuvaunun korvaaminen vastaavanlaisella virheettömällä matkailuvaunulla. Jos siis ostaja esimerkiksi haluaa virheen oikaistuksi vastaavanlaisella virheettömällä matkailuvaunulla, ei myyjällä välttämättä ole tällaista tarjota. Myyjä saa näissä tilanteissa tarjoutua korjaamaan virheen, mutta jos ostaja ei tätä halua, saa hän purkaa kaupan.

Lisäksi ostaja saa purkaa kaupan, jos sama virhe uusiutuu myyjän korjauksesta huolimatta. Myyjä on siis voinut korjata asuntovaunussa olevan virheen, mutta virhe ilmenee uudelleen. Ostajan purkuoikeutta tässä suhteessa onkin helpotettu aiempaan nähden. Aiemmin tilanne oli se, että myyjälle tuli antaa useitakin korjausmahdollisuuksia ennen kuin ostaja sai purkaa kaupan. Tämä puolestaan johti siihen, että toisinaan korjaukset toteutettiin pikaisesti ja halvalla ja tämän seurauksesta virheet uusiutuivat kerta toisensa jälkeen. Nyt lähtökohtana sitä vastoin on, että ostaja saa purkaa kaupan ensimmäisen korjausyrityksen jälkeen, jos korjaus ei ole onnistunut.

Seuraukset kaupan purkamisesta

Kun matkailuvaunun kauppa puretaan, tulee kaupan osapuolten palauttaa jo tehdyt suorituksensa. Ostajan tulee palauttaa matkailuvaunu takaisin myyjälle ja myyjän palauttaa ostajalle hänen maksusuorituksensa. Myyjän ei kuitenkin tarvitse palauttaa maksusuorituksia ennen kuin hän on saanut matkailuvaunun takaisin haltuunsa. Lisäksi ostajan on korvattava myyjälle saamansa käyttöhyöty matkailuvaunusta. Vastaavasti myyjän on maksettava korkoa saamalleen maksulle tai osamaksuille siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti maksun.

Asuntovaunukaupan ja asuntovaunun korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Milloin matkailuvaunun kaupan voi purkaa?

Matkailuvaunun kauppa voidaan purkaa, mikäli myyjä kieltäytyy  vaihtamasta vaunua virheettömään tai kieltäytyy korjaamasta sitä kuluitta.

Voiko matkailuvaunun kaupan peruuttaa?

Ostetunmatkailuvaunun kaupan voi peruuttaa 14 vuorokauden  kuluessa, jos vaunu on ostettu etä- tai kotimyynnillä. Muussa tapauksessa  vaunun palauttaminen vaatii kaupan purkamista, jonkin virheen johdosta.

Miten tuotteen virhe korvataan kuluttajalle?

Jos tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, on myyjän  korjattava se tai vaihdettava tuote vastaavanlaiseen virheettömään  tuotteeseen. Ostajalla on oikeus valita, kummalla tavalla haluaa virheen  tulevan oikaistuksi. Jos virhettä ei saada oikaistuksi, voi kyseeseen tulla  hinnanalennus.

Milloin myyjällä on oikeus purkaa kauppa?

Myyjälle voi syntyä oikeus purkaa kauppa, jos ostaja ei maksa  tavaran kauppahintaa. Purkuoikeus voi syntyä myös, jos ostaja ei myötävaikuta  kauppaan esimerkiksi vastaanottamalla tai noutamalla tavaraa. Ostajan  sopimusrikkomuksen on kuitenkin oltava olennainen, jotta myyjälle syntyy  purkuoikeus.

Voiko yksityinen myyjä perua kaupan?

Yksityiselle myyjälle voi syntyä oikeus purkaa kauppa, jos  ostaja ei maksa kauppahintaa. Jos tavara on kuitenkin jo ostajan hallussa,  myyjä saa purkaa kaupan vain, jos hän on pidättänyt siihen oikeuden tai  ostaja torjuu tavaran. Myyjälle voi syntyä oikeus purkaa kauppa myös, jos  ostaja ei myötävaikuta kauppaan vaaditulla tavalla esimerkiksi noutamalla tai  vastaanottamalla tavaraa.

Mistä saa apua riitatilanteessa?

Kuluttajan kannattaa ensiksi kysyä neuvoa kuluttajaneuvonnasta.  Kuluttajaneuvonta antaa maksutta apua kuluttajan kohtaamiin ongelmiin myyjän  kanssa. Jos kuluttajaneuvonnan avustuksella ei saada ongelmaa ratkaistuksi,  voi kuluttaja kääntyä lakimiehen puoleen tai viedä asian  kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä