Välittäjänä toimivan autoliikkeen vastuu autokaupassa

Autoihin liittyvä artikkeli
Varsinkin käytettyjen autojen kaupassa myyjänä on usein yksityishenkilö, joka välittäjän avulla myy auton ostajalle eli kuluttajalle. Välittäjän tarkoituksena on helpottaa kaupankäyntiä ostajan ja myyjän välillä.
Välittäjänä toimivan autoliikkeen vastuu

Autokauppoja solmitaan usein välittäjää käyttäen. Varsinkin käytettyjen autojen kaupassa myyjänä on usein yksityishenkilö, joka välittäjän avulla myy auton ostajalle eli kuluttajalle. Välittäjän tarkoituksena on helpottaa kaupankäyntiä ostajan ja myyjän välillä. Ihannetapauksessa välittäjä löytää ostajan ja näin solmitaan onnistunut autokauppa ostajan ja myyjän välillä. Välittäjästä ei siis tule onnistuneen autokaupan osapuolta. Välillä eteen tulee kuitenkin tilanteita, joissa autokauppa ei olekaan toteutunut toivotulla tavalla. Tällöin epäselvyyttä voi ilmetä sen suhteen, millainen on välittäjän vastuu toteutuneessa autokaupassa vai onko sellaista ollenkaan.

Kuka on välittäjä?

Autokauppoja tehtäessä ei aina ole selvää, onko kaupan teossa mukana oleva toimija välittäjä vai ei. Välittäjän käsite itsessään on jätetty lainsäädännössä avoimeksi, joten ratkaiseva rooli arvioinnissa on sillä, millainen rooli autokaupassa mukana olevalla toimijalla on. Mitä enemmän tällainen henkilö huolehtii muun muassa myytävän tavaran markkinoinnista ja sopimusneuvotteluista autokauppojen solmimiseksi, sitä vahvemmin se puoltaa tällaisen henkilön olevan välittäjä. Mikäli taas tällaisen henkilön rooli on autokaupassa vähäinen, esimerkiksi vain myynti-ilmoituksen tekeminen, ei henkilön useinkaan katsota toimivan välittäjänä.

Välittäjän vastuu ja kuluttajan tietoisuus

Välittäjän avulla solmitussa autokaupassa voi epäselvyyttä syntyä siitä, millainen vastuu välittäjällä on kaupan suhteen. Välittäjän vastuun laajuuteen vaikuttaa merkittävästi ostajan tietoisuus välittäjän roolista autokauppaa tehtäessä. Mikäli ostaja on tietoinen välittäjän roolista, ei välittäjälle synny vastuuta autokauppasopimuksen täyttämisestä. Muistettava on kuitenkin se, että välittäjä vastaa omista virheistään, esimerkiksi antamistaan vääristä tiedoista, mikäli välittäjän toiminta on johtunut hänestä itsestään eikä myyjästä.

Tilanne voi olla myös se, että välittäjän rooli ei ole tullut selkeästi ilmi ostajalle. Ostajalle on siten voinut jäädä epäselvyys välittäjän roolista ja asemasta autokaupassa. Ostajalle onkin tärkeää tuoda konkreettisesti ilmi, mitä välittäjän käyttäminen autokaupan solmimisessa merkitsee tämän oikeuksien kannalta. Vaikka ostaja olisikin tietoinen, että välittäjä toimii kaupanteossa vain välittäjänä, ei hän välttämättä tiedä, että välittäjälle ei näin synny vastuuta autokauppasopimuksen täyttämisestä.

Jos tilanne on se, että ostaja ei ole tietoinen välittäjän roolista kaupanteossa, laajenee välittäjän vastuu. Välittäjä on siten tällaisissa tilanteessa vastuussa ostajaa kohtaan myyjän sopimusrikkomuksista. Esimerkiksi mahdollisissa virhetilanteissa ostajalla on siten oikeus vaatia virheen korjaamista välittäjältä. Tällainen välittäjälle syntyvä vastuu ei kuitenkaan rajoita ostajan oikeuksia suhteessa todelliseen myyjään. Ostajalla on siten oikeus vaatia suoraan myyjältä esimerkiksi sopimusrikkomuksen korjaamista.

Autokauppariita välittäjän vastuusta

Välittäjän käsitettä ja välittäjän vastuuta on lopuksi hyvä havainnollistaa konkreettisesti hovioikeuden ratkaisun avulla. Tapauksessa oli kyse autokaupasta, jossa yksityishenkilö oli pyytänyt elinkeinonharjoittajaa julkaisemaan autosta myynti-ilmoituksen nettisivulle. Elinkeinonharjoittaja oli myynti-ilmoituksen ilmoittaja, mutta auton todellisen myyjän puhelinnumero oli myynti-ilmoituksessa yhteydenottoja ja näyttöjä varten. Autolle löytyi ostaja, mutta ongelmaksi muodostui autossa ilmenneet viat. Ostaja oli kohdistanut vaatimuksensa vikojen korjaamiseksi myynti-ilmoituksen tehneeseen elinkeinonharjoittajaan eikä myyjään. Hovioikeudessa tarkasteltiin, oliko elinkeinonharjoittajalle syntynyt vastuu autokaupan täyttämisestä suhteessa ostajaan.

Ensimmäinen mielenkiintoinen seikka tapauksessa on se, että hovioikeus ei katsonut myynti-ilmoituksen tehneen elinkeinonharjoittajan olleen välittäjä. Tämä johtui elinkeinonharjoittajan hyvin pienestä roolista kaupankäynnin osana, sillä hän oli tehnyt ainoastaan myynti-ilmoituksen autosta. Kaikki muu autokaupan solmimiseen liittyvä oli käyty myyjän ja ostajan välillä. Näin ollen hovioikeus totesi, että elinkeinonharjoittaja ei ollut vastuussa autokaupassa ilmenneistä ongelmista.

Lisäksi oli kuitenkin arvioitava, oliko ostaja todellisuudessa ymmärtänyt käyvänsä kauppaa yksityishenkilön kanssa. Tämän osalta hovioikeus totesi, että itse ilmoitus on voinut aiheuttaa sekaannusvaaran siitä, kuka todellisuudessa autoa myy. Ostaja oli kuitenkin ottanut itse yhteyttä myyjään ja käynyt tämän kanssa keskustelua auton kaupasta. Näiden käytyjen keskustelujen johdosta hovioikeus katsoikin, että ostajalle oli täytynyt tulla käsitys siitä, kuka on auton todellinen myyjä. Näin ollen elinkeinonharjoittaja ei joutunut minkäänlaiseen vastuuseen käydystä autokaupasta.

Tapaus osoittaa sen, että ostajan eli kuluttajan ymmärryksellä sekä sillä, mitä hänen voidaan katsoa ymmärtäneen, on suurta merkitystä. Tämän takia niin myyjän, välittäjän kuin ostajankin kannalta on tärkeää tehdä selväksi, kuka on todellinen myyjä, jotta vastuu toteutuneista autokaupoista osataan kohdistaa oikein.

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top