lakilehtonen-logo-uusi

Moottoripyöräkaupan purku alkaen 1.1.2022

Moottoripyöräkauppa ei aina ole onnistunut. Kaupan solmimisen jälkeen on voinut ilmetä ongelmia, joiden seurauksena ostaja haluaa purkaa kaupan. Kaupan purku on kuitenkin viimesijainen keino kaupan ongelmien ratkaisuksi, joten usein ongelmat pyritään ensiksi ratkaisemaan lievemmillä keinoilla. Ostajan kannattaa olla tietoinen, milloin ja millä perusteilla hänelle syntyy lopulta oikeus purkaa kauppa. Kuluttajansuojalaki sääntelee tarkastelun kohteena olevia elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä kaupan purkutilanteita.
moottoripyörä kaupan purku
Moottoripyöräkauppa ei aina ole onnistunut. Kaupan solmimisen jälkeen on voinut ilmetä ongelmia, joiden seurauksena ostaja haluaa purkaa kaupan. Kaupan purku on kuitenkin viimesijainen keino kaupan ongelmien ratkaisuksi, joten usein ongelmat pyritään ensiksi ratkaisemaan lievemmillä keinoilla. Ostajan kannattaakin olla tietoinen, milloin ja millä perusteilla hänelle syntyy lopulta oikeus purkaa kauppa. Kuluttajansuojalaki sääntelee tarkastelun kohteena olevia elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä kaupan purkutilanteita.

Kaupan purku myyjän viivästyksen perusteella

Moottoripyöräkauppa voidaan ensinnäkin purkaa myyjän viivästyksen perusteella. Jos kauppa puretaan, on myyjän palautettava ostajalle viipymättä kaikki ostajan maksusuoritukset. Usein ostaja ei voi kuitenkaan heti ryhtyä kaupan purkamiseen myyjän viivästyksen vuoksi, vaan hänen on annettava ensiksi myyjälle kohtuullinen lisäaika moottoripyörän luovuttamiseksi. Jos myyjä ei annetun lisäajan kuluessa luovuta moottoripyörää, on ostajalle syntynyt oikeus purkaa kauppa.

Muutamissa tilanteissa lisäajan antamista ei ole katsottu tarpeelliseksi. Ostajan ei tarvitse antaa lisäaikaa, jos myyjä suoraan kieltäytyy luovuttamasta moottoripyörää. Ilman lisäajan antamista ostaja saa purkaa kaupan myös, jos luovutuksen toteuttaminen sovittuna ajankohtana on ostajalle olosuhteisiin nähden olennainen tai ostaja on kertonut moottoripyörän luovuttamisen olevan tiettynä ajankohtana olennainen ja myyjä viivästyy tällaisesta ajankohdasta.

Kaupan purku moottoripyörän virheen perusteella

Moottoripyöräkauppa voidaan purkaa myös moottoripyörän virheen perusteella. Ostajan on virhetilanteissa aluksi kiinnitettävä huomiota siihen, millainen virhe on kyseessä, sillä virheen laatu vaikuttaa ostajan purkuoikeuteen. Jos kyseessä on vähäinen virhe, ei ostajalle synny missään tilanteessa oikeutta purkaa kauppaa. Virhe on vähäinen, jos se on helposti ja nopeasti korjattavissa, esimerkkinä erityyppiset pintaviat. Myyjällä on velvollisuus osoittaa virheen olevan vähäinen.

Jos kyseessä on vähäistä suurempi virhe, voi ostajalle syntyä oikeus purkaa kauppa. Kaupan purkuoikeus ei synny välittömästi, koska myyjällä on ensiksi oikeus yrittää virheen oikaisua. Vasta kun myyjä epäonnistuu virheen oikaisussa, syntyy ostajalle peruste purkaa kauppa. Poikkeuksena ovat virhetilanteet, joissa virhe on luonteeltaan niin vakava, ettei ostajan tarvitse antaa myyjälle mahdollisuutta virheen oikaisemiseksi.

