body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Matkailuautokaupan purku, ennen 1.1.2022

Jaa tämä artikkeli

Ostaja ei aina ole tyytyväinen tehtyyn matkailuautokauppaan. Tästä voi seurata se, että ostaja haluaa purkaa tehdyn kaupan. Kaupan purkuun ei kuitenkaan voi ryhtyä millä tahansa perusteella. Lisäksi kaupan purku on useimmiten viimesijainen keino ratkaista kauppaan liittyvät ongelmat. Ostajan kannattaakin olla tietoinen matkailuautokaupan ongelmatilanteissa hänen sekä myyjän oikeuksista ja siitä, milloin kaupan purkuun voidaan ryhtyä. Kuluttajansuojalailla on säännelty elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliset purkutilanteet.

Myyjän viivästys purkuperusteena

Ostaja voi purkaa kaupan tietyissä myyjän viivästystilanteissa. Ostaja ei voi kuitenkaan pääsääntöisesti heti vaatia kaupan purkua myyjän viivästyksen perusteella, vaan hänen on ensiksi annettava kohtuullinen lisäaika myyjälle matkailuauton luovuttamiseksi. Ostaja saa purkaa kaupan vasta, kun myyjä ei ole luovuttanut lisäajan kuluessa ostajalle matkailuautoa.

Vaikka myyjälle on pääsääntöisesti annettava lisäaikaa, ei tämä päde kaikissa tilanteissa. Selvää on, että lisäaikaa ei tarvitse antaa, jos myyjä suoraan kieltäytyy toimittamasta matkailuautoa ostajalle. Lisäksi ostajalla on oikeus purkaa kauppa välittömästi, jos luovutus tiettynä ajankohtana on ostajalle olosuhteisiin nähden olennainen tai ostaja on kertonut, että matkailuauton luovutus tiettynä ajankohtana on olennainen ja myyjä viivästyy tästä ajankohdasta.

Matkailuauton virhe purkuperusteena

Ostaja voi purkaa kaupan myös matkailuauton virheen perusteella. Virheet ovat ikäviä yllätyksiä ja usein kalliita sellaisia, joten niihin liittyy herkemmin myös erimielisyyttä. Ostajan onkin tärkeää tietää, milloin hänelle syntyy oikeus vaatia kaupan purkua ja mitkä ovat myyjän oikeudet virhetilanteissa.

Ostajan huomatessa matkailuautossaan virheen, tulee hänen ensinnäkin ilmoittaa siitä myyjälle kahden kuukauden kuluessa. Virheestä ilmoittaminen ei kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että ostaja saisi automaattisesti vaatia myös kaupan purkamista. Tähän on kaksi syytä. Ensimmäinen näistä on se, että vähäiset virheet eivät oikeuta kaupan purkamista. Vähäisiä virheitä ovat esimerkiksi pintaviat, jotka ovat helposti korjattavissa. Kaupan purku olisi kohtuuton virheen oikaisukeino tällaisissa tilanteissa.

Vähäistä suurempien virheiden kohdalla ostajalle voi syntyä oikeus purkaa kauppa, mutta kaupan purkuoikeus ei näissäkään tilanteissa synny välittömästi. Tämä perustuu siihen, että myyjällä on ensiksi oikeus yrittää oikaista virhe ennen kuin ostaja saa vaatia kaupan purkamista. Poikkeuksena ovat kuitenkin tilanteet, joissa virhe osoittautuu mahdottomaksi oikaista tai virheen oikaisu vaatisi kohtuuttomia kustannuksia. Tällöin ostaja saa vaatia kaupan purkua välittömästi.

Myyjä voi oikaista virheen joko korjaamalla sen tai toimittamalla virheettömän matkailuauton virheellisen tilalle. Matkailuautojen kohdalla tilanne on usein se, että myyjä pyrkii korjaamaan virheen. Ostajan on mahdollisesti annettava myyjälle useampiakin korjausmahdollisuuksia, jos myyjä ei heti onnistu korjaamaan virhettä. Tämä johtuu siitä, että matkailuautossa esiintyvät virheet voivat välillä olla haastavia korjattavia. Ostaja saa kuitenkin purkaa kaupan, jos virhettä ei saada korjatuksi taikka virhe uusiutuu kerta toisensa jälkeen. Lisäksi ostaja saa purkaa kaupan, jos myyjä ei pysty korjaamaan virhettä kohtuullisessa ajassa ja ilman olennaista haittaa.

