Välittäjän vastuu matkailuvaunun kaupassa

Myyjäliikkeet tarjoavat monesti myös välityspalveluita. Tässä artikkelissa tarkastellaan tilannetta, jossa yksityishenkilö käyttää myyjäliikettä välittäjänä myydäkseen matkailuvaununsa.
välittäjän vastuu matkailuvaunun kaupassa

Matkailuvaunuja, joita myös asuntovaunuksi kutsuaan, myyvät sekä myyjäliikkeet että yksityishenkilöt. Toisinaan kaupanteossa on mukana myös välittäjä; myyjäliikkeet tarjoavatkin monesti myös välityspalveluita. Matkailuvaunuja välitettäessä tilanne on usein se, että yksityishenkilö käyttää myyjäliikettä välittäjänä myydäkseen matkailuvaununsa. Mahdollista on tosin sekin, että toinen elinkeinonharjoittaja käyttää myyjäliikkeen välityspalveluita. Yleensä kahden elinkeinoharjoittajan välinen välitystoiminta kuitenkin kohdistuu palvelualoihin. Tästä johtuen tarkastelun kohteena on ensiksi mainitut tilanteet.

Myyjäliikkeen välitystoiminta

Myyjäliikkeen roolista kaupan välittäjänä on hyvä olla tietoinen. Myyjäliikkeen välittäessä yksityishenkilön matkailuvaunua, toimii myyjäliike yksityishenkilön lukuun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myyjäliike hoitaa matkailuvaunun myynnin, mutta myyjäliikkeestä ei tule kauppasopimuksen osapuolta. Kauppasopimus on ainoastaan myyjän ja ostajan välinen.

Välittäjän rooli ei kuitenkaan aina tule ostajalle selväksi. Myyjäliike hoitaa usein kaupanteon ostajan kanssa ilman, että myyjä on kauppatapahtumassa läsnä. On ymmärrettävää, että tämä voi aiheuttaa epäselvyyttä ostajalle siitä, kuka on matkailuvaunun todellinen myyjä. Lisäksi myyjäliikkeen vaillinainen tiedonanto voi johtaa siihen, ettei ostaja ole selvillä kaupan todellisesta myyjästä. Tästä voi seurata se, että ostajalle ilmenee vasta sopimusasiakirjoista- ja ehdoista, että kauppa onkin ostajan ja toisen yksityishenkilön välinen.

Jo yleinen oikeustajukin sanoo, ettei toivottavaa ole myyjäliikkeen tai myyjän pystyvän hyödyntämään tällaista ostajan epätietoisuutta. Kuluttajansuojalailla onkin säännelty välittäjän vastuuta, jotta ostajan oikeusturva pystytään takaamaan välityskaupoissa.

Myyjäliikkeen vastuu matkailuvaunusta

Ostajan oikeusturvan takaamiseksi kuluttajansuojalaissa on katsottu tarpeelliseksi asettaa myyjäliikkeelle vastuu välittämästään matkailuvaunusta. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että sillä ei ole merkitystä, onko ostaja ymmärtänyt myyjäliikkeen roolin vai ei. Myyjäliike on välittäjän roolissaan vastuussa matkailuvaunun viivästystilanteista ja virheistä kuten myyjäliike olisi matkailuvaunun myyjä.

Kun tarkastellaan myyjäliikkeen ja ostajan välistä kaupantekoa, huomataan myyjäliikkeelle asetetun vastuun olevan hyvin perusteltua. Tämä perustuu siihen, että kauppaa tehtäessä myyjäliike hoitaa monissa tilanteissa kaupanteon käytännössä kokonaan ostajan kanssa. Myyjäliike on pitkälti vastuussa siitä, että ostaja saa oikeat tiedot matkailuvaunusta. Myyjäliikkeellä on usein myös ammattitaito tarkistaa matkailuvaunun todellinen kunto, jotta ostajalle voidaan antaa paikkaansa pitävät ja ajantasaiset tiedot. Myös matkailuvaunun luovutustilanteista on vastuussa usein myyjäliike. Todellisella myyjällä ei välttämättä ole edes mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että ostaja saa matkailuvaunun sovittuna ajankohtana.

Myyjäliikkeelle asetetusta vastuusta huolimatta matkailuvaunun todellinen myyjä on yhtä lailla vastuussa matkailuvaunusta kuin hän olisi ilman myyjäliikettäkin. Myyjä ja myyjäliike ovat näin ollen yhteisvastuussa matkailuvaunusta ostajaan nähden. Ostajalla on valinnanvapaus, kummalle taholle hän haluaa mahdolliset vaatimuksensa viivästyksen tai virheen perusteella osoittaa. Myyjän ja myyjäliikkeen välinen vastuunjako ratkeaa yhteisvelkasuhteita koskevien yleisten periaatteiden mukaan.

Vaikka myyjäliike ja myyjä ovatkin yhteisvastuussa matkailuvaunusta, on ostajan kannalta kuitenkin merkitystä sillä, kummalle taholle hän vaatimuksensa esittää. Jos ostaja kohdistaa vaatimuksensa myyjäliikkeelle, sovelletaan heidän välillään kuluttajansuojalakia. Sitä vastoin ostajan kohdistaessa vaatimuksensa suoraan myyjälle, soveltuu heidän välillään kauppalaki, koska kyse on kahdesta yksityishenkilöstä. Tästä johtuen ostajalle voi olla suotuisampaa esittää vaatimuksensa myyjäliikkeelle myyjän sijaan.

Poikkeus myyjäliikkeen vastuuseen

Myyjäliike ei pääsääntöisesti pysty välttämään vastuutaan matkailuvaunun välittäjänä. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, joissa myyjäliikkeen rooli kaupan mahdollistajana on todella pieni. Esimerkiksi pelkän myynti-ilmoituksen tekeminen ei useinkaan aseta myyjäliikettä vastuuseen kaupasta. Ostajan on kuitenkin oltava tietoinen myyjäliikkeen roolista, jottei vastuuta voida myyjäliikkeelle asettaa.

Myyjäliikkeiden toimintaa tarkasteltaessa, voidaan kuitenkin todeta, että yleensä myyjäliike on vastuussa matkailuvaunun kaupasta. Tämä perustuu siihen, että myyjäliikkeellä on pääsääntöisesti suurempi rooli kaupanteossa, kuin pelkkä pienimuotoinen kaupan edesauttaminen.

Asuntovaunukaupan ja asuntovaunun korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Scroll to Top
Vieritä ylös