body {-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-font-smoothing: antialiased; -o-font-smoothing: antialiased;} .dropdown-link:lang(en) { background-color: transparent !important; }

Matkailuautokaupan purku alkaen 1.1.2022

Jaa tämä artikkeli

Matkailuauton eli asuntoauton kauppa ei aina ole odotusten mukainen. Tämä voi loppupeleissä johtaa siihen, että kauppa puretaan. Kuluttajansuojalaki sääntelee kaupan purkua elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä kaupassa. Ostaja voi purkaa kaupan joko myyjän viivästyksen tai matkailuauton virheen perusteella. Kaupan purku ei kuitenkaan ole kummankaan osapuolen kannalta toivottu lopputulos, joten kaupan purku on pääsääntöisesti viimesijainen keino kauppaan liittyvien ongelmien ratkaisuksi.

Matkailuauton kaupan purku viivästystilanteissa

Ostaja voi purkaa matkailuauton kaupan tietyissä myyjän viivästystilanteissa. Ostajan on pääsääntöisesti annettava ensiksi myyjälle kohtuullinen lisäaika matkailuauton luovuttamiselle ennen ryhtymistään kaupan purkuun. Jos myyjä ei luovuta matkailuautoa ostajalle lisäajan kuluessa, syntyy ostajalle oikeus purkaa kauppa.

Vaikka myyjä on pääsääntöisesti oikeutettu saamaan lisäaikaa ennen kuin kauppa on mahdollista purkaa, ei ostajan tarvitse antaa lisäaikaa tilanteissa, joissa myyjä suoraan kieltäytyy matkailuauton luovuttamisesta. Ostajalle syntyy suoraan purkuoikeus myös, jos luovutuksen toteuttaminen sovittuna ajankohtana on ostajalle olosuhteisiin nähden olennainen tai ostaja on kertonut matkailuauton luovuttamisen olevan tiettynä ajankohtana olennainen ja myyjä viivästyy tällaisesta ajankohdasta.

Virhetilanteet

Milloin matkailuauton kauppa voidaan purkaa?

Matkailuautokaupan purku perustuu pääsääntöisesti matkailuauton virheeseen. Virhetilanteissa ostajan on tärkeää tietää, mitkä virheet oikeuttavat kaupan purkuun ja missä tilanteissa. Ensinnäkin on hyvä tiedostaa, etteivät vähäiset virheet oikeuta kaupan purkamista. Vähäisiä virheitä ovat virheet, jotka ovat helposti ja nopeasti korjattavissa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset pintaviat. Myyjän vastuulla on virheen vähäisyyden osoittaminen.

Toisekseen jos kyse on vähäistä suuremmista virheistä, on myyjällä pääsääntöisesti oikeus yrittää virheen oikaisua ennen kuin ostaja saa vaatia kaupan purkua. Virhe voidaan oikaista joko korjaamalla virhe tai vaihtoehtoisesti toimittamalla vastaavanlainen virheetön tavara ostajalle. Ostajalla on oikeus valita, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Vasta kun myyjä ei ole virhettä syystä tai toisesta oikaissut, syntyy ostajalle purkuoikeus. Tästä poikkeuksena ovat tilanteet, joissa virhe on luonteeltaan niin vakava, ettei sen oikaiseminen tule kyseeseen. Ostaja saa näissä tilanteissa vaatia kaupan purkua välittömästi.

Kaupan purkamisen perusteet

Ostaja saa purkaa kaupan, jos myyjä ei oikaise virhettä kohtuullisessa ajassa tai aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa. Oikeus purkaa kauppa syntyy myös silloin, kun virheen oikaiseminen on mahdotonta tai siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. Ostajan kannattaa tiedostaa, että hän voi myös itse aiheuttaa tämän purkuperusteen aktualisoitumisen. Ostajan valinta voi olla sellainen, että se aiheuttaa oikaisemisen mahdottomuuden myyjälle. Esimerkiksi, jos ostaja on vaatinut vastaavanlaista virheetöntä matkailuautoa virheellisen tilalle, voi tilanne yksinkertaisesti olla se, ettei myyjällä ole tällaista tarjota. Näissä tilanteissa myyjä saa tarjoutua korjaamaan virheen. Jos ostaja ei tähän suostu, saa hän purkaa kaupan.

Ostaja saa lisäksi purkaa kaupan niissä tilanteissa, joissa myyjä on yrittänyt korjata virhettä, mutta virhe ilmenee uudelleen kerta toisensa jälkeen. Vaikka ostajan tulee antaa myyjälle ensiksi mahdollisuus virheen korjaamiselle, ei hänen tarvitse antaa korjausmahdollisuuksia loputtomiin. Tällä estetään myyjän pikaiset ja halvat korjauskeinot, joilla virhe saadaan korjatuksi vain hetkellisesti aiheuttaen ei-toivotun korjauskierteen. Jos siis myyjä ei onnistu korjausyrityksissään, syntyy ostajalle oikeus purkaa kauppa.

Kaupan purkamisen seuraukset

Kaupan päätyessä purkuun, tavoitteena on palata ennen kaupan tekoa vallinneeseen tilanteeseen. Kaupan osapuolten on palautettava kaupan toteuttamiseksi jo tehdyt suoritukset. Ostajan on palautettava matkailuauto takaisin myyjälle ja myyjän on puolestaan palautettava ostajalle hänen maksusuorituksensa. Myyjä saa pidättyä maksusuoritusten palauttamisesta siihen asti, kunnes hän on saanut matkailuauton takaisin haltuunsa.

Ostajan on korvattava myyjälle matkailuautostaan saama käyttöhyöty. Ostajan on siten luovutettava myyjälle matkailuautosta saatu tuotto sekä maksettava kohtuullinen korvaus, jos matkailuautosta on ollut ostajalle muuta hyötyä. Myyjän on puolestaan maksettava korkoa saamalleen maksulle tai osamaksuille siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti maksun.

Asuntoautokaupan ja asuntoauton korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Lue myös:

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Ota yhteyttä!

+358 9 3540 7111
toimisto@lakilehtonen.fi

Usein kysytyt kysymykset

Milloin matkailuauton kaupan voi purkaa?

Matkailuauton  kauppa voidaan purkaa, mikäli myyjä kieltäytyy vaihtamasta autoa  virheettömään tai kieltäytyy korjaamasta autoa kuluitta.

Mitä tarkoittaa virheolettama?

Todistustaakka  siitä, että auto on ollut myyntihetkellä virheetön (katsastuskunnossa), on  myyjällä uuden lain mukaan 12 kuukautta kauppojen teosta. Toisin sanoen  laissa asetetaan autoliikkeelle velvollisuus näyttää toteen, että auto on  rikkoutunut ostopäivän jälkeen, jos auto rikkoutuu ennen kuin vuosi tulee  täyteen ostopäivästä.

Milloin kuluttaja voi vaatia tavaran korjaamista tai vaihtoa?

Ostaja  voi vaatia tavaran korjaamista tai vaihtoa, jos tavarassa on virhe. Ostaja  saa valita, kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Myyjä saa  kieltäytyä oikaisemasta virhettä ostajan vaatimalla tavalla, jos siihen on  ylitsepääsemätön este tai siitä aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia  kustannuksia. Jos myyjä ei korjaa tai vaihda virheellistä tavaraa, saa ostaja  vaihtoehtoisesti vaatia hinnanalennusta, kaupan purkua tai pidättyä  kauppahinnan maksamisesta.

Milloin voi reklamoida?

Reklamoida  voi silloin, kun havaitsee tavarassa virheen. Reklamointi on tehtävä  kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi tullut  havaita. Reklamaation voi kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa  siitä, kun virhe havaittiin. Reklamaation osalta kannattaa myös muistaa se,  ettei myyjä ole loputtomiin vastuussa tavaran virheistä. Reklamointi onkin  tehokas silloin, kun myyjä on vielä takuun tai kuluttajansuojalain mukaisen  virhevastuun nojalla vastuussa tavaran virheistä.

Mistä kuluttaja saa tarvittaessa apua esimerkiksi riitatilanteissa?

Kuluttajan  kannattaa ensiksi kysyä riitatilanteissa apua kuluttajaneuvonasta.  Kuluttajaneuvonta antaa ohjeita ja sovitteluapua maksutta puhelimitse sekä  verkossa. Jos asiaa ei saada kuluttajaneuvonnan avulla ratkaistuksi, voi  kuluttaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tai hän voi  kääntyä lakimiehen puoleen.

Voiko myyjä vaatia kaupan purkua?

Myyjällä  on oikeus vaatia kaupan purkua, jos ostaja viivästyy kauppahinnan  maksamisessa ja tämän voidaan katsoa merkitsevän merkittävää  sopimusrikkomusta. Jos ostaja on saanut tavaran jo hallintaansa, saa myyjä  purkaa kaupan vain, jos hän on pidättänyt oikeuden tavaraan tai ostaja torjuu  tavaran. Lisäksi myyjä saa purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan  esimerkiksi noutamalla tai vastaanottamalla tavaraa ja sopimusrikkomus  voidaan katsoa olennaiseksi.

Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontaan

Lähes kaikki hoitamamme asiat saadaan selvitettyä ensimmäisen maksuttoman neuvonnan aikana. Muissa tilanteissa kerromme vaihtoehdot asian jatkoselvittämistä varten.
Ota yhteyttä