Kaupan purku

Matkailuautokaupan päätyessä purkuun, palataan kaupantekoa edeltäneeseen tilanteeseen. Jos kauppa on purettu myyjän viivästyksen vuoksi, on myyjän palauttava ostajalle kaikki tämän maksusuoritukset. Lisäksi myyjän on maksettava korkoa saamilleen maksusuorituksille siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti maksut.

Jos kyse taas on virheen perusteella tehdystä kaupan purkamisesta, on molemmilla osapuolilla velvollisuuksia. Myyjän on palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset ja ostajan puolestaan palautettava matkailuauto myyjälle. Lisäksi myyjän on maksettava korkoa ostajan maksusuorituksille ja ostajan on puolestaan korvattava myyjälle matkailuautostaan saama käyttöhyöty. Näin pyritään saavuttamaan tilanne, joka vallitsi ennen kaupantekoa.

Asuntoautokaupan ja asuntoauton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Mitä virhevastuu kattaa?

Myyjän velvollisuutena on  luovuttaa kuluttajalle sovitunlainen tavara sovittuna ajankohtana. Jos  tavarassa ilmenee virhe tavaran luovuttamisen jälkeen, on myyjä vastuussa virheestä kuluttajansuojalain virhevastuun mukaisesti. Virhevastuu kattaa sen, että tavaran virhe on oikaistava virhevastuun voimassa ollessa ja virheen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa. Myyjälle voi myös syntyä velvollisuus maksaa  kuluttajalle vahingonkorvauksia tavaran virheen johdosta.

Milloin matkailuautokaupassa on tapahtunut virhe?

Matkailuauton on tietysti vastattava sitä mitä autosta on ennen kauppaa sovittu ja miten sitä on markkinoitu. Lisäksi matkailuauton on oltava tieliikennekelpoinen, jollei tästä ole toisin  sovittu ennen kauppoja. Tieliikennekelpoinen tarkoittaa kansankielellä sitä, että auton tulee olla siinä kunnossa, että sen voi katsastaa.

Mikä oikeuttaa matkailuauton kaupan purkuun?

Mikäli myyjä  kieltäytyy vaihtamasta matkailuautoa virheettömään, korjaamasta sitä kuluitta tai ei  edes vastaa reklamaatioon, voi ostaja halutessaan saman tien vaatia kaupan purkamista tai vähäisissä virheissä hinnanalennusta.

Mitä tarkoittaa ”sellaisena kuin se on” -ehto matkailuautokaupassa?

Varsinkin  käytetyn matkailuauton kaupassa myyjät käyttävät usein ”sellaisena kuin se on”  -ehtoa. Matkailuauto myydään siten siinä kunnossa kuin se kaupantekohetkellä on. Käytetyissä matkailuautoissa voi usein olla havaittavissa pieniä vikoja ja  käyttämisen merkkejä ja ehdon avulla myyjä rajaa nämä viat vastuunsa ulkopuolelle. ”Sellaisena kuin se on” -ehtoa voidaan käyttää ainoastaan tapauksissa, joissa sovelletaan kauppalakia. Kauppalakia sovelletaan muun muassa yksityishenkilöiden välisessä kaupankäynnissä.

Mistä saa apua esimerkiksi matkailuautoa koskevassa riitatilanteessa?

Kuluttajan kannattaa ensiksi kysyä neuvoa kuluttajaneuvonnasta. Kuluttajaneuvonta antaa maksutta apua kuluttajan kohtaamiin ongelmiin myyjän kanssa. Jos kuluttajaneuvonnan avustuksella ei saada ongelmaa ratkaistuksi, voi kuluttaja  kääntyä lakimiehen puoleen tai viedä asian kuluttajariitalautakunnan  ratkaistavaksi.

Mistä voi reklamoida?

Kuluttajana voit tehdä reklamaation myyjälle, jos ostamassasi tavarassa tai palvelussa on virhe. Myyjä on vastuussa virheestä lakisääteisen virhevastuun mukaisesti. Kuluttajana voit reklamoida esimerkiksi tavaran tai palvelun virheestä tai viivästymisestä, asumiseen, matkustamiseen tai puhelin- tai  internetliittymään liittyvästä virheestä taikka perusteettomasta laskusta tai  perinnästä.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä