lakilehtonen-logo-uusi

Välittäjän vastuu matkailuvaunun kaupassa

Myyjäliikkeet tarjoavat monesti myös välityspalveluita. Tässä artikkelissa tarkastellaan tilannetta, jossa yksityishenkilö käyttää myyjäliikettä välittäjänä myydäkseen matkailuvaununsa.
välittäjän vastuu matkailuvaunun kaupassa

Matkailuvaunuja, joita myös asuntovaunuksi kutsuaan, myyvät sekä myyjäliikkeet että yksityishenkilöt. Toisinaan kaupanteossa on mukana myös välittäjä; myyjäliikkeet tarjoavatkin monesti myös välityspalveluita. Matkailuvaunuja välitettäessä tilanne on usein se, että yksityishenkilö käyttää myyjäliikettä välittäjänä myydäkseen matkailuvaununsa. Mahdollista on tosin sekin, että toinen elinkeinonharjoittaja käyttää myyjäliikkeen välityspalveluita. Yleensä kahden elinkeinoharjoittajan välinen välitystoiminta kuitenkin kohdistuu palvelualoihin. Tästä johtuen tarkastelun kohteena on ensiksi mainitut tilanteet.

Myyjäliikkeen välitystoiminta

Myyjäliikkeen roolista kaupan välittäjänä on hyvä olla tietoinen. Myyjäliikkeen välittäessä yksityishenkilön matkailuvaunua, toimii myyjäliike yksityishenkilön lukuun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myyjäliike hoitaa matkailuvaunun myynnin, mutta myyjäliikkeestä ei tule kauppasopimuksen osapuolta. Kauppasopimus on ainoastaan myyjän ja ostajan välinen.

Välittäjän rooli ei kuitenkaan aina tule ostajalle selväksi. Myyjäliike hoitaa usein kaupanteon ostajan kanssa ilman, että myyjä on kauppatapahtumassa läsnä. On ymmärrettävää, että tämä voi aiheuttaa epäselvyyttä ostajalle siitä, kuka on matkailuvaunun todellinen myyjä. Lisäksi myyjäliikkeen vaillinainen tiedonanto voi johtaa siihen, ettei ostaja ole selvillä kaupan todellisesta myyjästä. Tästä voi seurata se, että ostajalle ilmenee vasta sopimusasiakirjoista- ja ehdoista, että kauppa onkin ostajan ja toisen yksityishenkilön välinen.

Jo yleinen oikeustajukin sanoo, ettei toivottavaa ole myyjäliikkeen tai myyjän pystyvän hyödyntämään tällaista ostajan epätietoisuutta. Kuluttajansuojalailla onkin säännelty välittäjän vastuuta, jotta ostajan oikeusturva pystytään takaamaan välityskaupoissa.

Myyjäliikkeen vastuu matkailuvaunusta

Ostajan oikeusturvan takaamiseksi kuluttajansuojalaissa on katsottu tarpeelliseksi asettaa myyjäliikkeelle vastuu välittämästään matkailuvaunusta. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että sillä ei ole merkitystä, onko ostaja ymmärtänyt myyjäliikkeen roolin vai ei. Myyjäliike on välittäjän roolissaan vastuussa matkailuvaunun viivästystilanteista ja virheistä kuten myyjäliike olisi matkailuvaunun myyjä.

Kun tarkastellaan myyjäliikkeen ja ostajan välistä kaupantekoa, huomataan myyjäliikkeelle asetetun vastuun olevan hyvin perusteltua. Tämä perustuu siihen, että kauppaa tehtäessä myyjäliike hoitaa monissa tilanteissa kaupanteon käytännössä kokonaan ostajan kanssa. Myyjäliike on pitkälti vastuussa siitä, että ostaja saa oikeat tiedot matkailuvaunusta. Myyjäliikkeellä on usein myös ammattitaito tarkistaa matkailuvaunun todellinen kunto, jotta ostajalle voidaan antaa paikkaansa pitävät ja ajantasaiset tiedot. Myös matkailuvaunun luovutustilanteista on vastuussa usein myyjäliike. Todellisella myyjällä ei välttämättä ole edes mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että ostaja saa matkailuvaunun sovittuna ajankohtana.

Myyjäliikkeelle asetetusta vastuusta huolimatta matkailuvaunun todellinen myyjä on yhtä lailla vastuussa matkailuvaunusta kuin hän olisi ilman myyjäliikettäkin. Myyjä ja myyjäliike ovat näin ollen yhteisvastuussa matkailuvaunusta ostajaan nähden. Ostajalla on valinnanvapaus, kummalle taholle hän haluaa mahdolliset vaatimuksensa viivästyksen tai virheen perusteella osoittaa. Myyjän ja myyjäliikkeen välinen vastuunjako ratkeaa yhteisvelkasuhteita koskevien yleisten periaatteiden mukaan.