Purkuperusteita on erityyppisiä. Ensinnäkin purkuoikeus syntyy, jos myyjä ei korjaa virhettä kohtuullisessa ajassa tai aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa. Myös jos virheen oikaiseminen osoittautuu myyjälle mahdottomaksi tai se aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, on ostaja oikeutettu kaupan purkamiseen. Ostajan kannattaa kuitenkin tiedostaa, että hän saattaa itse aiheuttaa myyjälle edellä mainitut haasteet virheen oikaisemisessa. Myyjä voi oikaista virheen joko korjaamalla sen tai toimittamalla vastaavanlaisen virheettömän moottoripyörän ostajalle. Ostajalla on kuitenkin oikeus valita, kummalla tavalla hän haluaa virheen tulevan oikaistuksi. Jos siis ostaja esimerkiksi haluaa vastaavanlaisen virheettömän moottoripyörän, voi tilanne olla se, ettei myyjällä ole tällaista tarjota. Myyjä voi kuitenkin tarjoutua korjaamaan virheen, mutta jos ostaja ei tätä kelpuuta, saa hän purkaa kaupan.

Lisäksi ostajalle syntyy peruste purkaa kauppa, jos myyjä korjaa virheen, mutta korjaus epäonnistuu. Ostajalla ei ole velvollisuutta antaa myyjälle useaa korjausmahdollisuutta, kuten aiemmin oli tilanne. Useiden korjausmahdollisuuksien antaminen johti toisinaan myyjien pikaisiin ja halpoihin korjausratkaisuihin, joista seurasi virheiden uusiutuminen uudelleen ja uudelleen. Tämä ei tietenkään ollut tarkoituksenmukaista, joten enää ostajan ei tarvitse jäädä korjauskierteeseen, vaan hän saa purkaa kaupan pääsääntöisesti jo ensimmäisen epäonnistuneen korjausyrityksen jälkeen.

Seuraukset kaupan purkamisesta virhetilanteissa

Kaupan päätyessä purkuun, tulee ostajan palauttaa moottoripyörä takaisin myyjälle. Ostajan on korvattava myyjälle käyttöhyöty, jonka on moottoripyörästä saanut. Myyjän on puolestaan palautettava ostajalle moottoripyörän kauppahinta. Myyjän saa viivyttää kauppahinnan palauttamisen siihen asti, kunnes hän saa moottoripyörän takaisin haltuunsa tai kunnes ostaja on toimittanut todisteen moottoripyörän takaisin lähettämisestä.

Myyjän on lisäksi maksettava korkoa saamalleen maksulle tai osamaksuille siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti maksun. Jos ostaja on asentanut moottoripyörään uusia osia, on myyjän korvattava myös nämä ostajalle, koska hyöty näistä jää myyjälle. Lisäksi myyjän tulee korvata ostajalle kaupan purkamisesta mahdollisesti aiheutuneet kulut. Näitä ovat muun muassa virheen selvittelyyn kohdistuneet kulut sekä matkakulut.

Moottoripyöräkaupan ja moottoripyörän korjauksiin liittyvissä virhetilanteissa asiakkaan käytettävissä on Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n erittäin laaja osaaminen kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvuista. Tämän lisäksi asiakkaan käytettävissä on myös Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n kattava osaaminen ajoneuvoihin liittyvästä tekniikasta, minkä avulla asiakkaan asia voidaan arvioida perusteellisesti usein jo ensimmäisen maksuttoman puhelun aikana. Näin asiakas voi olla varma, ettei hän maksa turhasta asiamiehen käytöstä, jos siihen ei ole tarvetta.

Jaa tämä artikkeli

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen

Petteri Lehtonen on yksityishenkilöiden lakiasioiden hoitamiseen erikoistunut juristi, joka palvelee myös taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä.

Jaa tämä artikkeli

Heräsikö kysymyksiä?

Voit ottaa meihin aina yhteyttä ilman kuluriskiä. Pystymme useimmiten jo maksuttoman alkuneuvottelun aikana kertomaan sinulle, onko asiaa järkevämpää hoitaa itse vai kannattaako asian hoitamiseen palkata lakimies tai muu ammattilainen.

Aukioloajat

Maanantai-Perjantai: 8-20

Lauantai: Sopimuksen mukaan

Sunnuntai: Sopimuksen mukaan

Ota yhteyttä!

Viimeisimmät artikkelit