Vaikka myyjäliike ja myyjä ovatkin yhteisvastuussa matkailuvaunusta, on ostajan kannalta kuitenkin merkitystä sillä, kummalle taholle hän vaatimuksensa esittää. Jos ostaja kohdistaa vaatimuksensa myyjäliikkeelle, sovelletaan heidän välillään kuluttajansuojalakia. Sitä vastoin ostajan kohdistaessa vaatimuksensa suoraan myyjälle, soveltuu heidän välillään kauppalaki, koska kyse on kahdesta yksityishenkilöstä. Tästä johtuen ostajalle voi olla suotuisampaa esittää vaatimuksensa myyjäliikkeelle myyjän sijaan.

Poikkeus myyjäliikkeen vastuuseen

Myyjäliike ei pääsääntöisesti pysty välttämään vastuutaan matkailuvaunun välittäjänä. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, joissa myyjäliikkeen rooli kaupan mahdollistajana on todella pieni. Esimerkiksi pelkän myynti-ilmoituksen tekeminen ei useinkaan aseta myyjäliikettä vastuuseen kaupasta. Ostajan on kuitenkin oltava tietoinen myyjäliikkeen roolista, jottei vastuuta voida myyjäliikkeelle asettaa.

Myyjäliikkeiden toimintaa tarkasteltaessa, voidaan kuitenkin todeta, että yleensä myyjäliike on vastuussa matkailuvaunun kaupasta. Tämä perustuu siihen, että myyjäliikkeellä on pääsääntöisesti suurempi rooli kaupanteossa, kuin pelkkä pienimuotoinen kaupan edesauttaminen.

Asuntovaunukaupan ja asuntovaunun korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Virhevastuu tarkoittaa kuluttajansuojalain mukaista myyjän vastuuta tavaran virheistä. Myyjä on velvollinen oikaisemaan tavaran virheen, jos virhe ilmenee virhevastuun voimassaollessa. Virhevastuun kesto määräytyy tapauskohtaisesti tavaran luonteen perusteella. Myyjä on saattanut antaa tavaralle myös takuun, mutta takuu ei kavenna lakisääteistä virhevastuuta.

Kuluttaja voi vaatia tavaran korjaamista tai vaihtoa, jos tavarassa on virhe. Kuluttaja saa itse valita kummalla tavalla haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Jos virheen oikaisu osoittautuu myyjälle mahdottomasti tai se aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, voi silloin kyseeseen tulla hinnanalennus tai kaupan purku.

Takuu on myyjän tarjoama maksuton lisäetu ostajalle. Takuun antamalla myyjä sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan. Takuuehtoihin kannattaa tutustua huolella, koska myyjä saattaa tehdä rajoituksia takuun kattavuuteen. Takuu ei kavenna kuluttajansuojalain mukaista virhevastuuta.

Myyjällä on oikeus määrittää takuun ehdot. Myyjä voi siten tehdä rajoituksia takuun kattavuuteen, minkä seurauksesta takuu ei välttämättä koske kaikkia tavaran virheitä. Takuun ulkopuolelle rajatuista virheistä myyjä on vastuussa lakisääteisen virhevastuun nojalla. Lisäksi myyjä ei ole velvollinen korjaamaan takuun alaan kuuluvia virheitä, jotka ovat seurausta ostajan omasta toiminnasta, esimerkiksi tavaran käyttö- tai huolto-ohjeiden laiminlyönnistä.

Kuluttajansuojalaki on keskeisin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä kaupankäyntiä ja markkinointia sääntelevä laki. Kuluttajansuojalaki säätelee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Laki soveltuu myös tilanteissa, joissa elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille. Kuluttajansuojalain tarkoituksena on suojata kuluttajaa lähtökohtaisesti vahvemmassa asemassa olevaa elinkeinonharjoittajaa vastaan.

Kuluttaja-asiamies valvoo ja pyrkii turvaamaan yleisesti kuluttajansuojan toteutumista. Kuluttaja-asiamies ei siten lähtökohtaisesti puutu yksittäisiin elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin riita-asioihin. Kuluttaja-asiamiehelle voi tehdä ilmoituksen, jos havaitsee epäasiallisesta markkinointia tai kohtuuttomia sopimusehtoja.

Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiin riita-asioihin. Asia tulee vireille kuluttajariitalautakunnassa, kun kuluttaja tekee ratkaisupyynnön kuluttajariitalautakunnan verkkolomakkeen kautta. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton toimija, jonka toiminta on maksutonta riidan osapuolille. Osapuolet vastaavat ainoastaan omista kuluistaan.

Ostajan tulee tehdä reklamaatio myyjälle, jos havaitsee virheen ostamassaan tavarassa. Reklamaatio kannattaa tehdä kirjallisesti, jotta myöhemmin mahdollisessa riitatilanteessa on helpompi osoittaa, mitä myyjän kanssa on keskusteltu. Reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaation voi kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen.

Jaa tämä artikkeli

Picture of Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit